Nyt standardråderetskatalog

Organisationsbestyrelsen har på deres møde den 2. februar 2022 vedtaget en ny standard for råderetskatalog for Boligforeningen AAB. Det nye råderetskatalog kan ses på aab.dk

Hvad er et råderetskatalog?

Råderetskataloget er en samling af regler for, hvad man som beboer har lov til at gøre – inde i og uden for boligen. AAB har udformet en standard som benyttes i alle afdelinger.

Hvis der i afdelingen er behov for lokal tilpasning fordi der eksempelvis må installeres indbyggede spots ved renovering af køkkener, der er vedtaget udendørs råderet eller el- og afløbsinstallationer ikke kan håndtere installation af vaskemaskiner bør afdelingen vedtage et tillæg til standardråderetskataloget.

Hvorfor nyt råderetskatalog?

Baggrunden for det nye katalog er, at der de seneste år er sket flere ændringer i regler, som nu er indarbejdet i råderetskataloget. Derfor skal alle AAB’s afdelinger inden årets udgang vedtage det nye råderetskatalog.

For de afdelinger, der har vedtaget mulighed for modernisering gennem kollektiv råderet, er det også nødvendigt, at afdelingen vedtager et nyt lokalt tillæg til råderetskataloget så tillægget beskriver de muligheder der er for råderet i afdelingen. Hvis I i forvejen har vedtaget et lokalt tillæg, skal det erstattes med et nyt for at sikre, at det følger det nye standardråderetskatalog. Det er muligt at tilføje elementer fra et allerede eksisterende lokalt råderetskatalog til det nye lokale råderetskatalog, hvis ikke skabelonen understøtter de behov I har for et lokalt tillæg.

Hvor finder jeg råderetskataloget?
Standardråderetskataloget finder I på aab.dk

Som hjælp til afdelingsbestyrelserne har administrationen udarbejdet en skabelon, der kan benyttes, hvis afdelingen har brug for at vedtaget et tillæg til råderetskataloget grundet særlige lokale forhold. Den finder I i DocuNote i mappen til afdelingsmødet 2022.

Frist og godkendelse i administrationen
Råderetskataloget skal være vedtaget i afdelingen i år. Hvis ikke afdelingen kan nå det til det ordinære møde, skal der indkaldes til ekstraordinært møde, hvor sagen behandles.

Hvis afdelingsmødet alene vedtager råderetskataloget uden behov for tillæg, skal I skal blot sørge for at det fremgår af referatet, at det er behandlet og vedtaget.

Afdelinger der vedtager råderetskataloget med lokalt tillæg begrundet i lokale forhold, skal sende disse til endelig godkendelse i administrationen, der efter bemyndigelser fra organisationsbestyrelsen skal godkende tillægget endeligt. I er velkomne til at sende forslag til tillæg.

Uddybende om ændringer ift. tidligere råderetskatalog
Udover en generel gennemskrivning af kataloget er der foretaget følgende ændringer:

 1. Afskrivningsperioden for individuel råderet er sat til 15 år, medmindre der er kollektiv råderet i afdelingen. Hvis der er kollektiv råderet, følger afskrivningsperioden løbetiden for kollektiv råderet (afsnit 2.1.4).
 2. Hvis eksisterende installation er under 15 år gammel, vil der ske en reduktion i godtgørelsen til beboeren. Hvis beboeren ændrer i installationer, der er under fem år, kan beboeren ikke få godtgørelse (afsnit 2.1.4).
 3. Proces for skillevægge er ændret (afsnit 2.2.2). Godkendelser af skillevægge skal frem-over sendes til administrationen før den går til afdelingsbestyrelsen.
 4. Regler for kollektiv råderet er indarbejdet (afsnit 3).
 5. Al syn af råderetsarbejder skal foretages af administrationen, jf. afsnit 2.1.2, 2.2.3 samt 3.1.2.
 6. Ændringer af synsprocessen for installationer, så installationen ikke skal synes, hvis arbejdet er udført af autoriseret håndværker. Alternativt er det administrationen, der skal syne det, ikke afdelingsbestyrelsen, jf. afsnit 4.2.
 7. Afskaffelse af afdelingsbestyrelsens kontrol af om beboeren har forsikringspolice ved installationsret er fjernet fra afsnit 4.2.
 8. Beboerens periode til at udføre arbejdet er nedsat fra tre til to måneder, jf. afsnit 2.1.1, 2.2.1 samt 3.1.2.
 9. Ved ansøgning om ændring i bærende skillevægge, skal beboere selv sørge for at få kommunens godkendelse, jf. afsnit 2.2.2.
 10. Specifikation af hvilket inventar, der skal stå i lokalt råderetskatalog, før det kan godkendes som individuel råderet, da afdelinger overtager vedligeholdelsespligten på f.eks. indbyggede lamper og vandhaner med kogende og/eller kulsyreholdigt vand, jf. afsnit 5.1.
 11. Præcisering af, at råderetskataloget skal godkendes på et afdelingsmøde før det er gældende, jf. afsnit 5.2.
 12. Hvis du skal udskifte en godkendt installation med en tilsvarende type af hvidevare, er det ikke nødvendigt at ansøge om at benytte installationsretten igen.
 13. Hvis installationen kan kobles til boligens eksisterende tilslutningspunkter for vand-/el-/afløbs-installationer, er det ikke nødvendigt at benytte en autoriseret håndværker til installationen. Dette gælder dog ikke for ombytning af gaskomfur, hvor tilslutningen altid skal ske af autoriseret installatør.

Følgende hvidevarer kan altid tilsluttes uden krav om brug af autoriserede håndværkere:
• Kondenstørretumbler (skal installeres i egnet rum, typisk køkken eller badeværelse)
• Køleskab
• Fryseskab
• Mikroovn
Hvis du har spørgsmål til råderetskataloget, er du velkommen til at kontakte Økonomi på raaderet@aab.dk eller telefon 33760450.