Afdelingsbestyrelsens beretning 2013

Kælder
Som man vil erindre gav det voldsomme skybrud den 2. juli 2011 store oversvømmelser i vores kælder og ikke mindst skimmelsvamp. For at opnå en bedre vandsikring fremover besluttede vi at lukke gulvafløb i de gamle vaskekældre, at installere højvandslukker og at nedlægge lyskasser. For at hæmme fremtidige angreb af skimmelsvamp blev de gamle trævægge udskiftet med nye metaltrådvægge. Alt det er færdigt, og specielt de nye metaltrådvægge har betydet et bedre indeklima i kælderen, samt at der er blevet meget lysere dernede.

Vi kan imidlertid konstatere, at de fleste beboere på trods af bestyrelsens anbefalinger har stillet deres effekter direkte på stengulvet i kælderrummene. Selvom vore kældre er blevet mere sikre mod fremtidige oversvømmelser, kan jo ingen garantere, at det ikke kan ske igen. Derfor vil stadigvæk anbefale, at man stiller sine effekter op på paller eller lignende.

Affald – Værn om miljøet i gården – Undgå huslejestigninger
En gammel traver, men desværre stadigvæk lige så aktuel. Afdelingen har til trods for adskillige skriverier stadigvæk store problemer med behandlingen af affaldet, efter at vi fik vores mobilsug-anlæg for nogle år siden. Mobilsug-anlægget har betydet større krav til beboerne til at foretage affaldssortering: Almindeligt husholdningsaffald lægges i de mindre poser, lukkes og kastes ned i rørene midt i gården over for porten. Aviser og papiraffald placeres i containere i hver ende af gården. Det samme gælder for papaffald.  Midtfor er der storskraldsrummet til storskrald. Det kan være gamle møbler, elektronik og andre ting, som man ikke kan pakke til husholdningsaffald, her aftaler man med Gert, vores varmemester. Farligt affald som maling, kemikalier, defekte lysstofrør aftaler man også med Gert. Der er også opstillet en beholder til gamle batterier ved storskraldsrummet. Glas og flasker kaster man i glascontainerne i gården.

Der er desværre stadigvæk nogle beboere, der misbruger ordningen ved at fylde store sække og andre poser med affald og sætte dem ved storskraldsrummet. Så skal Gert gøre arbejdet for dem med at sortere affaldet. Der har givet store problemer med miljøet i gården. Måger hakker poser og sække i stykker og spreder affaldet. Det glæder rotterne, men det er altså noget forbandet svineri. Trods en utrættelig indsats fra vores varmemesters side, er der stadigvæk meget svineri i vores papir- og papcontainer rum, omkring vores storskralds rum etc. Noget af det skyldes sikkert, at det er børn, der sendes ned med affald, der stiller det ved siden af, fordi de ikke kan nå op. Vi vil opfordre alle til at gøre en indsats for at forbedre forholdene i gården, og holde justits ikke mindst i forhold til børnene.. Det gælder også behandlingen af storskrald. Meget ofte bliver der stillet storskrald ned i gården op til en weekend, således at det står og flyder i flere dage med fare for, at det bliver splittet af vores unger.
Afdelingsbestyrelsen skal derfor indtrængende anmode beboerne om at kontakte Gert eller bestyrelsen for en aftale om aflevering af affald, så at vi kan undgå, at der står storskrald og flyder i gården. Heldigvis har de fleste af vores beboere forstået og følger reglerne, men der er nogle beboere, der er ligeglade. Snak med dem, der sviner, eller kontakt bestyrelsen.

Cigaretskodder på fortovet
Der bliver smidt flere og flere cigaretskodder ud fra lejligheder og altaner ned på fortovet. Vi skal så på foranledning af Gert, vores varmemester understrege, at det selvfølgelig ikke er tilladt og i øvrigt er noget svineri.

Vores trapper – brandfare
Bestyrelsen skal igen anmode beboerne om ikke at smide reklamer fra sig i opgangene ved postkasserne, reklamer og lignende skal lægges i papircontainerne. Man må ikke henstille sko, skrald, cykler og barnevogne og andre ting på vores trapper. Vores trapper er en redningsvej i tilfælde af brand, og desuden kan alt kan bruges af en pyroman til påsætning af brand.

