Endelig indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 2021

Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen.

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

De midlertidige regler på boligområder omkring brug af fuldmagt på afdelingsmøder og muligheden for at kræve forhåndstilmelding udløber med udgangen af august måned 2021. 

Det vil derfor IKKE være muligt at bruge fuldmagter, og der er IKKE krav om, at beboerne forhåndstilmelder sig.

Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00

Lyrskovgade 4, Haraldssalen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde
 4. Regnskab – til orientering
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (se bilag for detaljer):
  a) Overgang fra Administrativ Light til Parlamentarisk bestyrelse (Bestyrelsen)
  b) Istandsættelsesreglement – skift fra a til b-ordning (læs her) (Bestyrelsen)
  c) Ændringer i vedligeholdelsesreglement (Bestyrelsen)
  d) Flytte penge i DV-planen fra affalds-anlæg til beboerlokale (Bestyrelsen)
  e) Opgradering af Fiberby Internet til 1000/1000 (Bestyrelsen)
  f) Vedtagelse af forretningsorden inkl. lokal tilpasning omkring elektronisk udsendelse af indkaldelser og bilag (Bestyrelsen)
  g) Vaskepriser gradueres efter temperatur/varighed (Bestyrelsen)
  h) Ændring til husorden (Bestyrelsen)
  i) Hundehold (Susanne & Rolf)
  j) Genisolering ved kælder og loft (Bjarne)
  k) Nedtagning af mobilmast på tag (Melia)
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
  Afdelingsbestyrelsen foreslår at saldo opsamlet overskud 263 t.kr. overføres til drifts- og vedligeholdelsesplanen til vinduesprojektet.
 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a) Afdelingsformand for 2 år (Rolf modtager valg)
  b) Afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år (Pernille modtager genvalg)
  I fald Rolf bliver valgt som formand skal et bestyrelsesmedlem vælges (Camilla modtager valg for 1 år)
  c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen (1 for 1 år, 1 for 2 år)
 8. Eventuelt

Hvad er afdelingsmødet – og hvem kan deltage? 

AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse. 

Vi håber at se mange beboere til mødet. 

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Bilag

Afdelingsbestyrelsens beretning

Affald

Endnu et år er gået hvor vi har været plaget af manglende hensyn til at sortere affald korrekt samt noget henstillet affald som måger og måske endda rotter herefter har kunnet sprede.

Vi må alle hjælpe hinanden med at forstå vigtigheden af at sortere korrekt – det koster os penge når vi ikke løfter det. Budgettet for affaldshåndtering er steget med ca. 10%.

Vi har senest fået en beholder, som de som ikke kan sortere, og håndterer deres affald i en nettopose, kan benytte. Vi håber det hjælper på det.

Fiberby

Flere beboere har henvendt sig med at de gerne vil have højere båndbredde – eller i nogle tilfælde faktisk ikke får de 200 Mbps som er lovet. Vi har derfor et forslag om at opgradere som vi heldigvis kan gøre uden at vi skal have penge op af lommerne.

Kontantløs

Efter sidste afdelingsmøde besluttede bestyrelsen at afdelingen skal være kontantlløs – primært for at lette bestyrelsens kasseoptælling. Der virker som om det er blevet vel modtaget og fungerer uden større vanskeligheder.

Formand fraflyttet

Vi har i juli desværre måtte tage afsked med Michael som har været i bestyrelsen de seneste 25 år og gjort et stort stykke arbejde for afdelingen. Han efterlader et stort hul i arbejdskraften i bestyrelsen og vi håber derfor at der træder en eller flere ildsjæle frem som kan drive det videre.

De kræfter der er tilbage i bestyrelsen har længe overvejet at overgå til en parlamentarisk driftsmodel hvor bestyrelsen ikke skal have personaleansvar og den daglige drift af afdelingen overtages af en afdeling i Boligforeningen som hedder Ejendomsservice.

Vindues-projekt

Projektet har taget en del fokus for bestyrelsen i det forgangne år og er foreløbigt forløbet fint i forhold til tidsplanen og det forlyder også at det ser positivt ud med økonomien.

Der har i sagens natur været mindre uforudsete omlægninger men i det store hele er det gået godt i vi har næsten alle fået skiftet vinduer allerede på nuværende tidspunkt.

