Kategorier
Nyhed

Referat af afdelingsmødet 23. september 2015

34 stemmeberettigede fremmødt, 68 stemmesedler uddelt.

 1. Valg af dirigent og referent.
  Palle konstaterer at mødet er lovligt indkaldt og stiller forslag om at Michael H som dirigent og Steen er referent.
  Ingen bemærkninger til dagsorden fra de fremmødte.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
  Palle orienterer om positiv tilbagemelding fra de som tømmer skraldesug. Det er de glade for og vi sparer tilmed penge. Konklusionen må være at det har været godt at omdele poser.
  Positiv udvilking i fraflytning. Det vil sige at færre fraflytter.
  AAB har sit helt eget forvaltningskoncept, hvorefter afdelingsbestyrelsen har det lokale driftsansvar i afdelingen og selv løser alle lokale administrative opgaver. AAB er det eneste almene boligselskab, der kører på denne måde. For at sikre sig at bestyrelserne kan løfte denne opgave, har Københavns kommune krævet dokumentation for, at bestyrelserne har den nødvendige kompetence. Derfor vil der komme obligatoriske kurser og kompetencecheck, som siddende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal bestå.
  Der har nyligt været lynnedslag i nabo-ejendom som har forårsaget skader på udstyr i lejligheder. Det giver anledning til at minde om forsikrings-ansvar. Hovedreglen er at det som ikke sidder fast er beboeren eget forsikrings-ansvar.
  Kasserer orienterede  om at der i december foretages en engangsopkrævning på ca 50 kr for at indhente et gebyr som Boligeforeningen har glemt at opkræve løbende. Fra januar har Fiberby varslet en stigning på 20 kr hvorefter afgiften konmmer til at ligge på ca. 125 kr..
  Beretning vedtaget enstemmigt. 
 3. Orientering om regnskab 2014
  Michael orienterer udfra det skriftlige omdelte regnskab.
 4. Indkomne forslag
  a) Forslag om altaner i gården.(Hanne Stenting)
  Forsamlingen enedes om at Hanne kan gå videre med undersøgelse sammen med andre interessenter.b) Forslag om hundehold.(Carina Lea Larsen)
  Forslaget faldt 34 imod, 28 for.

  c) Gård: Oprettelse af et gårdlav og flere plantekasser, (Michael Christensen og Melia Toft), flytning af containere (Michael Christensen)
  Der stemmes om et gårdlaug der konstituerer sig efter mødet i samarbejde med bestyrelsen.
  Nærmest enstemmingt vedtaget at gårdlaug skal oprettes – 1 uden holdning.
  Stillingtagen til containere blev henlagt til punkt d.

  d) Gård: Låsning af barne- og klapvognskure, flytning af byttehylder, overdække eller flytning af containere fra midten af gården. (Rikke B. Petersen)
  Containerflytning frafaldes af Rikke
  Lås på barne- og klapvognskure. Bestyrelsen giver tilsagn om at der opsættes beslag til fastlåsning af barne/klapvogne.
  Rikke frafalder flytning af byttehylder.

  e) Oprettelse af en facebook-gruppe i afdelingen. (Rikke B. Petersen)
  Findes allerede på https://www.facebook.com/aabafd9

 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2016
  Varmeafregning for radiatorer på badeværelser bør undersøges og klarlægges.
  Budgettet enstemmigt vedtaget.
 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
  a) Formand (Palle S. Madsen går efter tur – modtager genvalg)
  Palle fortsætter uden modkandidat.

  b) 1 bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting går efter tur – modtager genvalg)

  Hanne fortsætter uden modkandidat.c) 1 Bestyrelsessuppleant
  Sussi Isaksen, Ejderstedgade 24 modtager valg.
 7. Eventuelt
  Der blev stillet spørgsmål om parkering af motorcykel i gård.
  – Vores lokale husorden tilsiger at kørsel med motorcykel/knallert ikke er tilladt og men intet om parkering. Derfor fortsættes hidtidig praksis og vi henstiller til at man overholder reglen om ikke at starte/køre med motor tændt i gården.Der blev stillet spørgsmål om brug af eget parfumeret vaskemiddel i vaskeri som er svanemærket.
  – Vi har ikke regler om at man ikke må bruge medbragt vaskemiddel. Det har altid været muligt at fravælge sæben som leveres i vaskeriet og i praksis er det ikke muligt at kontrollere hvilket middel den enkelte anvender. Bestyrelsen vil naturligvis opfordre alle beboere til at bruge miljøvenlige midler.Der blev ytret at vi har generelle problemer med at regler ikke overholdes.
  – Det er vores allesammens ansvar at opretholde de fælles regler vi har vedtaget og hjælpe med at minde de som har svært ved det om dem. I tilfælde af at det ikke hjælper opfordres bestyrelsen til at man henvender sig skriftligt til bestyrelsen.
  Der blev stillet spørgsmål om AirBnB.
  – Svar fra AAB; vi overholder gældende lovgivning og det betyder at AirBnB ikke er tilladt.
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 5. oktober 2015

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning.

OK. OK. OK. OK budgetopfølgning.

 

TDC mailkonto opsiges. Kasserer tager affære.

Kassekladde (Find Faktura) udsendes af kasserer fredag før mødet.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK
3. Indkommen post/e-mails. Fuldmagter. Formand og kasserer har fuldmagt til bankkonto.

Gro+Claus Bundgaard anmoder om 1500 kr. til Haloween. Beløbet er bevilget.Kasserer udbetaler mod behørige fakturaer.

 

4. Opfølgning af afdelingsmøde.

 

 

Konstituering

Referat. Steen renskriver.

 

Vedtaget uændret opgavefordeling fra 2014, dog er opgaven ” Adgang og fremvisning af flyttelejligheder” fremover hos alle. Kasserer indsender til Havnegade.

 

Ekstra plastcontainer bestilles af Gert.

 

5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Deltagelse i kontorvagter er åbent for alle bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Beboersager: Beboersager og erhvervslejemål. Lukket punkt.
7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Udkast til rådgiverkontrakt til kloakprojektet med fa. Klaus Nielsen.

Dawid anbefaler.

Formanden anbefaler.

 

Grønne tage på skure udtages af rådgiverkontrakt.

Bestyrelsen godkender fast pris ca. 123000 plus moms.

 

 

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

8. Affaldshåndtering. En glascontainere flyttes ind kemikalieskuret.
9. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere Hvilke leverandør af fjernsyn og internet.

Samt andre praktiske ting. Håndværkerliste mv. Alle oplysninger på www.aab9.dk

Hanne laver stikordsliste over, hvad velkomstskrivelsen skal indeholde.

 

10. Fiberby

 

Udkast til Fiberby budget dec 2015: 154 kr.

Udkast til Anlæg 2016: 18 kr.

Udkast til Fiberby 2016: 124 kr.

Udkast YouSee 2016: 133 kr.

 

Kasserer spørger Havnegade om årsagen til december 2015 overstiger 136 kr.

10. Kontorvagter og datoer for næste møder. Kontorvagt 2. nov. 1800 Hanne; Steen

Møde 3. nov. kl. 1830