Vedligeholdelse
I det forløbne år er soklen omkring huset og trapper ved hoveddørene blevet repareret og oppudset.
Den hårdt tiltrængte renovering af hovedtrapperne er endelig i skrivende stund kommet i gang. Projektet har haft to aflyste licitationer. Det var desuden underbudgetteret i vores DV-plan, og vi skulle finde penge men uden huslejestigninger af den grund. Hovedtrapper skal have ny gulvbelægning og samtlige overflader skal males. Vores gade døre skal have nye pumper og låsetøj.

Køkkenprojekt
På sidste afdelingsmøde blev der vedtaget et køkkenprojekt, hvor interesserede beboere kan vælge et nyt moderne køkken. Afdelingen finansierer opsætning af de nye køkkener, og man betaler af med et tillæg til huslejen. (Individuel kollektiv råderet). Det er vigtigt at præcisere, at ordningen er frivillig. Der blev desuden nedsat en køkkengruppe bestående af beboere og bestyrelse, der i samarbejde med vores rådgiver har udarbejdet et projekt. Kort tid før sommerferien har der været afholdt licitation på køkkenprojektet. Der er i skrivende stund blevet indkaldt til et informationsmøde tirsdag den 3. september kl. 17.00, hvor arkitekt, økonomimedarbejder og entreprenør vil informere om projekt og økonomi. Desuden vil den praktiske gennemførelse blive gennemgået. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil desuden lave en orienterende liste over interesserede beboere for at lodde stemningen.

TV og Internet
På sidste afdelingsmøde blev der også nedsat et tv/internet udvalg, bestående af beboere og bestyrelse, der skulle udarbejde forslag om det fremtidige tv og internet i afdelingen til næste afdelingsmøde. Jf. dagsorden til vores møde den 10. september i år.

Spar på vandet – Vaskemaskiner
Afdelingsbestyrelsen skal atter en gang opfordre beboerne til at spare på vandet i hverdagen. Hvis man har dryppende vandhaner eller løbende toiletter, må man endelig hurtigst muligt henvende sig til varmemester eller afdelingsbestyrelse for at bringe det i orden. Ligegyldighed her kan koste dyrt i form af en stigning i huslejen. Afdelingsbestyrelsen vil gerne igen opfordre beboerne til at kontakte Gert for gode råd, hvis man vil opsætte en vaskemaskine. Især skal vi understrege, at man skal etablere en selvstændig hane, når man monterer en vaske- eller opvaskemaskine. Man skal i øvrigt udfylde et ansøgningsskema, der fås på kontoret eller på AAB’s hjemmeside, hvor de nærmere retningslinjer for opsætning af vaskemaskiner er nedskrevet.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Referat af afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012

Tilstede: Dirigent David Jennow, medlem af Organisationsbestyrelsen og formand i afd. 73. 23 fremmødte beboere, inklusiv bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Orientering om regnskab 2011
4. Indkomne forslag:
a. Vedligeholdelsesreglement (bestyrelsen)
b. Køkkenprojekt (bestyrelsen)
c. Undersøgelse af sølvfisk (Lasse Pehrson)
5. Orientering om bredbåndsløsninger (TV og internet)
6. Afdelingens driftsbudget 2013
7. Valg til bestyrelsen
a. Kasserer
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 1 bestyrelsessuppleant

Punkt 1

Palle byder velkommen og David Jennow vælges til dirigent. David erklærer mødet lovligt varslet. Claus Hjelm blev valgt til referent.

Punkt 2

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd og Palle supplerer:

Der var voldsom brand i gården i efterårsferien sidste år. I den forbindelse er det vigtigt, at der ikke efterlades ting i opgange. Da det kan være brandfarligt.

Nogle enkelte lejligheder er generet af en lugt fra kælderen. Bestyrelsen undersøger sagen.

Flyttelejligheder er blevet en stor økonomisk belastning for afdelingen. Det gamle erhvervslejemål efter Ole Olsen har kostet afdelingen kr. 300.000,- pga. forskellige forhold der var ulovlige. Tidligere lejer Ole Olsen kan ikke lastes for dette. Bestyrelsen takker for stort fremmøde og takker varmemester Gert for hans gode indsats.