Beboerlokale/kontor

Vi er i forbindelse med vinduesprojektet også gået ind i at renovere beboerlokalet da de nye vinduer med re-etablerede buer betyder at loftet i beboerlokalet måtte tages ned. Derudover levede loftet ikke op til gældende regler for støjisolering mod 1. salen. Så hele loftet skal skiftes, så det kan leve op til gældende regler. Der har også længe været et ønske om at adgang til gården fra lokalet blev etableret. Lokalet trænger i øvrigt også meget til en opfrisker og markant bedre akustik.

Vi er desværre løbet ind i at den økonomi der var sat af hertil nok ikke holder til ambitionerne.

Derfor indstiller bestyrelsen til afstemning at det beløb vi har hensat til at etablere afskærmning af affaldsområdet kan overføres til beboerlokalet så vi kan få en god løsning der nu.

a) Overgang fra Administrativ Light til Parlamentarisk bestyrelse

Bestyrelsen mener at tiden ikke længere er til at frivillige i fritiden kan/skal være ansvarlige for afdelingens drift. Vi mener at driften af Afdeling 9 kræver mere, end hvad man kan forvente af frivillige kræfter, der holder møder uden for arbejdstiden. 

Derfor foreslås at afdelingen skifter driftsform så bestyrelsen alene tager sig af lokale beboerhenvendelser, afholder månedlige møder og årligt afdelingsmøde. Her er afdelingsbestyrelsens opgaver at sikre, at afdelingsmødets beslutninger føres ud i livet, at varetage afdelingens interesser samt at påse, at der er god orden i afdelingen. Endelig er afdelingsbestyrelsen i det daglige bindeled mellem administrationen og afdelingens beboere. Bestyrelsen vil fortsat have indflydelse på prioriteringer og planlægning af arbejder som skal foretages.

Den daglige drift og personaleansvar overgår til ejendomsservice og fraflytning.

b) Forslag om skift fra a til b-ordning for vedligeholdelse

Motivationen bag dette forslag er at vi ser det almindelige vedligeholdelse som sker ved flyttelejligheder ofte medfører spild af penge og resurser. Seneste eksempel er en tilflytter som gerne vil overtage tapet men må lade nyt opsætte for at overholde reglement.

B-ordning betyder det er beboeren eller tilflytter som har mere indflydelse på hvad og hvordan der bliver udført.

Vi har i dag a-ordning som betyder at indflyttere skal modtage en istandsat lejlighed og selv skal vedligeholde for egen regning, dog overtager afdelingen normal-istandsættelse (maling af loft og væg) ved fraflytning efter ca. 8 år.

B-ordning betyder at man ved indflytning overtager lejligheden som den er – dog vil misligholdte gulve, træværk mv. kunne istandsættes for fraflytters regning – men der bliver ikke istandsat vægge og lofter som normalt betragtes som normal-istandsættelse..

En del af huslejen på en vedligeholdelseskonto som beboer kan vedligeholde for i bo-perioden. Denne konto følger lejligheden så indestående som ikke er brugt overtages af indflytter.

Hvis vi vedtager at overgå til b-ordning kan vi fordele nuværende indestående på den fælles konto til normal-istandsættelse på alle lejemål.

Fordelingen skal baseres på antal kvadratmeter samt den andel af normal-istandsættelsen som afdelingen har overtages (f.eks. 50% ved en bo-periode på ca. 4 år, 100% ved ca. 8 år)

Afdeling 9 har pr. d.d. ca. 609.000 kr. på hensættelser til normalistandsættelse, hvilket svarer til ca. 3.900 kr. pr. lejemål gennemsnitligt set kan overføres til de individuelle vedligeholdelseskonti, som så skal fordeles efter anciennitet og kvadratmeter antal.

Til sammenligning har afdeling 16 med b-ordning i alt ca. 17.600 kr. pr. lejemål på vedligeholdelseskontoen.

Afdelingen skal både have en vedligeholdelseskonto på det enkelte lejemål og en fælles vedligeholdelseskonto. Lejer skal betale til vedligeholdelseskonto. I afdeling 16 betales 25 kr. pr. kvm pr. år. For en gennemsnitlig bolig i afdeling 9 på 82 kvm er det 170 kr. mdl. Besparelsen på henlæggelse til normalistandsættelse er noget lavere og svarer til der skal egenbetales ca. 41 kr. mdl for en gns. lejlighed.

