Kategoriarkiv: Referat

Referat af bestyrelsesmødet den 11. juni 2018

1. a)       Kassekladde.

 

b)      Energirapport

 

c)       Tillægsbevilling fugearbejde og kloakarbejde. Ikke nødvendigt at optage lån, da projektet blev billigere end forventet. I stedet hentes pengene af egne DV-plan midler.

 

d)      Nøgletalsrapport fra hovedkontoret (mail 8/6 13:53)

 

e)      Netværksmøde 7/6 i afd. 50

 

f)        Budgetopfølgning 1. kvt. 9/5 08;43

 

 

 

a)       Ok

Webbestyrelse -84133,05 kan ikke godkendes, modsvarende kreditnota er ikke på kladden.

 

b)      Set. Sweco rykkes for rapport, som er bestilt.

c)       Godkendt. Tillægsbevilling ansøges til 253 t.kr.

d)      Gennemgås på næste møde

e)      Palle deltog, vi afventer referat.

f)        Godkendt.

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

Kontorlokalet har 18/5 været udlånt til filmsoptagelse: ”Den som dræber”. Ejderstedgade var afspærret fra morgenstunden. Varmemesteren gjorde det i ledtog med Hanne Stenting. Mange tak.

 

 

Varmeregnskab 2017/2018 er afsendt 7/6/2018 fra hovedkontoret. Omdeles af varmemester.

 

1/6/2018 Hovedkontoret ønsker en elektronisk underskrevet fuldmagtsaftale. Alle i bestyrelsen skal underskrive.

 

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Rengøringspatrulje.  I Boligen for maj 2018 side 32 er reportage fra Køge, hvor unge 15 årige tjener lommepenge ved at holde ejendommen ryddelig for skarn, og forklarer beboere regler for affaldssortering. Afd 9 i en forsøgsperiode? Principgodkendt. Formanden undersøger løntakst.

 

Hovedkontoret oplysning afventer gennemgang på næste møde.

 

Forslag til kandidater medtages til næste møde.

 

 

4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Lørdag 1. september formiddag. Festudvalget med program og tidspunkt udsender invitation senere.
4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Er tilmeldt hos Danske Bank – Business Mobile– skal aktiveres inden 14 dage.

Pernille tager affære.

 

4.5 APV opfølgning Formand laver opfølgningsplan på de anonyme APV besvarelser fra personalet.

 

Planen er, at der indkøbes sikkerhedshandsker, så glasskårsskader undgås.

 

Planen blev godkendt.

4.6 Terrasser 5. sal.  Udbedring af mgl. mellemrum mellem brædder mv. Arbejdet er igangsat. De sidste lejligheder får snarest varsel om dato fra tømreren.
4.7 Afløser for varmemester, Claus H. er stoppet efter eget ønske. Tages til efterretning. Afdelingsbestyrelsen udtrykker stor tak for en solid indsats igennem mange år.
4.8 Webbestyrelse – elektronisk godkendelse af fakturaer, på given foranledning. Hovedregel:

1.       godkender = Steen

2.       godkender = formanden

Ved formandens forfald kan Steen bede varmemester godkende.

 

4.9 DocuNote.

Se mail 180531. Tilbud om undervisning mv.

Hvis I har udfordringer med at bruge DocuNote fordi jeres Office pakke er gået af mode, så skriv endelige tilbage og vi har en løsning til jer.

Taget til efterretning.
5 Beboersager:

Lukket punkt.

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

Intet nyt.

Formanden rykker.

6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Rullegræs ved bøgetræ 13760 + moms

2.       Eftersår øvrige græssteder 460+moms

3.       Grusplads ved plantekasse skal friholdes for ukrudt. Varmemester tager affære med ukrudtsbrænder og rive.

4.       Udskiftning sand i sandkasse 8900 + moms

5.       Opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber er bestilt.

 

Gårdudvalget vil fremlægge forslag til næste bestyrelsesmøde, der kan fremlægges for medlemsmøde.

6.3. Nye køkkener (kollektiv ordning) Pt. er to køkkener er bestilt i maj, men grundet travlhed hos tømrer, er der endnu ikke sat tidspunkt på. Boligforeningens hovedkontor er sat på sagen.

Arne P har 11/6 oplyst at køkkener opsættes hhv uge 33/34 og 34/35/36.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

Sommerferie 12/6-3/9.

30/7/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle, med forberedelse af medlemsmøde

3/9/2018 1800 kontorvagt

3/9/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

4/9/2018 1230 årlig bygningsgennemgang

Medlemsmøde 20/9/2018

Referat af bestyrelsesmødet 7/5-2018

1. a)       Kassekladde.

 

b)      Energirapport

 

Ad a) OK

 

Ad b) Set

 

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

·         Ingen

 
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Rengøringspatrulje.  I Boligen for maj 2018 side 32 er reportage fra Køge, hvor unge 15 årige tjener lommepenge ved at holde ejendommen ryddelig for skarn, og forklarer beboere regler for affaldssortering. Afd 9 i en forsøgsperiode? Principgodkendt. Formanden undersøger løntakst. Forslag til kandidater medtages til næste møde.
4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Søndag 3. juni eftermiddag. Festudvalget med program udsender invitation senere.
4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Er tilmeldt hos Danske Bank – Business Mobile– skal aktiveres inden 14 dage.

Pernille tager affære.

 

4.5 APV opfølgning Formand laver opfølgningsplan på de anonyme APV besvarelser fra personalet.
4.6 Brug af Docu-Note Gennemgås på bestyrelsesmødet 7/5
4.7 Dialogmøde i AAB Formanden har 2/5 deltaget i et dialogmøde med oplæg fra AABs organisationsbestyrelse.