Der er stadig problemer med ophobning af affald foran skur og skraldesug. Der var en generel diskussion vedrørende en løsning af affaldsproblemet.

En beboer syntes, at vi skal lade alle nedfaldsskakterne være åbne. Der var en generel positiv indstilling til, at fjerne låse på skrællesugene i en prøveperiode. Et medlem foreslår, at holde et møde om affaldssortering.

Videoovervågning blev diskuteret. Dette skal godkendes af den lokale politimester. Godkendelse skal sandsynligvis begrundes med bekæmpelses af kriminalitet eller sikring imod brand. Almindelig overvågning af affaldssortering bliver der næppe givet godkendelse til.

En beboer syntes at affaldssorteringen er blevet bedre. Der blev stillet forslag om at lave en vagtplan, med uddeling af blomster, når beboerne smider skraldet i de rigtige huller.

Punkt 3

Vi har overskud. Michael beretter kort om regnskabet. Regnskabet blev godkendt (selvom det kun var til orientering!)

Punkt 4: a: Vedligeholdelsesreglement:

Palle gennemgår Vedligeholdelsesreglement. Vedligeholdelsesreglement er omdelt. Grundprincippet er at man skal aflevere sin lejlighed, som man fik den. Misligholdelse betyder at beboeren skal erstatte ting der ikke er i orden, som f.eks. Forkert malet træværk og vægge, mærker i gulvet mm.

Det er ikke muligt, at overtage hårde hvidevarer fra forrige beboer. Retspraksis viser, at sådanne aftaler bliver tilsidesat og afdelingen overtager dermed vedligeholdelsesforpligtelserne. Trine gør opmærksom på problemstilling vedrørende indbygget ovn og køleskab i hendes 4 sals lejligheden. Nye køkkener har jo indbygget hvidevarer og det vil være mærkeligt, at man skal fjerne dem.

Der er flere som mener, at 4. sals-udvidelserne er dårligt udført, med hensyn til maling, lakering af gulve mm. Steen spørger om der er nogle ændringer i Vedligeholdelsesreglementet. Det forslåede Vedligeholdelsesreglement er en nedskrivning af den praksis, som allerede i dag er gældende. Bestyrelsen har ikke haft til hensigt, at ændre ved allerede gældende praksis. Der er tale om en standardisering af gældende praksis.

Alle almene boligafdelinger skal have et vedligeholdelsesreglement. Derfor er alle afdelingerne i AAB i gang med processen for, at få nedskrevet og vedtaget et lokalt vedligeholdelsesregelment. David fortæller om problemstillingen vedr. komfur, køl og frys i hans egen afdeling AAB afd.73.

Der bliver sagt, at det udleverede vedligeholdelsesreglement er svært, at forstå. Steen foreslår, at man skal have standardvedligeholdelses-reglementet fra AAB udleveret. Så kan man se forskellen på de to vedligeholdelses-reglementer. Der bliver forslået at vi udskyder afstemning af vedligeholdelses-reglementet. Og AaB’s standard-reglement bliver udleveret.

Konklusionen bliver, at afdelingen under alle omstændigheder skal have et vedligeholdelsesreglement. Afdelingsmødet kan ved beslutning til enhver tid ændre vedligeholdelsesreglementet. Dog er linjer skrevet med rødt ufravigelige, pga. lovgivning eller andre regler.

Der stemmes om det udleverede Vedligeholdelsesreglement: 19 for og 2 imod. Forslaget godkendt.

Punkt 4 b Køkkenprojekt

Palle gennemgår køkkenprojekterne. Bestyrelsen forestiller sig, at der bliver tre forskellige modeller at vælge i mellem for hver lejlighedsstørrelse. Der er ikke taget stilling til om de 3 modeller skal være fra samme leverandør eller 3 forskellige. Palle gennemgår beregningseksempler for 3 forskellige køkkenmodeller med 3 forskellige ydelser.