På dv-planen er der afsat 250.000 kr. til flyttelejligheder i 2022, der indeksreguleres i årene derefter. Den skal vel muligvis være lavere.

I betragtning af det lave beløb til vedligeholdelseskontoen, så vil der formentlig være tale om en mindre gradvis huslejestigning i nogle år til et passende niveau nås.

Der vil stadig blive lavet flytterapport, og misvedligehold vil pålægges fraflytteren, som selv skal betale. 

c) Ændringer i vedligeholdelsesreglement

Mindre ændring i ”Materialevalg til lofter og vægge” for at nedfælde gældende praksis/tillade filt i tillæg til rutex.

Nuværende:

Tapetsering
Standard tapet
Rutex (savsmuldstapet)
Væv (må kun opsættes på vægge når det ikke er der hvor man bader 
Filt (kun på lofter)

Efter ændring:

Materialevalg til lofter og vægge
Tapetsering (hele vægge)
Standard tapet
Rutex (savsmuldstapet)
Væv (må kun opsættes på vægge når det ikke er der hvor man bader
Filt

Gældende reglement kan ses i sin helhed her (eller bestilles udskrevet på kontoret):

https://aab9.dk/vedligeholdelsesreglement/

d) Flytte penge i DV-planen

Vi har i DV planen sat 220.000 kr af til at lave et affaldsrum i gården. Lige nu er det ikke realistisk, at vi får sat gang i at bygge nyt skur og sætte det arbejde i gang og der er samtidig ikke helt afklaret om/hvordan det kan lade sig gøre.

Vi er lige nu i gang med at istandsætte beboerlokalet, som et resultat af de nye vinduer og nye lofter i beboerlokalet. Vi vil derfor foreslå, at pengene fra konto 11613 aktivitet 122 overflyttes til beboerlokalet, så vi kan færdiggøre det projekt, og få fuldt udbytte af at vi nu er i gang med at istandsætte beboerlokalet og gøre det tidssvarende.

e) Opgradering af Fiberby Internet til 1000/1000

Vores nuværende udstyr er ikke i stand til at levere den kapacitet som Fiberby kan tilbyde. Samtidig er udstyret måske også knap i stand til at levere den kapacitet på 200/200 som vi har nu – i hvert fald ikke til alle i ejendommen.

Derfor anbefaler bestyrelsen at vi lader Fiberby opgradere så alle kan få 1000/1000.

Fiberby har tilbudt at gøre det uden omkostninger og binding.

Prisen på internet fortsætter også uændret.

Der skal ikke foretages arbejder i lejlighederne – kun centralt udstyr som er fordelt i kældrene skal udskiftes. Der vil i sagens natur være afbrydelser i driften i forbindelse med opgraderingen.

f) Vedtagelse af forretningsorden inkl. lokal tilpasning omkring elektronisk udsendelse af indkaldelser og bilag

Bestyrelsen anbefaler at vedtage et tillæg til forretningsorden for afdelingsmøde så indkaldelse kan fremsendes via e-post til de som har givet boligforeningen en e-post adresse og givet tilsagn til at kommunikation kan fremsendes via e-post.

Afhængigt af udfald på afstemning om overgang til parlamentarisk bestyrelse vedtaget en af de to forretningsordener.

Gældende og foreslåede varianter kan ses her (eller udskrevet ved henvendelse på kontor):

https://aab9.dk/forretningsorden-for-medlemsmoeder/

g) Vaskepriser gradueres efter temperatur/varighed

I dag koster alle vaske det samme for forbrugeren. Vask ved varmere temperatur varer som regel længere og må derfor have en højere omkostning. Dels drives maskinen længere og opvarmning af vand tager en stor del af den el som forbruges.

Derfor foreslås det at vi graduerer priser på forskellige vasketemperaturer, og at det kommer til at koste penge at bruge skylleprogrammet. Vi foreslår også en stigning i pris på tørretumbling. 

