Referat af afdelingsmødet 21/9-2017

52 stemmesedler udleveret til 26 stemmeberettigede lejere.

1. Valg af dirigent og referent

Palle byder velkommen og foreslår at Jette fra OB dirigerer mødet. Steen referer. Jette gennemgår dagsorden. Ingen har kommentarer til den.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Orienterer om køkkenprojekt som er blokeret p.t. på grund af at priserne er højere end aftalt.

Der er i dag sat en dør på storskrald. TV fra youSee kører vi alle med fuld-pakke nu selv om vi ikke har aftale om mere.

Når man vil lukke helt for tv-levering skal man kontakte bestyrelsen som skal meddele det til Boligforeningen som skal stoppe opkrævning.

Palle takker for god behandling og samarbejde.

Beretning er vedtaget

3. Orientering om regnskab 2016

Vi har været heldige at kunne have ca. 1 mio i overskud som er sparet på bl.a. forsikring, ingen uforudsete udgifter (som herefter bortfalder) og renter.

Bestyrelsen vil gerne flytte overskuddet til vinduesprojektet.

4. Indkomne forslag

a) Forslag om forretningsorden for afdelingsmødet. Bestyrelsen

Palle forklarer om forretningsorden og Steen uddyber og forklarer omkring de valg som er foretaget på standarden:

Årsregnskab skal ikke forelægges til godkendelse på afdelingsmødet (hidtidig praksis).

Afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer (hidtidig praksis)

Bestyrelsesmedlemmer vælges særskilt.

Afdelingsbestyrelsen udpeger selv kasserer (ændring i forhold til tidligere)

Afdelingsbestyrelsen udpeger ikke selv formand (hidtidig praksis)

Afdelingsbestyrelsen udpeger ikke selv både formand og kasserer (hiditidig praksis)

Hermed vedtaget uden stemmer imod.

b) Forslag om ny standardhusorden for AAB. Bestyrelsen

Palle forklarer forskellen på den nye og den nuværende som enkelte præciseringer. Det største ændring er omkring erstatningsanvar i forbindelse med skader som er forårsaget. Vedtaget enstemmigt.

c) Forslag om afholdelse af projektomkostninger for nye altaner i gården. Altanudvalget / v. Hanne Stenting

Hanne motiverer og beder om at afdelingen hjælper projektet i gang med at betale det foreslåede beløb. 32 stemmer for. 6 stemmer imod. 8 undlader. Forslaget er vedtaget.

d) Forslag om etablering af gårdgruppe. Pernille Dolin vf71

Pernille præsenterer kandidater til udvalget og motiverer omkring de forbedringer som udvalget gerne vil arbejde med.

Asser vil gerne vide om man vil have mandat til at tage beslutninger. Det er ikke økonomi involveret og alt skal foretages i koordination med bestyrelsen.

Omkostninger skal forelægges på et nyt afdelingsmøde. Forslaget vedtaget enstemmigt.

e) Forslag om gårdtoilet. Marlee Gudmundsson

Forslaget falder. 16 for 20 imod, 3 undlader.

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018

Michael forklarer at vaskeriet skal have en stigning for at driften af vaskeriet skal hvile i sig selv.

Palle forklarer at det er her man har indflydelse, fx på at overskuddet på 1 mio kr. fra regnskab 2016 overføres til vinduesprojektet. Budgettet enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år)

a) Formand (Palle S. Madsen) går efter tur – modtager ikke genvalg

Michael stiller op til formandsposten. Michael valgt uden modkandidat.

b) Et bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting) går efter tur – modtager ikke genvalg

Punktet bliver hermed ændret så der skal vælges et medlem for et år og et for to år.

Pernille Dolin, VF71 tager to år og Morten Bang, VF67 tager et år. Begge valgt uden modkandidat.

c) Et bestyrelsessuppleant

Asser er på valg og modtager genvalg.

7. Eventuelt

VF69, 71, 73. Varmt vand problem. Si i blandingsbatteri skal renses meget ofte.

Vandet er ikke så varmt som det plejer at være.

Hanne orienterer om reception for Palle på næste torsdag 28/9 kl. 15-17 i beboerlokalet.

