Kategorier
Afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om fremtidig tv-ordning

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde:

Tirsdag den 29.11. 2016 kl.19.00.
Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Antenneanlæg og tv-signalforsyning

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der er netop vedtaget en ny lovgivning for levering af tv-signaler, der vil få betydning for vores afdeling. Vi får i dag leveret tv og bredbånd via et såkaldt sløjefeanlæg, hvilket betyder, at alle i afdelingen modtager grundpakken fra YouSee efter beslutning på et afdelingsmøde. Efter den 1. januar 2018 kan man ikke længere ”tvinges” til at aftage en tv-pakke, hvis man ikke ønsker det. Det betyder, at der skal ske ændringer, således at beboerne fremover får mulighed for at fravælge fælles programforsyning. Det kan ske ved, at vores antenneanlæg ombygges til et stikledningsanlæg, hvor hver lejlighed får sin egen tilslutning til antenneanlægget.
YouSee, vor nuværende tv- og bredbåndsleverandør, har leveret et tilbud: YouSee tilbyder at betale de 506.808 kr. det koster at ombygge vort sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg mod at få eneretten til at levere på anlægget i 5 år. Der er ikke noget krav om, at et vist antal beboere skal være kunder hos YouSee og AAB afd. 9 beholder ejendomsretten til det nye stikledningsanlæg.

Hovedpunkterne i tilbuddet er:
Flere muligheder for valgfrit tv:
Den nye tv-lov kræver at den individuelle husstand fremover frit kan fravælge at modtage tv fra en kollektiv leverdør (YouSee). Men ønsker husstanden at se tv, vil den nu individuelt enten kunne vælge en af YouSee’s færdigblandede tv-pakker (Grund-, Mellem- eller Fuldpakken), eller vælge de muligheder der – oven på Grundpakken – findes for individuelt at sammensætte sit tv-udbud via valgfrie tv-kanaler.
Det ekstraudstyr i form af programkort og / eller bokse og kortlæsere, som 41% af husstandene i Afd. 9 har i dag, vil de fortsætte med at kunne anvendes.
Inklusiv Koda CopyDan betaler en husstand i dag 129 kr. pr. måned for Grundpakken. Priserne vil fremover blive:
• Grundpakken: 155 kr. pr. måned
hvoraf Koda CopyDan udgør 36,33 kr.

• Mellempakken: 367 kr. pr. måned, men vælger man valgfrie tv-kanaler falder prisen for Mellempakken til 335 kr. kr. pr. måned.
I begge tilfælde udgør Koda CopyDan 40,72 kr. af beløbet.

• Fuldpakken: 476 kr. pr. måned, men vælger man valgfrie tv-kanaler falder prisen for Fuldpakken til 435 kr. kr. pr. måned.
I begge tilfælde udgør Koda CopyDan 49,32 kr. af beløbet.

Service:
Aftalen inkluderer at YouSee leverer fuld service og 24-timers overvågning af anlægget.
Rabat på YouSee Bredbånd:
Hastighed: Pris / md.:
25 Mbit / 5 Mbit 199 kr.
50 Mbit /10 Mbit 229 kr. (spar 240 kr. p.a.)
100 Mbit / 20 Mbit 279 kr. (spar 240 kr. p.a.)
300 Mbit / 60 Mbit 349 kr. (spar 600 kr. p.a.)
500 Mbit / 60 Mbit 449 kr. (spar 600 kr. p.a.)

AAB afd. 9 har bredbånd fra Fiberby, men en del af beboerne har valgt bredbånd fra YouSee, og de vil fremover få ovennævnte rabatter, afhængig af hvilken hastighed de pt. har købt. Rabatten vil automatisk blive fratrukket deres næste regning fra YouSee, og de behøver således ikke foretage sig noget aktivt. Rabatpriserne gælder også for nye bredbåndskunder. YouSee’s bredbånd inkluderer garanteret hastighed og herudover vil YouSee ombygge anlægget til den nye Docsis 3.1 standard, som vil give bredbåndshastigheder på 10 Gigabit op/download. De fleste beboere har bredbånd fra Fiberby, men vi anser det for positivt fortsat at have to konkurrerende bredbåndsleverandører i ejendommen.
Rabat på YouSee Mobiltelefoner:
YouSee tilbyder en mobilrabat til beboerne, som består i at man opsparer op til 600 kr. til køb af en ny mobiltelefon.
Rabat på den nye YouSee tv-boks:
YouSee har lanceret en ny tv-boks. Den indeholder en lang række ny tiltag bl.a. 1 terabyte harddisk og kan optage tre tv-programmer på samme tid, samtidig med at den fylder 1/3 af den nuværende tv-boks.
Leje af boksen koster normalt 99 kr. om måneden, men beboerne i Afd. 9 vil via den nye aftale få den tilbudt til 30 kr. om måneden. Samlet set vil det være en rabat på 828 kr. om året.
Bestyrelsen i AAB afd. 9 beder beboerne vælge et af følgende to forslag:
Den nye lovgivning pålægger reelt Afd. 9 at tage stilling til, om vi vil ombygge vort nuværende sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg,(så vi opfylder lovens krav), eller om vi vil nedlægge den fælles tv- og bredbåndsforsyning fra YouSee.

Forslag 1:
AAB afd. 9 underskriver IKKE en ny 5-årig aftale med YouSee og nedlægger tv- og bredbåndsforsyningen fra YouSee pr. 31. december 2017. Det indebærer i praksis, at tv-stikket trækkes ud hos den enkelte beboer, og at man selv skal sørge for tv-signaler, hvis man vil se tv og bredbånd, hvis man bruger YouSee bredbånd. Eksisterende ekstraudstyr til YouSee kan ikke bruges længere.

