Referat af afdelingsmødet 5/9-2023

56 stemmesedler udleveret til 29 fremmødte fra 28 lejligheder.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Christina fra OB som modtog valg.

2. Valg af stemmeudvalg

Udsat da forsamlingen var til at overskue.

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde

Palle roser vinduesprojekt for besparelse. Kommenterer om udgang fra beboerlokale til gård at der er noget støj men at vi må se hvordan det udvikler sig.

Mike foreslår montere askebæger udenfor døren.

Jasmin mener også der er brug for askebæger og at vi er opmærksomme på støj fra lokalet/udeareal.

Efter yderligere spørge- og debatrunde blev beretningen taget til efterretning.

4. Regnskab til orientering

Steen B. J. gennemgik regnskabet i hovedtræk, samt hvor der var væsentlige afvigelser.

Overskuddet på 15.825 kr. overføres til overskudssaldoen, konto 407, der afvikles over 3 år.

Regnskabet blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag (se bilag her):

a) Nye køkkener via den kollektive råderet

Dirigenten oplyste at der ikke var tilstrækkelig økonomiske beregninger i det fremlagte forslag og at forslaget derfor ikke kan sættes til afstemning.

Der kunne tages stilling til, om afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med forslaget samt økonomien, og herefter fremlægge det på et ordinært- eller ekstraordinært afdelingsmøde til godkendelse.

Efter en spørge- og debatrunde satte dirigenten forslaget til afstemning.

Der var 26 stemmer for forslaget, 21 stemmer imod forslaget og der var 6 der ikke ønskede at afgive deres stemmer.

Forslaget godkendt.

b) Godkendelse af låneoptag, til opsætning af altaner i AAB Afdeling 9

Efter en spørge- og debatrunde satte dirigenten forslaget til afstemning.

Der var 42 stemmer for forslaget, 8 stemmer imod forslaget og der var 6 der ikke ønskede at afgive deres stemmer.

Forslaget godkendt.

c) Tillægsbevilling til brandgennemgang

Christina fremlægger forslaget. Christian forklarer at forsikringsselskab stiller betingelser for at holde omkostning til forsikring.

Efter en spørge- og debatrunde satte dirigenten forslaget til afstemning. Inden afstemningen var der 1 beboer der forlod mødet og afleverede sine 2 stemmer.

Der var 54 stemmer for forslaget, ingen stemmer imod forslaget og der var ingen der ikke ønskede at afgive deres stemmer.

Forslaget enstemmigt godkendt.

d) Bevilling på 60.000 til ideoplæg for gårdrenovering

Efter en spørge- og debatrunde satte dirigenten forslaget til afstemning.

Der var 52 stemmer for forslaget, 2 stemmer imod forslaget og der var ingen der ikke ønskede at afgive derer stemmer.

Forslaget godkendt.

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

 Steen B. J. gennemgik budgettet for 2024, på de poster hvor der var nye eller væsentlige afvigelser i forhold til budgettet 2023.

Der er ikke behov for en lejestigning i forhold til de udgifter og indtægter der er for nuværende.

Budgettet enstemmigt godkendt.

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a) Afdelingsformand for 2 år

Steen blev enstemmigt valgt som formand for 2 år.

b) Afdelingsbestyrelsesmedlem, 1 for 2 år

Sussie blev enstemmigt valgt som medlem af afdelingsbestyrelsen for 2 år, uden modkandidater. Forsamlingen takkede Pernille for den store indsats.

c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

1. Suppleant Pia, 2. Jannie begge valgt for et år.

8. Eventuelt

Gårdlaug/plantekasseudvalget søger projektleder. Mike og Sam taler om det.

Rikke har problemer med fugt i kælder VF73. Må melde ind til ejendomsservice.

Rikke spørger til tilstand for vandrør. Der er ikke nogen som kan svare på stedet. Drift må forholde sig til det og alle må melde problemer de oplever omkring vand/varmt vand ind til ejendomsservice.