Referat af afdelingsmøde for afdeling 9 den 29.11. 2016

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede husstande og 36 stemmesedler blev udleveret. Fra bestyrelsen deltog Palle Madsen (formand), Michael Hyttel (kasserer), Henrik Norman, Steen Larsen, Hanne Stenting og Henrik Ellesøe fra YouSee.
1. Valg af dirigent og referent

Palle bød velkommen og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. Derefter foreslog han Michael som dirigent og Steen som referent, der begge vælges uden modkandidater. Derefter fremlagde Michael den udsendte dagsorden, som blev vedtaget.

 

2. Antenneanlæg og tv-signalforsyning.

Palle indledte og forklarede forskellen på et stiklednings- og et sløjfeanlæg. Afdelingen har et sløjfeanlæg, og den nye lov om tv-signalforsyning med den nye valgfrihed for den enkelte beboer, betyder, at vores anlæg ikke længere kan bruges. Derfor skal vi beslutte i aften, om vi skal lukke vores antenneanlæg ned, eller om vi skal have bygget et stikledningsanlæg betalt af YouSee mod, at YouSee får eneret til levering af tv-signaler i 5 år. Den enkelte beboer bliver ikke tvunget til at modtage signalpakke fra YouSee, men står frit.

Derefter gennemgik Henrik Ellesøe tilbuddet fra YouSee og efter nogle opklarende spørgsmål fra de fremmødte, gik man til afstemning.

Forslag 1 om at nedlægge vores antenneanlæg:

2 stemmer for, 2 stemmer ikke, stort flertal imod. Forkastet.

Forslag 2 om nyt antenneanlæg fra YouSee og 5-årig binding:

Forslaget vedtaget uden stemmer imod. 2 undlod at stemme.

Bestyrelsen arbejder videre med at tegne kontrakt med YouSee.

Mødet sluttede med, at Palle sagde tak for et godt møde.

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om fremtidig tv-ordning

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde:

Tirsdag den 29.11. 2016 kl.19.00.
Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Antenneanlæg og tv-signalforsyning

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der er netop vedtaget en ny lovgivning for levering af tv-signaler, der vil få betydning for vores afdeling. Vi får i dag leveret tv og bredbånd via et såkaldt sløjefeanlæg, hvilket betyder, at alle i afdelingen modtager grundpakken fra YouSee efter beslutning på et afdelingsmøde. Efter den 1. januar 2018 kan man ikke længere ”tvinges” til at aftage en tv-pakke, hvis man ikke ønsker det. Det betyder, at der skal ske ændringer, således at beboerne fremover får mulighed for at fravælge fælles programforsyning. Det kan ske ved, at vores antenneanlæg ombygges til et stikledningsanlæg, hvor hver lejlighed får sin egen tilslutning til antenneanlægget.
YouSee, vor nuværende tv- og bredbåndsleverandør, har leveret et tilbud: YouSee tilbyder at betale de 506.808 kr. det koster at ombygge vort sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg mod at få eneretten til at levere på anlægget i 5 år. Der er ikke noget krav om, at et vist antal beboere skal være kunder hos YouSee og AAB afd. 9 beholder ejendomsretten til det nye stikledningsanlæg.

Hovedpunkterne i tilbuddet er:
Flere muligheder for valgfrit tv:
Den nye tv-lov kræver at den individuelle husstand fremover frit kan fravælge at modtage tv fra en kollektiv leverdør (YouSee). Men ønsker husstanden at se tv, vil den nu individuelt enten kunne vælge en af YouSee’s færdigblandede tv-pakker (Grund-, Mellem- eller Fuldpakken), eller vælge de muligheder der – oven på Grundpakken – findes for individuelt at sammensætte sit tv-udbud via valgfrie tv-kanaler.
Det ekstraudstyr i form af programkort og / eller bokse og kortlæsere, som 41% af husstandene i Afd. 9 har i dag, vil de fortsætte med at kunne anvendes.
Inklusiv Koda CopyDan betaler en husstand i dag 129 kr. pr. måned for Grundpakken. Priserne vil fremover blive:
• Grundpakken: 155 kr. pr. måned
hvoraf Koda CopyDan udgør 36,33 kr.