Forslag 2:
AAB afd. 9 underskriver en ny aftale med YouSee, som herefter vil ombygge vort nuværende sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg, så det opfylder lovens krav om valgfri tv-forsyning af den enkelte husstand.
YouSee betaler de 506.808 kr., som denne ombygning af anlægget koster, mod at få eneret til at levere tv-signaler i 5 år. AAB afd. 9 fastholder ejendomsretten til anlægget. Det vil blive lidt dyrere at se tv end nu, men den enkelte husstand kan så selv bestemme, om den ønsker at modtage tv. Modtager man tv, er Grundpakken minimum og derudover kan man ”skræddersy” sit eget tv-forbrug efter egne ønsker og ikke mindst pengepung.
På baggrund af ovennævnte anbefaler et flertal af bestyrelsen, at beboerne vælger forslag 2.

Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat af bestyrelsesmødet den 7. november 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.
Budgetopfølgning.
OK, OK, ikke gennemgået.
Budgetopfølgning for 3.kvt gennemgås af kasserer. Kasserer videresender budgetopfølgning til øvrige.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået.

3. Indkommen post/e-mails.
Ingen post/mails.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister
og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.
Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).
5.1 Beboersager: Lukket punkt

6. Gårdlaug. Gårdlaug:

Gamle tilgange:
Gårdlauget har indkøbt diverse tilbehør, Hanne har fået udlægsboner.

Hanne følger op.

Hanne er afd.bestyrelsens kontaktperson. (Henrik vicekontaktperson)

Bestyrelsen vil kun indgå aftale med gårdlaugets kontaktperson, Claus Bundgaard. Planteudvalget får delvis råderet over mandskabsrummet i Alsgade 24, stuen.

Mikal har primo april 2016 afleveret skitse med forslag til afd.bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede:
Hvide kasser skal væk. Træmaling til de nye kasser skal betales indenfor rammen på 3.000 kr. – Hanne tager kontakt til Claus Bundgaard.

Plantekasser i gården.
Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker
• en tegning,
• antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
• antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
• at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22
oooOOOooo
Tegning/Skitse mv. er endnu ikke modtaget.

Klaus Bundgaard har oplyst at der er én tilmeldt + gårdlaugets medlemmer (radiserne), dvs. i alt 5.

Bestyrelsen støtter projektet med en rammebevilling til startudgifter på 3.000 kr.

7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.
Aarslev er kommet med en pris på al kloakrenovering, hvor prisen er steget med 200.000 kr. i forhold til tidligere oplyst, samtlige forhold 1-4. Palle har bedt om et samlet overblikspapir. Palle indkalder til projektmøde med Aarslev og Klaus Nielsen i januar måned.

Vinduer: Palle drøfter med Klaus DV-plan. om evt. at bede Arne Petersen eller en anden kyndig komme til et bestyrelsesmøde og fortælle om vinduestyper mv. fx 5/12 kl. 1830.

Arne P bestilt til gennemgang af lovligheden legepladsen til en pris af 2500 kr.

Mail fra beboer om udbedring af skader legeplads. Bestyrelsen beder konsulent om rapport på bl.a. legepladsens sikkerhed mv.

Vinduer:
Klaus DV-mand ville komme med oplæg vedr. udskiftning af vinduer, døre, buevinduer over ejd.kontor, sålbænke.
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 3/10, herunder valg af teknisk rådgiver.

Køkkenprojekt:
Mehdi, Team Projekt, AAB skal lave køkkenprojekt og ønsker projektet drøftet med afd.bestyrelsen. Palle aftaler mødetidspunkt.

Linoleum: Opskuring bestilles af kasserer.

Hofor har kritiseret 3 ud af 10 gasinstallationer. Palle spørger Jan Seifert.
Seifert har rykket for mangeludbedring ovenpå 1-års gennemgang af nye køkkener .

Kloaker mv.:
Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.
Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.
Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.
Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.

Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa. Klaus Nielsen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.
Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.
Byggeregnskab modtaget.

Nyt køkken: Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsmødet om nyt køkkenprojekt – individuel kollektiv råderet.

8. Antenne Antenneanlæg. Ekstraordinært afdelingsmøde 29.11. 29/11 2016 kl. 1900

Indkaldelse med dagsorden udsendes senest 15/11
• Anledning ny lov om signallevering, da vi har sløjeanlæg.
• Valgfrihed senest 1/1 2018
• 1. Skal vi have fællesanteneanlæg ? Ja/ nej
• 2. Tilbud fra YouSee og stikledningsanlæg, kun medlemmer, der bruger skal betale for minimum grundpakken på 26 kr. udover prisen i dag.
• Materiale udsendes senest 22/11

Palle udsender indkaldelse mv.
9. Opfølgning af afdelingsmøde den 22.9 Gert kigger på sorte fnug på badeværelse.
10. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.
Henrik kigger på velkomstpakke. Laver nyt oplæg.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk ”ARBEJDERNES BOLIGFORENING 1918” over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme. Palle/Henrik indhenter tilbud – til brug for estyrelsen.
11. Hjertestarter Palle undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen.
12. Dato for I-syn og Webbestyrelse. Internt kursus for afd.bestyrelsen aftales senere.
13. Kontorvagter og datoer for næste møder. 5/12 1800 kontorvagt Hanne
5/12 kl. 1830 bestyrelsesmøde