Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 3/10-2016

1. 1. Kloak, asfalt i gård og fuger i badeværelse. Henning fra Klaus Nielsen.

 

Møde med Henning og Klaus.
2. Antenneanlæg You See præsenterede tilbud for bestyrelsen.

Bestyrelsen vil drøfte emnet på sit møde 7/11.

YouSee har tilbudt at installere nyt stikledningsanlæg uden udgift for foreningen med binding 5 år.

Det skal afklares om alle i princippet kan sige nej tak til grundpakken.

Lovforslaget er meget vel vedtaget. Vi undersøger.

Punktet tages med til beslutning på et ekstraordinært medlemsmøde i efteråret 2016 fx november.

Team Jura – cc: Camilla –  har stor erfaring fra andre afdelinger.

3. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning.

 

OK, OK, ikke gennemgået.

Budgetopfølgning for 2.kvt er tilrettet med afd. bestyrelsens bemærkninger.

4. Opfølgning af afdelingsmøde den 22.9, herunder konstituering og arbejdsdeling.

 

Kasserer sender mail til Regnskab at afd.mødet har besluttet at overskud 2015 skulle flyttes til DV-planen.

Referat godkendt. Skal omdeles af Gert.

Afd.bestyrelsen kigger på flg.:

a)      Sorte fnug på badeværelset hos NN

b)      Mørke fuger hos NN

c)      Blandingsbatterier: defekte udskiftes for ejendommens regning, hvis normal slitage.  Hvis mislighold er det for beoers regning.

d)     Skraldsug rengøres minimum en gang pr. uge. Gert tager affære.

e)      Forslag frivillige køkkenmoderniseringer – kollektiv råderet. Palle sender forslaget til AAB for godkendelse hos kommunen.

Nyt Køkken: Interesseliste er hos varmemester, hvor interesserede kan lade sig skrive op, eller sende en mail til info@aab9.dk

Bestyrelsen fortsætter med arbejdsfordeling som tidligere.

5. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået.
6. Indkommen post/e-mails.

 

Ingen post/mails.
7. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).

Afd. Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover benytter låsesmed Hanson på Vigerslev Alle.

8.1 Beboersager: Lukket punkt  
9. Gårdlaug. Gårdlaug:

Nye tilgange

Drivhus uden bagvæg opstillet.

Kan ikke godkendes. Sekretær skriver om nedtagning 69,3h. med frist på 14 dage. Hanne har tidligere bedt dem fjerne drivhuset.

Sekretær skriver at drivhuset skal tages ned.

Gamle tilgange:

Gårdlauget har indkøbt diverse tilbehør, Hanne har fået udlægsboner.

Hanne følger op.

Hanne er afd.bestyrelsens kontaktperson. (Henrik vicekontaktperson)

Bestyrelsen vil kun indgå aftale med gårdlaugets kontaktperson, Claus Bundgaard. Planteudvalget får delvis råderet over mandskabsrummet i Alsgade 24, stuen.

Mikal har primo april 2016 afleveret skitse med forslag til afd.bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede:

Hvide kasser skal væk. Træmaling til de nye kasser skal betales indenfor rammen på 3.000 kr. – Hanne tager kontakt til Claus Bundgaard.

Plantekasser i gården.

Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker

  • en tegning,
  • antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
  • antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
  • at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22

oooOOOooo

Tegning/Skitse mv. er endnu ikke modtaget.

Klaus Bundgaard har oplyst at der er én tilmeldt + gårdlaugets medlemmer (radiserne), dvs. i alt 5.

Bestyrelsen støtter projektet med en rammebevilling til startudgifter på 3.000 kr.

10. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

 

Mail fra beboer om udbedring af skader legeplads. Bestyrelsen beder konsulent om rapport på bl.a. legepladsens sikkerhed mv.

Vinduer:

Klaus DV-mand ville komme med oplæg vedr. udskiftning af vinduer, døre, buevinduer over ejd.kontor, sålbænke.

Drøftes på næste bestyrelsesmøde 3/10, herunder valg af teknisk rådgiver.

Hofor har kritiseret 3 ud af 10 gasinstallationer. Palle spørger Jan Seifert.

Seifert har rykket for mangeludbedring ovenpå 1-års gennemgang af nye køkkener .

Kloaker mv.:

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.

Intet nyt.

Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.

Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.

Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.

Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa.  Klaus Nielsen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet 75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.

Byggeregnskab modtaget.

Nyt køkken: Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsmødet om nyt køkkenprojekt – individuel kollektiv råderet.

11. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.

 

Henrik kigger på velkomstpakke. Laver nyt oplæg.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk ”ARBEJDERNES BOLIGFORENING 1918” over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme. Palle/Henrik indhenter tilbud – til brug for bestyrelsen.

