Referat bestyrelsemødet 7. januar 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 7. januar 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK, OK, OK
Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde. OK
Indkommen post/e-mails. Ingen
Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. ved,   flyttesager (fakturaer ogMangellister),   beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Indkommen post er   tilgængelig på bestyrelsen kontor til behandling på hvert bestyrelsesmøde.Sekretær køber   harddisk til sikkerhedskopiering.Fakturaer til flyttelejligheder   skal kopieres og medsendes flytteopgørelse til Havnegade.Mangellister fra   nyindflyttede beboere behandles af Palle og Hanne.
Beboersager Lukket punkt.
Opfølgning af projekter. Kælder: HøjvandslukkeKælder: Trådbure afleveringsforretning   gennemført kun få punkter til afhjælpning. Arne Petersen (Reinhardt) følger   op.
Ejendomsfunktionær. MUS-samtaler og   arbejdsplan. Skema er udfyldt   af Gert og returneret Falck Care.Udkast til   arbejdsplan for Gert gennemgåes på næste møde.
Forsikringssager:    Michaels   mail af 1, 11. Falck.Status   efter Dan har taget over, Afventer Dans   undersøgelse hos Willis. Punktet drøftes på næste møde.Dan spørger Ulla,   Willis om hvad bygningsforsikringen dækker over.
Fejemaskine Kasserer har 7/1 rykket for svar på   ansøgning om tillægsbevilling.
A og B ordning samt store udgifter til   istandsættelse ved fraflytning. Bestyrelsen   drøftede emnet. Det overvejes om der skal henlægges særskilt til disse ting.
Antennesignal Sekretær tager   kontakt til Dansk Kabel TV for fastprisordning.
Elektriker Palle undersøger   om døgnvagt og weekendvagt.
Næste bestyrelsesmøde inkl. kontorvagt. Mandag 4/2 kl.   18:30

Referat bestyrelsesmødet 3. december 2012

Dagsorden til bestyrelsesmøde 3. december 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK; Flot; Gennemgået.
Forventningsafstemning hjemmeside Steen forklarer:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/11/2012 Dan spørger Ulla, Willis om hvad   bygningsforsikringen dækker  over.
Indkommen post/emails a)        Afdelingsmøde 2013 10/9 2013 kl.   19:00 Palle tilmelder dato på aabnet.b)        Tilfredshedsundersøgelse.   Kasserer udfylder.
Repræsentantskabsmøde Ny incassopolitik i AAB:Huslejerestancer: 1.rykker tre hverdage   efter forfald.2.rykker er 14 dage efter 1 rykker samtidigt   et brev om ophævelse af lejemålet.Sagen til advokat 5 dage efter anden rykker.

Der opkræves gebyrer,

 

Flyttelejlighedsrestancer:

1 rykker dagen efter betalingsfrist

2 rykker 10 dage efter 1. rykker

3. rykker 10 dage efter rykker 2

Advokat plus RKI opskrivning 20 dage efter   rykker 3.

 

 

Fremtidsikring af boligafdelingger:

Tidssvarende boliger (især i ældre   boligmasse)

Støtte fra landsbyggefonden til   helhedsplaner og minihelhedsplaner.

 

Arbejdsgange i bestyrelsen Skydes til næste møde.
Beboersager Lukket punkt
Opfølgning af projekter c)        Kælderprojekt,   afleveringsforretning onsdag 5/12.d)       Nyt trappeprojekt forelægges af   privat ingeniørfirma, der er engageret af Teknisk afd. i Havnegade.e)        Afløb i gl. vaskekælder. Der er   afholdt licitation. Udføres af vinder når kontrakt er indgået med Havnegade.   Ole fra Klaus Nielsen er bygherrerådgiver.f)         Køkkenprojekt. Møde 10/12 kl.   1700 med Serdar fra Havnegade. Gert inviteres til mødet.
Ejendomsfunktionær. Mus-samtale;   arbejdsplan. Skydes til næste møde.
ForsikringssagerFalck se mail 1/11 Skydes til næste   møde
Ny elektriker Lukket punkt.
Næste bestyrelsesmøde inkl. kontorvagt. Mandag 7/1 kl.   18:30

Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2012

1. Kasseafstemning, OK

2. Budgetopfølgning, 127.000 overskud pr. 30/9 . Tab ved fraflytning bogføres ved årets slutning. Anette er spurgt til saldo, men har ikke svaret

3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 24/9/2012. Pkt 10 Falck Care.

Hanne efterlyser cirkulære. Mus samtale: ingen skematvang

Mødereferat skal offentliggøres i vinduet og på hjemmeside.

Fejemaskine DV plan, kasserer undersøger DV-plan 2012.

4. Webredaktør, Steen inviteres til næste bestyrelsesmøde.

5. Indkommen post plus mails:

6. Ny elektriker, Tilbud modtaget fra Skovlunde.

Palle indhenter et alternativt tilbud (både til små og store jobs)

7. Fra Havnegade, hvis vi ikke kan nå at blive færdig med flyttelejligheder, kan Havnegade rykke genudlejningsdatoen. Ikke aktuelt. Palle checker med Gert.

8. Skabelon til nyt AAB mail, Henrik finpudser oplæg fra Steen.

9. Arbejdsgange i bestyrelsen.

a) Ferie

Vi skal sikre, at nye i bestyrelsen får god introduktion til arbejdsopgaver.

10. Forsikringssager

Willis skal godkende skader o/15000 kr. inkl. moms.

a) Gert sender mail til Dan, når skade opstår

b) Anmeldelser til Willis

c) Dan sikrer beboers anmeldelse til politiet

d) Betalinger sker ved kassereren i afd. 9

e) Erstatninger sendes fra ALKA til AAB

f) Kvartalsvist trækker kasserer en liste over udestående regninger, der er anmeldt, der gennemgås på bestyrelsesmøde.

11. Flyttesager

a) Udover Palle skal yderligere én have kendskab til flyttesagerne. Dan deltager som nr. to fra 1.januar2013.

12. Flytteopgørelser

a) Kasserer overtager opgaven fra Palle fra 1.januar2013

15. Skraldsug, Låsecylinder kan ikke udskiftes med håndtag. Ny låge skal installeres. Dette vil blive dyrt.

16. Varmemester, MUS samtale. Hanne gennemfører samtale inden 18/12

17. Varmemester, arbejdsplan. Bestyrelsen drøfter på næste møde

18. Falck – redning ved pludselig opstået skade. Dan undersøger hos Willis. Forventeligt opsiges bygningsredning. Herefter kun abonnement på lejlighedsskader.

19. Næste bestyrelsesmøde: 3/12 1830

20. Kontorvagt 3/12 1830-1900    Palle+Hanne