Formålet er fordele omkostninger mere rimeligt samt at tilskynde til at der spares på energi og vand.
Bestyrelsen har endnu ikke fået tilbagemelding fra Miele omkring hvordan de mener fordelingen mellem de forskellige vaske ligger så det vi kan stemme om i dag er at bestyrelsen bliver bemyndiget til at fastsætte nye priser med det formål at vi skal have den samme indtægt i vaskeriet.

h) Ændring til husorden

§4

Nuværende husorden til gården

Leg og boldspil. Det skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det. Børn & Voksne må ikke lege eller opholde sig på trapper, loftsgange, i kældre og i gadedøre og i fællesvaskeri. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ – og murværk eller på anden måde at beskadige afdelingens anlæg og inventar. Det er ikke tilladt at kravle på tagene i gården. Det er forbudt at bruge alle former for farligt legetøj på afdelingens område. Al støjende adfærd i gården og på altanerne skal ophøre senest kl. 21:00 søn-torsdag, 22:00 fre-lørdag.

Ændring/tillæg vedr. gården

Ved ophold i foreningens gård og på altaner, gælder følgende:

 • Der skal vises hensyn på alle tidspunkter af døgnet
 • Børn under 10 år skal være under opsyn af en myndig
 • I tidsrummet 21:00-08:00 skal der udvises særligt hensyn, og larmende og støjende adfærd skal minimeres. (Dvs, ingen musik, højrøstede samtaler, larm ved brug af skraldesug og glascontainer, mm).
 • Har dine børn leget i gården, så er det dit ansvar at der ryddes op efter dem, og det gælder også legeting der er blevet leget med.  
 • Ting som er placeret i bytte eller storskraldsrummet, må ikke bruges som effekter i gården. Tingene er der for enten at blive smidt ud, eller genbrugt. IKKE TIL LEGETØJ.

§7

Nuværende:
Musik mv. Hvad angår musik, højrøstet tale og larmende adfærd skal der efter kl. 22-08 udvises særligt hensyn, så naboernes ønske om nattero bliver respekteret. Vinduer og døre skal være lukket når musikanlæg benyttes.

Ændring/tillæg: 

Støj i lejlighederne. 
Hvad angår musik, højrøstet tale og larmende adfærd skal der i tidsrummet 22-08 udvises særligt hensyn, så naboernes ønske om nattero bliver respekteret. Vinduer og døre skal være lukket når musikanlæg benyttes.

Støjende adfærd (Herunder, højlydte samtaler, råben, høje grin, højlydte telefonsamtaler, musikanlæg, anordninger med høje bas lyde, lyd fra TV, flytten rundt på indbo. mm), samt anden adfærd der kan være generende for naboer og overboer, må ikke finde sted i dette tidsrum. 

Hvis man ønsker at holde en fest, skal opgangen, samt de genboer som grænser op til lejligheden, varsles. 

i) Hundehold

Som tillæg til det er tilladt at holde 2 katte, stilles forslag om at man må holde hund i afdelingen. Forslagetstilles med samme betingelser der er for at holde kat og med følgende tillæg:

Der må holdes hund i afdeling 9 ved AAB under følgende bestemmelser

 • Hunde må på ingen tidspunkter befinde sig på fællesarealer, andet end på fortrapper der vender ud mod gaden. Hunde skal ved færden på afdelingens matrikel, ALTID holdes i snor.
 • Hunde må ikke befinde sig i gården, hverken ved ophold eller gennemgang
 • Der må ikke efterlades efterladenskaber fra hunde i på fællesarealer.
 • Hunde må ikke være til gene for andre lejere hverken med støj eller lugtgener (dvs. hunden må ikke gø ukontrolleret, udvise aggressiv adfærd mm.)
 • Hunde må ikke befinde sig uden opsyn eller have støjende adfærd på altaner og fortrapper af nogen art
 • Hunde må ikke være af racer som er opgivet til at kunne veje over 20 kilo (også blandinger). Ved ansøgning skal det dokumenteres at hunden ikke overskrider vægtgrænsen
 • Hunden skal være lovlig i Danmark.
 • Der skal søges om tilladelse ved bestyrelsen om at holde hund (ansøgningsdokument udarbejdes ved godkendelse af forslag)
 • Der må maximalt holdes 1 hund pr. lejemål.
 • Hunden skal have en lovpligtig hundeansvarsforsikring. Dette skal dokumenteres til bestyrelsen ved anskaffelse af hunden. Bestyrelsen kan ved enhver given lejlighed kræve bevis for at hunden er forsikret, og har været forsikret i hele den periode Hunden har været anskaffet. Har hunden været forsikret i en periode eller er hunden ikke forsikret overhovedet, skal hunden med det samme forsikres, ellers bortfalder retten til at have hund
 • Gentagne brud på ovenstående kan medføre at lejeren skal bortskaffe hunden, indenfor en given frist.

