Referat af bestyrelsesmødet den 3. juli 2017

1. Kassekladde, energirapport.

Budgetopfølgning. Regnskab.

Stikprøvekontrol 2. kvt.

OK; ingen.

Intet nyt.

6 fakturaer kontrolleret, heraf er 3 fakturaer identiske med de tre øvrige. Kasserer tager nødvendig affære, herunder indsender kvartalsskema.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Intet til opfølgning.

 

3. Indkommen post/e-mails. 3/7/2017 – Erindring 102-24 flytteopgørelse 28,st.v. frist 17/7 – Kasserer tager affære.
4. Budget udkast 2018 og DV-plan Budgetudkast 2018 : 0 % stigning

Vaskeri stiger pr. 1/1/2018 for store maskiner til 22 kr.

For små maskiner til 17 kr.

Øvrige ændringer som foreslået af kassereren.

DV positionen kan dog ikke godkendes, da afd.bestyrelsen ikke har fået forelagt grundlaget, herunder især en ny gældende DV-plan. Palle tager affære.

5. Pilotprojekt om digital op måling af flyttelejligheder.  Jvf. mails fra Charlotte Immergut af 16.5. og 13.06 Pris 200.000 kr. for opmåling af afd. 9. svarende til ca. 18 kr. pr. måned pr. bolig i 20 år.

Nej tak. Palle svarer.

6. Handicap installationer i lejligheder og opgange. Besluttet, at installationerne skal blive siddende, når den handicappede fraflytter.
7. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, revidering af e-mail adresser mv. Mail post og mailadresser. Intet nyt.

 

Palle ser på formulering til næste dagsorden.

8.0 Beboersager:

Lukket punkt.

 

 

 

9,0 Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering. Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Kloak, asfalt i gård og fuger i badeværelse. Vedligeholdelse af legeplads. Køkkenprojekt.

 

9.1 Køkkenprojekt Ca. 8 boligtagere har meddelt interesse.

Køkkenfirmaerne vil tage kontakt til beboerne.

9,2 Kloakprojekt Er afsluttet.
9.3 Facade, furer Fuger skal med i vinduesprojektet
9.4 Køkkendør mod gård Skal med i vinduesprojektet.
9.5 Asfalt i gård Er færdig sammen med kloakprojektet.
9,6 Fuger i badeværelse Mangler 37 og 18. Plus reparation af fuge i en enkelt bolig.

Nogen utilfredshed med fuger og dørtrin.

Palle tager med Henning om mangellister og afleveringsforretning.

9,7 Vedligehold af legeplads Færdiglavet.
9,8 DV-plan. Intet.
9,9 Vinduesprojekt Bedt kommunen om at godkende træ/alu løsning uden forbindende for afd. 9.

Intet nyt. Palle følger op.

10 Falck abonnement Pris 17000 kr. pr. år, vi fortsætter abonnementet og genovervejer næste år.
11 Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere. Udkast er rundsendt til afd.bestyrelsen. Vi træffer beslutning på næste møde.
12. Kontorvagter og datoer for næste møder. I-Syn og Webbestyrelse.

 

7/8 kl. 1800 kontorvagt (Hanne)

10/8 varsel udsendes til medlemsmøde (Palle)

21/8 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.

I-syn og Webbestyrelse gennemgås på næste møde.