Kategorier
Afdelingsmøde Nyhed Referat

Referat af afdelingsmødet 21/9-2017

52 stemmesedler udleveret til 26 stemmeberettigede lejere.

1. Valg af dirigent og referent

Palle byder velkommen og foreslår at Jette fra OB dirigerer mødet. Steen referer. Jette gennemgår dagsorden. Ingen har kommentarer til den.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Orienterer om køkkenprojekt som er blokeret p.t. på grund af at priserne er højere end aftalt.

Der er i dag sat en dør på storskrald. TV fra youSee kører vi alle med fuld-pakke nu selv om vi ikke har aftale om mere.

Når man vil lukke helt for tv-levering skal man kontakte bestyrelsen som skal meddele det til Boligforeningen som skal stoppe opkrævning.

Palle takker for god behandling og samarbejde.

Beretning er vedtaget

3. Orientering om regnskab 2016

Vi har været heldige at kunne have ca. 1 mio i overskud som er sparet på bl.a. forsikring, ingen uforudsete udgifter (som herefter bortfalder) og renter.

Bestyrelsen vil gerne flytte overskuddet til vinduesprojektet.

4. Indkomne forslag

a) Forslag om forretningsorden for afdelingsmødet. Bestyrelsen

Palle forklarer om forretningsorden og Steen uddyber og forklarer omkring de valg som er foretaget på standarden:

Årsregnskab skal ikke forelægges til godkendelse på afdelingsmødet (hidtidig praksis).

Afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer (hidtidig praksis)

Bestyrelsesmedlemmer vælges særskilt.

Afdelingsbestyrelsen udpeger selv kasserer (ændring i forhold til tidligere)

Afdelingsbestyrelsen udpeger ikke selv formand (hidtidig praksis)

Afdelingsbestyrelsen udpeger ikke selv både formand og kasserer (hiditidig praksis)

Hermed vedtaget uden stemmer imod.

b) Forslag om ny standardhusorden for AAB. Bestyrelsen

Palle forklarer forskellen på den nye og den nuværende som enkelte præciseringer. Det største ændring er omkring erstatningsanvar i forbindelse med skader som er forårsaget. Vedtaget enstemmigt.

c) Forslag om afholdelse af projektomkostninger for nye altaner i gården. Altanudvalget / v. Hanne Stenting

Hanne motiverer og beder om at afdelingen hjælper projektet i gang med at betale det foreslåede beløb. 32 stemmer for. 6 stemmer imod. 8 undlader. Forslaget er vedtaget.

d) Forslag om etablering af gårdgruppe. Pernille Dolin vf71

Pernille præsenterer kandidater til udvalget og motiverer omkring de forbedringer som udvalget gerne vil arbejde med.

Asser vil gerne vide om man vil have mandat til at tage beslutninger. Det er ikke økonomi involveret og alt skal foretages i koordination med bestyrelsen.

Omkostninger skal forelægges på et nyt afdelingsmøde. Forslaget vedtaget enstemmigt.

e) Forslag om gårdtoilet. Marlee Gudmundsson

Forslaget falder. 16 for 20 imod, 3 undlader.

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018

Michael forklarer at vaskeriet skal have en stigning for at driften af vaskeriet skal hvile i sig selv.

Palle forklarer at det er her man har indflydelse, fx på at overskuddet på 1 mio kr. fra regnskab 2016 overføres til vinduesprojektet. Budgettet enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år)

a) Formand (Palle S. Madsen) går efter tur – modtager ikke genvalg

Michael stiller op til formandsposten. Michael valgt uden modkandidat.

b) Et bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting) går efter tur – modtager ikke genvalg

Punktet bliver hermed ændret så der skal vælges et medlem for et år og et for to år.

Pernille Dolin, VF71 tager to år og Morten Bang, VF67 tager et år. Begge valgt uden modkandidat.

c) Et bestyrelsessuppleant

Asser er på valg og modtager genvalg.

7. Eventuelt

VF69, 71, 73. Varmt vand problem. Si i blandingsbatteri skal renses meget ofte.

Vandet er ikke så varmt som det plejer at være.

Hanne orienterer om reception for Palle på næste torsdag 28/9 kl. 15-17 i beboerlokalet.

Kategorier
Nyhed

Dagsorden til afdelingsmøde 21/9-2017

Mødet starter kl. 19.00 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37.

1.  Valg af dirigent og referent.

2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

3.  Orientering om regnskab 2016.

4.  Indkomne forslag:
A. Forslag om forretningsorden for afdelingsmødet. Bestyrelsen.
B. Forslag om ny standardhusorden for AAB. Bestyrelsen.
Materialet kan fås på kontoret eller på afdelingens hjemmeside: link aab9.dk/husorden
C. Forslag om afholdelse af projektomkostninger for nye altaner i gården. Altanudvalget / v. Hanne Stenting.
D. Forslag om etablering af gårdgruppe. Pernille Dolin
E. Forslag om gårdtoilet. Marlee Gudmundsson.

5.  Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018

6.  Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
A. Formand (Palle S. Madsen) går efter tur – modtager ikke genvalg.
B. 1 bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting) går efter tur – modtager ikke genvalg.
C. 1 Bestyrelsessuppleant

7. Eventuelt

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Interesserede vil kunne hente det store afdelingsregnskab for 2016 og stort budget for 2018 på kontoret. Mød op gør din indflydelse gældende.

Kategorier
Nyhed

Cykel, barne og klapvognsoprydning

Afdelingen er igen ved at drukne i gamle cykler, knallerter, barne- og klapvogne.
Derfor skal der ryddes ud i alt det, der ikke bruges.

Alle cykler, klap og barnevogne der ikke er mærket med enten adresse eller bolig nr. inden den 18-10-2017 vil blive sat til storskrald.

Så husk at mærke dine effekter inden den 18-10-2017.

Bemærk at alle cykler, knallerter, barne/klapvogne der henstår og ikke bliver brugt vil også blive også blive fjernet, selv om de er mærket.