Referat bestyrelsemødet 7. januar 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 7. januar 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK, OK, OK
Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde. OK
Indkommen post/e-mails. Ingen
Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. ved,   flyttesager (fakturaer ogMangellister),   beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Indkommen post er   tilgængelig på bestyrelsen kontor til behandling på hvert bestyrelsesmøde.Sekretær køber   harddisk til sikkerhedskopiering.Fakturaer til flyttelejligheder   skal kopieres og medsendes flytteopgørelse til Havnegade.Mangellister fra   nyindflyttede beboere behandles af Palle og Hanne.
Beboersager Lukket punkt.
Opfølgning af projekter. Kælder: HøjvandslukkeKælder: Trådbure afleveringsforretning   gennemført kun få punkter til afhjælpning. Arne Petersen (Reinhardt) følger   op.
Ejendomsfunktionær. MUS-samtaler og   arbejdsplan. Skema er udfyldt   af Gert og returneret Falck Care.Udkast til   arbejdsplan for Gert gennemgåes på næste møde.
Forsikringssager:    Michaels   mail af 1, 11. Falck.Status   efter Dan har taget over, Afventer Dans   undersøgelse hos Willis. Punktet drøftes på næste møde.Dan spørger Ulla,   Willis om hvad bygningsforsikringen dækker over.
Fejemaskine Kasserer har 7/1 rykket for svar på   ansøgning om tillægsbevilling.
A og B ordning samt store udgifter til   istandsættelse ved fraflytning. Bestyrelsen   drøftede emnet. Det overvejes om der skal henlægges særskilt til disse ting.
Antennesignal Sekretær tager   kontakt til Dansk Kabel TV for fastprisordning.
Elektriker Palle undersøger   om døgnvagt og weekendvagt.
Næste bestyrelsesmøde inkl. kontorvagt. Mandag 4/2 kl.   18:30