Referat af bestyrelsesmødet 9/4-2018

1. a)       Kassekladde.

b)      Energirapport

c)       Egenkontrol 1 kvartal (mail 180403 Michelle)

d)      Budgetopfølgning 2017 (mail 180302 Regnskab)

e)      Årsregnskab 2017 (mail 180405 Michelle)

Ad a) OK

Ad b) Set

Ad c) OK

Ad d) OK

Ad e) OK

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

·         AAB har indgået aftale om rabat hos Bauhaus for AABs køb.

·         Underskriftindsamling – Fingrene væk fra landsbyggefondens midler. Fx Link på afd. 9s hjemmeside.

·         28,4 v ønsker oplyst procedure for egenfinansiering af nyt køkken.

·         Netto-line har opsagt aftale, fremover er kun Arme Pedersen, vanekøkkenet leverandør ved kollektiv råderet.

 

·OK

·Opfordring sættes på hjemmeside.

·Opskrift er dat på hjemmeside.

·Taget til efterretning.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Ændring af mellemrum mv. mellem gulvbrædder på tagterrasser. Tømrer varsler overfor de berørte beboere ca. 15/4 til med en uges varsel.
4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Gårdudvalget spørges om at arrangere festen.

Pernille tager affære.

Forsinket fødselsdagsfest. Drøftes næste bestyrelsesmøde.

4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Kan mobilepay installeres på Ipad’en ?

Ja, det synes at virke.

Formanden tilmelder via Kassen i AAB.

4.5 Brandsikkerhed –gratis brandeftersyn, jfr. mail fra beboer. Formanden har haft samtale med Beredskabsstyrelsen, der drives som indtægtsdækket virksomhed. Intet eftersyn er gratis. Timepris ca. 1.000 kr. hvis gennemgang af ejendommen ønskes.

Det var brandinspektørens umiddelbare opfattelse, at de etablerede brandkamme og branddøre på loftsetagerne samt de påsatte træplader på indersiden af boligernes entredøre var et effektivt tiltag.

Han påpegede, at hoved- og køkkentrapper var flugtveje i tilfælde af brand. Dette skulle tages seriøst. Det var vigtigt, at der aldrig henstod effekter i opgangene.

Da bestyrelsen løbende sikrer, at ejendommen ikke har effekter henstillet i opgange, skønnedes det ikke nødvendigt med et brandeftersyn.

Det var muligt at aftale inspirationseftersyn af fx to opgange, hvis dette ønskedes, fremfor af hele ejendommen.

Taget til efterretning. Der foretages pt. ikke yderligere.

4.6 Erfa-møder med andre AAB afdelingsbestyrelser Møde marts i Valby. Gennemgang af Docu-Note ved IT-direktøren.

Nye regler træder i kraft 25. maj 2018.

Vi gennemfører på næste

4.7 Skal afdelingen udskifte faldstammer i forbindelse med nyt køkken opsættes? Principiel stillingtagen.

Dette er ikke sket ved de køkkener der hidtil er opsat.

Besluttet, at vi afventer en ny køkkentilbudsrunde, så vilkåret kan blive skrevet ind i kontrakten med køkkenfirmaerne.

 

4.8 YouSee – Click telefonabonnement til udlejning af beboerlokale – opsiges ? Opsiges.
4.9 Lugtgener fra skraldsug Vi bestiller Envac til at gennemgå for utætheder.

Morten aftaler med Envac.

 

5 Beboersager: Lukket punkt

 

**********************

 

6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

Ansøgningen er genfremsendt ultimo marts til kommunen, da AAB havde glemt at underskrive.

Tilskud fra Københavns Kommune kan ikke søges af almennyttige afdelinger.

Morten har oplyst, at der er muligt at få CO2 tilskud, da nye vinduer er energibesparende.

Vi afventer svar fra AAB om CO2 tilskud.

6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Nyt rullegræs eller sågræs, i områderne nær sandkasse og ved urtehaven mod nord. Gartner spørges til råds.

2.       Påfyldning af nyt sand i sandkasse

3.       Indkøb opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

7/5/2018 1800 kontorvagt – Henrik

7/5/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

Medlemsmøde 20/9/2018