Køkken

Emfang/emhætte

Det er ikke tilladt at tilkoble aftræk fra emhætte til trækkanal. Køb emhætte med kulfilter som ikke behøver aftræk.

Nyt køkken

Egen finansiering/individuel råderet

Inspektør/ejendomsservice skal godkende ansøgning som kan hentes her. Hvis ikke linket virker, gå til aab.dk og find oplysninger der.

For individuel råderet er følgende oplyst:

I driftsbekendtgørelsen står: 
Stk. 5. Godtgørelsen beregnet efter stk. 4 reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning. Godtgørelsen kan højst udgøre 110.252 kr. Som afholdte udgifter kan alene medregnes udgifter til virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift. Boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at beløbsgrænsen forhøjes, dog således at godtgørelsen højst kan udgøre 160.252 kr.

Ingen kollektiv råderetsmodel

På afdelingsmødet i 2020 blev det vedtaget at afdeling 9 ikke skulle have den nye model hvor afdelingen skal bekoste 25%.

For kollektiv råderet er følgende oplyst:

Ved kollektivråderet må det enkelte lejemål maks forbedre for 250.000 kr. Det betyder at det enkelte lejemål må maks have et lån på 250.000 kr. Gammelt køkken-lån, gammelt badeværelses-lån og nyt altan-lån må totalt give max. 250.000 kr.