AAB vil markedsføre sig med særlige kendetegn i forhold til andre almennyttige. Dette set i lyset af bl.a. det pres, som AABs selvforvaltningskoncept føles udsat for.

 

Hvad er disse kendetegn?

·         Beboerdemokrati, afd.bestyrelse; nedsatte udvalg osv.

·         Komme hinanden ved tiltag fx oldekolle; fælles leg ???

 

Det er ikke tanken, at den enkelte afdeling skal miste eget særpræg, der besluttes lokalt ved eget medlemsmøde.

 

Oplæg vil blive præsenteret for repræsentantskab juni 2018 og efterårskonference 2018. Vedtagelse evt. i 2019.

4.8 YouSee – Click telefonabonnement 23886302 til udlejning af beboerlokale Er opsagt den dd/mm/åååå.

 

4.9 Lugtgener fra skraldsug Envac har gennemgået anlægget uden at finde utætheder.
5 Beboersager:Lukket punkt

 

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

AAB er opmærksom på salg af CO2 kvoter.
6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Rullegræs ved bøgetræ 13760 + moms

2.       Eftersår øvrige græssteder 460+moms

3.       Grusplads ved plantekasse skal friholdes for ukrudt. Varmemester tager affære.

4.       Udskiftning sand i sandkasse 8900 + moms

5.       Opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

11/6/2018 1800 kontorvagt – Steen

11/6/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

Medlemsmøde 20/9/2018

 

Referat af bestyrelsesmødet 9/4-2018

1. a)       Kassekladde.

b)      Energirapport

c)       Egenkontrol 1 kvartal (mail 180403 Michelle)

d)      Budgetopfølgning 2017 (mail 180302 Regnskab)

e)      Årsregnskab 2017 (mail 180405 Michelle)

Ad a) OK

Ad b) Set

Ad c) OK

Ad d) OK

Ad e) OK

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

·         AAB har indgået aftale om rabat hos Bauhaus for AABs køb.

·         Underskriftindsamling – Fingrene væk fra landsbyggefondens midler. Fx Link på afd. 9s hjemmeside.

·         28,4 v ønsker oplyst procedure for egenfinansiering af nyt køkken.

·         Netto-line har opsagt aftale, fremover er kun Arme Pedersen, vanekøkkenet leverandør ved kollektiv råderet.

 

·OK

·Opfordring sættes på hjemmeside.

·Opskrift er dat på hjemmeside.

·Taget til efterretning.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Ændring af mellemrum mv. mellem gulvbrædder på tagterrasser. Tømrer varsler overfor de berørte beboere ca. 15/4 til med en uges varsel.
4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Gårdudvalget spørges om at arrangere festen.

Pernille tager affære.

Forsinket fødselsdagsfest. Drøftes næste bestyrelsesmøde.

4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Kan mobilepay installeres på Ipad’en ?

Ja, det synes at virke.

Formanden tilmelder via Kassen i AAB.

4.5 Brandsikkerhed –gratis brandeftersyn, jfr. mail fra beboer. Formanden har haft samtale med Beredskabsstyrelsen, der drives som indtægtsdækket virksomhed. Intet eftersyn er gratis. Timepris ca. 1.000 kr. hvis gennemgang af ejendommen ønskes.

Det var brandinspektørens umiddelbare opfattelse, at de etablerede brandkamme og branddøre på loftsetagerne samt de påsatte træplader på indersiden af boligernes entredøre var et effektivt tiltag.

Han påpegede, at hoved- og køkkentrapper var flugtveje i tilfælde af brand. Dette skulle tages seriøst. Det var vigtigt, at der aldrig henstod effekter i opgangene.

Da bestyrelsen løbende sikrer, at ejendommen ikke har effekter henstillet i opgange, skønnedes det ikke nødvendigt med et brandeftersyn.

Det var muligt at aftale inspirationseftersyn af fx to opgange, hvis dette ønskedes, fremfor af hele ejendommen.

Taget til efterretning. Der foretages pt. ikke yderligere.

4.6 Erfa-møder med andre AAB afdelingsbestyrelser Møde marts i Valby. Gennemgang af Docu-Note ved IT-direktøren.

Nye regler træder i kraft 25. maj 2018.

Vi gennemfører på næste

4.7 Skal afdelingen udskifte faldstammer i forbindelse med nyt køkken opsættes? Principiel stillingtagen.

Dette er ikke sket ved de køkkener der hidtil er opsat.

Besluttet, at vi afventer en ny køkkentilbudsrunde, så vilkåret kan blive skrevet ind i kontrakten med køkkenfirmaerne.

 

4.8 YouSee – Click telefonabonnement til udlejning af beboerlokale – opsiges ? Opsiges.
4.9 Lugtgener fra skraldsug Vi bestiller Envac til at gennemgå for utætheder.

Morten aftaler med Envac.

 

5 Beboersager: Lukket punkt

 

**********************

 

6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

Ansøgningen er genfremsendt ultimo marts til kommunen, da AAB havde glemt at underskrive.

Tilskud fra Københavns Kommune kan ikke søges af almennyttige afdelinger.

Morten har oplyst, at der er muligt at få CO2 tilskud, da nye vinduer er energibesparende.

Vi afventer svar fra AAB om CO2 tilskud.

6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Nyt rullegræs eller sågræs, i områderne nær sandkasse og ved urtehaven mod nord. Gartner spørges til råds.

2.       Påfyldning af nyt sand i sandkasse

3.       Indkøb opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

7/5/2018 1800 kontorvagt – Henrik

7/5/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

Medlemsmøde 20/9/2018