• Mellempakken: 367 kr. pr. måned, men vælger man valgfrie tv-kanaler falder prisen for Mellempakken til 335 kr. kr. pr. måned.
I begge tilfælde udgør Koda CopyDan 40,72 kr. af beløbet.

• Fuldpakken: 476 kr. pr. måned, men vælger man valgfrie tv-kanaler falder prisen for Fuldpakken til 435 kr. kr. pr. måned.
I begge tilfælde udgør Koda CopyDan 49,32 kr. af beløbet.

Service:
Aftalen inkluderer at YouSee leverer fuld service og 24-timers overvågning af anlægget.
Rabat på YouSee Bredbånd:
Hastighed: Pris / md.:
25 Mbit / 5 Mbit 199 kr.
50 Mbit /10 Mbit 229 kr. (spar 240 kr. p.a.)
100 Mbit / 20 Mbit 279 kr. (spar 240 kr. p.a.)
300 Mbit / 60 Mbit 349 kr. (spar 600 kr. p.a.)
500 Mbit / 60 Mbit 449 kr. (spar 600 kr. p.a.)

AAB afd. 9 har bredbånd fra Fiberby, men en del af beboerne har valgt bredbånd fra YouSee, og de vil fremover få ovennævnte rabatter, afhængig af hvilken hastighed de pt. har købt. Rabatten vil automatisk blive fratrukket deres næste regning fra YouSee, og de behøver således ikke foretage sig noget aktivt. Rabatpriserne gælder også for nye bredbåndskunder. YouSee’s bredbånd inkluderer garanteret hastighed og herudover vil YouSee ombygge anlægget til den nye Docsis 3.1 standard, som vil give bredbåndshastigheder på 10 Gigabit op/download. De fleste beboere har bredbånd fra Fiberby, men vi anser det for positivt fortsat at have to konkurrerende bredbåndsleverandører i ejendommen.
Rabat på YouSee Mobiltelefoner:
YouSee tilbyder en mobilrabat til beboerne, som består i at man opsparer op til 600 kr. til køb af en ny mobiltelefon.
Rabat på den nye YouSee tv-boks:
YouSee har lanceret en ny tv-boks. Den indeholder en lang række ny tiltag bl.a. 1 terabyte harddisk og kan optage tre tv-programmer på samme tid, samtidig med at den fylder 1/3 af den nuværende tv-boks.
Leje af boksen koster normalt 99 kr. om måneden, men beboerne i Afd. 9 vil via den nye aftale få den tilbudt til 30 kr. om måneden. Samlet set vil det være en rabat på 828 kr. om året.
Bestyrelsen i AAB afd. 9 beder beboerne vælge et af følgende to forslag:
Den nye lovgivning pålægger reelt Afd. 9 at tage stilling til, om vi vil ombygge vort nuværende sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg,(så vi opfylder lovens krav), eller om vi vil nedlægge den fælles tv- og bredbåndsforsyning fra YouSee.

Forslag 1:
AAB afd. 9 underskriver IKKE en ny 5-årig aftale med YouSee og nedlægger tv- og bredbåndsforsyningen fra YouSee pr. 31. december 2017. Det indebærer i praksis, at tv-stikket trækkes ud hos den enkelte beboer, og at man selv skal sørge for tv-signaler, hvis man vil se tv og bredbånd, hvis man bruger YouSee bredbånd. Eksisterende ekstraudstyr til YouSee kan ikke bruges længere.

Forslag 2:
AAB afd. 9 underskriver en ny aftale med YouSee, som herefter vil ombygge vort nuværende sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg, så det opfylder lovens krav om valgfri tv-forsyning af den enkelte husstand.
YouSee betaler de 506.808 kr., som denne ombygning af anlægget koster, mod at få eneret til at levere tv-signaler i 5 år. AAB afd. 9 fastholder ejendomsretten til anlægget. Det vil blive lidt dyrere at se tv end nu, men den enkelte husstand kan så selv bestemme, om den ønsker at modtage tv. Modtager man tv, er Grundpakken minimum og derudover kan man ”skræddersy” sit eget tv-forbrug efter egne ønsker og ikke mindst pengepung.
På baggrund af ovennævnte anbefaler et flertal af bestyrelsen, at beboerne vælger forslag 2.