12. Hjertestarter Palle undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen.
13. Dato for I-syn og Webbestyrelse. Internt kursus for afd.bestyrelsen aftales senere.
14. Kontorvagter og datoer for næste møder. 7/11 1800 kontorvagt Hanne

7/11 kl. 1830 bestyrelsesmøde

Kategorier
Nyhed

Referat af afdelingsmøde for Afdeling 9 den 22/9-2016

40 lejemål repræsenteret, 80 stemmesedler udleveret. Fra bestyrelsen deltog Palle Madsen (formand), Michael Hyttel (kasserer), Henrik Norman, Steen Larsen og Hanne Stenting, fra organisationsbestyrelsen deltog Claus Christensen
     1. Valg af dirigent og referent

Palle bød velkommen og foreslog Michael som dirigent og Steen som referent, der begge vælges. Dog var Palle dirigent under punkterne regnskab og budget, som Michael ville fremlægge på bestyrelsens vegne. Derefter konstaterede Michael, at mødet var lovligt indkaldt og fremlagde den udsendte dagsorden, som blev vedtaget.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Palle henviste til bestyrelsens skriftlige beretning og havde et par tilføjelser: YouSee lukker for FM i vores TV-pakke februar næste år.

Carlsberg Byen har varslet, at man vil udføre spunsearbejde frem til slut oktober. Der skal bankes jernpæle ned i grunden for at sikre afstivning af udgravningen. Det kan give betydelige støjgener og rystelser med fare for sætningsskader. Det må vi holde øje med. Følg med på carlsbergbyen.dk.

Der var også høring for øjeblikket på et tillæg til lokalplanen for Carlsberg Byen. Der var stor bekymring for forringelser i forhold til tidligere tillæg. Forsamlingen opfordrede derfor bestyrelsen til at skrive et høringssvar. Det gav Palle tilsagn om.

Der kom ønsker om, at bestyrelsen styrker affaldshåndteringen, således at svineriet omkring nedkastningsrør og containere kan nedbringes. Desuden ønskes en grundigere rengøring af lågerne på nedkastningsrør.

Lasse EJ 32 udtrykte utilfredshed med bestyrelsens indsats for fællesskabet. Men heldigvis har afdelingen ikke store boligsociale problemer for øjeblikket.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

  3. Orientering om regnskab 2015

Palle (dirigent) orienterede om, at der ikke var tale om en formel godkendelse af regnskabet men kun en orientering. Michael fremlagde regnskabet og oplyste, at årets overskud var på kr. 685.758, som bestyrelsen ønskede at flytte til vedligeholdelsesplanen. Der blev så flere penge at gøre godt med. Palle afsluttede punktet med at spørge, om der var nogen indvendinger hertil. Det var der ikke, så mødet tilsluttede sig ønsket.

  4. Indkomne forslag

a) Forslag om nye vinduer. Bestyrelsen.

Emner herunder: Materialevalg træ, ønsker om bredere altandøre, mere pudsevenlige vinduer, der kan åbne indad, klart glas af hensyn til lyset.

Forslaget blev vedtaget uden nogen stemmer imod.

b) Forslag om frivillig køkkenmodernisering – kollektiv råderet. Bestyrelsen.

Palle orienterede om hvorfor den gamle model blev sløjfet. Den nye model skal være billigere og mere enkel at gå til.

Forslaget blev vedtaget uden nogen stemmer imod.

c) Forslag om altaner i gården. Altanudvalget.

Hanne præciserede at der her blot var tale om en tilkendegivelse for at kunne gå videre med undersøgelser

Forslaget blev vedtaget med 46 for og 20 imod.

d) Forslag om altaner på 1. sal. Rudolf Frimodt Christensen

Forslagsstiller ikke til stede. Altanudvalget vil gerne arbejde med denne løsning også – 1. sal hele vejen rundt. Vedtaget.

e) Forslag om hundehold. Jane Sørensen

Jane mente, at der er flere i afdelingen, der ønsker at have mulighed for at holde hund, og hun ville også gerne selv holde hund.

Forslaget faldt med 26 for og 50 imod.
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2017

Michael fremlagde budgettet, som indeholder en stigning på 2 %. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):

a) Kasserer (Michael Hyttel) går efter tur – modtager genvalg

    Valgt uden modkandidater.

b) 2. Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Normann-Hansen og Steen Larsen går efter tur – modtager genvalg.

Begge valgt uden modkandidater.

c) Bestyrelsessuppleant

Asser Nyander Poulsen blev valgt uden modkandidater.

  7. Eventuelt

Problemer med sorte fnug og mørke fuger på badeværelse. Bestyrelsen vil tage det op med Gert varmemester.

Mødet sluttede med, at Palle sagde tak for et godt møde.