Forslag stillet af

Rolf Yde Ørum

Vesterfælledvej 61, 1.th

Susanne

Ejderstedgade 28, st. tv

j) Isolering ved kælder og loft

København 30/8-2021

Forslag til afdelingsmøde 16/9-2021

Jeg kunne godt tænke mig at vi fik gen-isoleret ved kælder og loft igen.
Jeg har desværre ingen pris.

Forslagsstiller Bjarne 
Ejderstedgade 28, st.th.

k) Nedtagning af mobilmast på tag

Forslag til behandling på ordinært afdelingsmøde, den 16. september 2021.

København, den 2. september 2021

EMF (ELEKTROMAGNETISK STRÅLING) FRA MOBILMASTEN OPSTILLET PÅ TAGET AF VORES EJENDOM:

Mikrobølgestråling går igennem mure og vinduer. Vi rammes derfor af den mobilstråling, der udsendes fra trådløse sendere i nærheden og fra mobilmasterne, der stråler i en radius af mange kilometer.

I takt med der kommer flere mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse apparater bestråles befolkningen mere intensivt. Specielt efter år 2003 er eksponeringerne steget voldsomt, bl.a. fordi mobilnettet er blevet udbygget kraftigt.

Mikrobølgebestrålingen er verdenshistoriens største eksperiment på menneskeheden, mener professor Olle Johansson, Karolinska Instituttet, Sverige. Mikrobølgestrålingen trænger også langt ind i kroppen, og grundet hjerneskallens tykkelse absorberes langt mere i børns hjerner end hos voksne. 

Skadevirkninger: Hundredvis af anerkendte forskningsresultater peger på, at mobilstråling / radiofrekvent stråling – dvs. stråling fra mobiltelefoner og trådløse apparater – kan medføre en række helbredsgener og sundhedsskadelige virkninger, som fx:

Hjernekræft,   flere stresshormoner,  ændrede hjernebølger,   koncentrationsbesvær,   nedsat hukommelse,  adfærdsforstyrrelser,  depression,   hovedpine,   smerter,   træthed,   søvnproblemer,   tinnitus,   hjerterytmeforstyrrelser,   unormalt blodtryk,   hududslæt,   svækket immunsystem,   celleskader og celledød, nedsat sædkvalitet,   dna-skader.

https://helbredssikker-telekommunikation.dk/om-mobilstr%C3%A5ling-radiofrekvent-str%C3%A5ling

Bestyrelsen bedes venligst fremlægge økonomisk indtægt på mobilmasten fra teleselskabet (54.000 årligt).

Børn, familier, naboer osv. er udsat for stråling fra den mobilmast som er opsat på taget af vores egendom. Alle medlemmer er ligeledes blevet tvunget fra elselskaber/staten til at få udskiftet trådløs elmåler i vores privathjem. Derfor er vi alle yderligere blevet højeksponeret for EMF.

Jeg vil derfor gerne opfordre bestyrelsen til at nedtage den sidste mobilmast tilknyttet vores ejendom, af hensyn til alles helbred og sundhed. 

På forhånd tak,
Med venlig hilsen
Melia, Ejderstedgade 26, 3.th

Beboer bedes selv undersøge nærmere information om stråling fra mobilmaster osv. 

Kilder blot til information: 

https://www.facebook.com/Stop-5G-Danmark-248966122527804

https://www.facebook.com/STOP5GudrulningiDanmark

https://helbredssikker-telekommunikation.dk/

https://helbredssikker-telekommunikation.dk/forskerblogs

https://www.ehsf.dk/aktuelt.htm#Advokat

https://en.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel

https://mobiltelefoni.tv/

https://monanilsson.se/page03.htm

https://www.microwavenews.com/

https://www.mast-victims.org/