Referat af bestyrelsesmødet den 7. november 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.
Budgetopfølgning.
OK, OK, ikke gennemgået.
Budgetopfølgning for 3.kvt gennemgås af kasserer. Kasserer videresender budgetopfølgning til øvrige.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået.

3. Indkommen post/e-mails.
Ingen post/mails.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister
og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.
Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).
5.1 Beboersager: Lukket punkt

6. Gårdlaug. Gårdlaug:

Gamle tilgange:
Gårdlauget har indkøbt diverse tilbehør, Hanne har fået udlægsboner.

Hanne følger op.

Hanne er afd.bestyrelsens kontaktperson. (Henrik vicekontaktperson)

Bestyrelsen vil kun indgå aftale med gårdlaugets kontaktperson, Claus Bundgaard. Planteudvalget får delvis råderet over mandskabsrummet i Alsgade 24, stuen.

Mikal har primo april 2016 afleveret skitse med forslag til afd.bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede:
Hvide kasser skal væk. Træmaling til de nye kasser skal betales indenfor rammen på 3.000 kr. – Hanne tager kontakt til Claus Bundgaard.

Plantekasser i gården.
Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker
• en tegning,
• antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
• antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
• at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22
oooOOOooo
Tegning/Skitse mv. er endnu ikke modtaget.

Klaus Bundgaard har oplyst at der er én tilmeldt + gårdlaugets medlemmer (radiserne), dvs. i alt 5.

Bestyrelsen støtter projektet med en rammebevilling til startudgifter på 3.000 kr.

7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.
Aarslev er kommet med en pris på al kloakrenovering, hvor prisen er steget med 200.000 kr. i forhold til tidligere oplyst, samtlige forhold 1-4. Palle har bedt om et samlet overblikspapir. Palle indkalder til projektmøde med Aarslev og Klaus Nielsen i januar måned.

Vinduer: Palle drøfter med Klaus DV-plan. om evt. at bede Arne Petersen eller en anden kyndig komme til et bestyrelsesmøde og fortælle om vinduestyper mv. fx 5/12 kl. 1830.

Arne P bestilt til gennemgang af lovligheden legepladsen til en pris af 2500 kr.

Mail fra beboer om udbedring af skader legeplads. Bestyrelsen beder konsulent om rapport på bl.a. legepladsens sikkerhed mv.

Vinduer:
Klaus DV-mand ville komme med oplæg vedr. udskiftning af vinduer, døre, buevinduer over ejd.kontor, sålbænke.
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 3/10, herunder valg af teknisk rådgiver.

Køkkenprojekt:
Mehdi, Team Projekt, AAB skal lave køkkenprojekt og ønsker projektet drøftet med afd.bestyrelsen. Palle aftaler mødetidspunkt.

Linoleum: Opskuring bestilles af kasserer.

Hofor har kritiseret 3 ud af 10 gasinstallationer. Palle spørger Jan Seifert.
Seifert har rykket for mangeludbedring ovenpå 1-års gennemgang af nye køkkener .

Kloaker mv.:
Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.
Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.
Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.
Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.

Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa. Klaus Nielsen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.
Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.
Byggeregnskab modtaget.

Nyt køkken: Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsmødet om nyt køkkenprojekt – individuel kollektiv råderet.

8. Antenne Antenneanlæg. Ekstraordinært afdelingsmøde 29.11. 29/11 2016 kl. 1900

Indkaldelse med dagsorden udsendes senest 15/11
• Anledning ny lov om signallevering, da vi har sløjeanlæg.
• Valgfrihed senest 1/1 2018
• 1. Skal vi have fællesanteneanlæg ? Ja/ nej
• 2. Tilbud fra YouSee og stikledningsanlæg, kun medlemmer, der bruger skal betale for minimum grundpakken på 26 kr. udover prisen i dag.
• Materiale udsendes senest 22/11

Palle udsender indkaldelse mv.
9. Opfølgning af afdelingsmøde den 22.9 Gert kigger på sorte fnug på badeværelse.
10. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.
Henrik kigger på velkomstpakke. Laver nyt oplæg.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk ”ARBEJDERNES BOLIGFORENING 1918” over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme. Palle/Henrik indhenter tilbud – til brug for estyrelsen.
11. Hjertestarter Palle undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen.
12. Dato for I-syn og Webbestyrelse. Internt kursus for afd.bestyrelsen aftales senere.
13. Kontorvagter og datoer for næste møder. 5/12 1800 kontorvagt Hanne
5/12 kl. 1830 bestyrelsesmøde