Trine siger at det er vigtigt, at man vælger nogle solide køkkenmærker, så vedligeholdelsen holdes nede. En beboer spørger, at hvis man ikke har råd til køkken i år, kan man så vente til næste år. Svaret er ja. Bestyrelsen forventer der kan opsættes 15 køkkener efter ”først til mølle”-princippet” i 2013. Plus 10 indflytningskøkkener.

Køkkenerne skal være omkostningsneutrale for de øvrige beboere. Dog foreslår Bestyrelsen, at el-arbejdet i forbindelse med køkkenrenovering betales af afdelingen.

Forslaget deles op i to: Forslag 1. Hver enkelt beboer gives mulighed for, at etablere nyt køkken. Den enkelte beboer vælger selv hvilken af de tre autoriserede køkkenmodeller, han måtte ønske. Alle stemmer for. Forslaget godkendt.

Forslag 2: Bestyrelsen bemyndiges til, at beslutte opsætning af køkkener i flyttelejligheder. For 19. Imod 3. Blank 1. Forslaget godkendt.

 

Punkt 4 c Undersøgelse af sølvfisk

Lasse ejd. 32 har haft stor forekomst af sølvfisk og edderkopper. Han har ikke været tilfreds med Mortalins behandling mod skadedyr.

Dette sætter gang i en generel diskussion af skadedyr og andre smådyr i lejlighederne. En beboer har henvendt sig angående sølvfisk uden svar? Ejd. 24 st. har problemer. Claus har haft ørntvister og tror de kommer fra udluftningskanalerne.

Claus og Palle redegjorde for den foretagne behandling. Vi anvender sædvanligvis Mortalin til bekæmpelse af skadedyr. Bestyrelsen opfatter Mortalin, som professionelle. Fakta-blade for anvendte stoffer kan skaffes og Palle læste deltaljeret fakta op fra Mortalins hjemmeside. Er der skadedyr, skal de naturligvis bekæmpes. Hvis der stadig er problemer må der foretages efterbehandling. En skadedyrs-behandling koster kr.1700,-

En mindre bestand af sølvfisk, edderkopper og andre smådyr må altid kunne forventes i ejendomme af vores slags.

Bestyrelsen og Gert forpligter sig til forsat, at behandle alle henvendelser angående skadedyr. Herefter blev forslaget trukket tilbage.

Punkt 5 Michael orienterer om mulighederne for tv og internet.

Vi har pt. TDC i et gammelt sløjfeanlæg, til kr.359,- pr. måned. Denne pakke kan frameldes. Dette koster ca. kr.1000, for et teknikerbesøg. En har meldt sig villig til framelding. Men, det er endnu ikke sket i praksis.

Følgende leverandører er blevet spurgt:

Comx 738.000,- el. 390.000,- med binding i 5 år Fiberbye 325.000,- med 25000,- om året. Yousee Stofa vil gerne betale etableringsomkostningerne. Men så er afdelingen bundet i 6 år. Der er en etableringsomkostning på mellem 500.000- 700.000,-

Claus foreslår at vi vælger Stofa da prisen er det samme som nu. Der er forslag om, at vi sætter TDC ned til lille pakke. Dette kan dog kun ændres ved et Afdelingsmøde.

Palle forslår, at der bliver nedsat et TV/Internet udvalg, der skal fremkomme med et konkret forslag til næste medlemsmøde. Interesserede kan melde sig hos bestyrelsen.

 Punkt 6

Michael gennemgik driftsbudgettet for 2013. Der forventes store stigninger af bl.a. ejendomsskatter og forsikringspræmier. Derfor forslår bestyrelsen en husleje stigning på 5 procent.

Forslag til driftsbudget for 2013 vedtages med 18 stemmer for og 1 blank.

Punkt 7

a: Michael Hyttel genvalgt, som kasserer

b: Henrik Normann-Hansen og Dan Aksvig genvalgt, som bestyrelsesmedlemmer

c: Asser Nyander Poulsen genvalgt, som bestyrelsessuppleant

Alle valgt for 2 år.

Udenfor dagsorden:

Pris på installation af vandmåler, som blev drøftet på medlemsmødet i 2011, blev ved en forglemmelse ikke, som lovet – oplyst i mødereferatet fra 2011. Det rådes der bod på til næste afdelingsmøde.