Afdelingsbestyrelsens beretning 2014

Bygning/facade

Vores hus er fra 1917 og er en smuk gammel bygning med røde mursten mod gade og gule sten mod gård, som man brugte den gang. I kommunens bydelsatlas er den klassificeret som bevaringsværdig. Det begrænser vores handlingsfrihed for ændringer i facaden specielt mod gadesiden og også i nogen grad mod gårdsiden. Bestyrelsen vil gerne bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk for bygningen/facaden. Derfor har vi fået renoveret butiksfacader på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej og fået det originale udtryk med buer over butiksvinduerne tilbage. Når vores økonomi tillader det, vil vi også fjerne skiltene over vores kontor, men det ligger ikke lige for. Fremover skal bestyrelsen også godkende facadeskilte, lige som vi også vil lægge vægt på ved genudlejning af vores erhvervslejemål, at der kommer liv i butiksvinduerne f. eks., at de bliver brugt til udstillinger for lejers produkter. Det giver liv i bygningen.

Renovation/affald

Det glæder os, at beboerne har taget godt imod den yderlige affaldssortering i hård plast, metal og elektronik. Det bliver brugt flittigt. Vi vil også takke langt de fleste beboere, at de benytter sig af den øvrige affaldssortering. Vi har dog et lille hjertesuk. I stedet for at bruge vores mobilsug-anlæg er der forsat nogle, der sætter affaldsposer i forskellige størrelser ved mobilsug-anlægget, således at mågerne kan hakke dem i stykker og sprede affaldet, som igen kan lokke rotter til. Dertil kommer at Gert har en del ekstra-arbejde med at sortere affaldet. Hvis I kommer forbi, så snak med dem, der har udfordringer med at bortskaffe affald hensigtsmæssigt.

Kælder

Afdelingen har lige haft et voldsomt skybrud, som gav lidt vand i kældrene. Mest på Vesterfælledvej, dog slet ikke som skybruddet i 2011. Vi skal have udbedret par ting i den anledning. Vi skal have lukket to riste i gården ved Vesterfælledvej 61 og 63. Der er konstateret mangler et par steder ved lukningen af de gamle gulvafløb i kælder samt et defekt højtvandslukke.  Vi har opdaget en kritisk faktor ved vores bygnings beliggenhed specielt på Vesterfælledvej. Når man ser på Vesterfælledvej fra Carlsberg-broen, vil man se, at vejen hælder ned mod os. Ved et voldsomt skybrud, betyder det, at store vandmængder tager alt med sig ned til os. Alle riste langs vores bygning på Vesterfælledvej var fuldstændig stoppet til med visne blade og skidt. Vandet kunne ikke løbe væk, hvilket gav store oversvømmelser helt op til muren på fortovet. Det må vi være mere opmærksomme på i fremtiden. I gården er det også vigtig, at ristene i gård og kælderhalse holdes rene.

Bestyrelsen skal henstille til ikke at stille ting direkte på gulvet i kælderrummene men i stedet på et vandfast underlag, f. eks. plasticpaller, så et eventuelt vanduheld ikke ødelægger ejendele i kælderen.

Cigaretskodder på fortovet

Gert, vores varmemester, har klaget over, at der bliver smidt flere og flere cigaretskodder ned på fortovet ud fra lejligheder og altaner. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Vi håber, der er forståelse for, at vores fortove ikke skal bruges som askebæger.

Projekter

Den store renovering af vores hovedtrapper er endelig ved at være færdig. Der har været mange detaljer, der skulle falde på plads. Til trods for den lange tid, der er gået, har beboerne været meget positive og meget tilfredse med resultatet. Det takker vi for.

Vi håber også, at beboerne, som hver især har brugt ca. 40.000 på renoveringen, vil passe godt på trapperne og undlade at stille skrald, cykler, barnevogne og lignende på trapperne. Vi vil gerne opfordre de beboere, som ikke bryder sig om reklamer, at anskaffe sig en mærkat hos Post Danmark eller Borgerservice til at klistre på postkassen, så den friholdes for reklamer. Alternativt vil vi henstille til at lægge reklamerne i vores papircontainere i gården. Lidt ekstraarbejde, men undlad venligst at efterlade dem på trappen, også på grund af brandfare!

Etableringen af Fiberby Internet er blevet forsinket af forskellige årsager. Vi har netop fået en tidsplan for opstart af arbejderne. Fiberby går i gang med at kable i kælder og på trapper fra d. 20. oktober og vil fra d. 17. november skulle have adgang til alle lejligheder for opsætning af stik. Arbejderne forventes afsluttet 29. november, hvorefter beboerne kan tegne abonnement hos Fiberby. Tilslutningsafgift på 250 kr. spares ved hurtig tilmelding til Fiberby inden 14 dage.

Køkkenprojektet har af forskellige grunde ikke hidtil forløbet særlig heldigt. Nu skulle det være sat på skinner, og der er sendt en informationsskrivelse ud til beboerne om den fremtidige procedure.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at der kommet et forslag til et nyt tillæg til lokalplan for Carlsberg med offentlig høringsperiode fra den 1.9. – 27.10. 2014. Man kan hente den i sin e-boks eller henvende sig til kommunen.

Til allersidst vil vi takke vores beboere for det forløbne og håber på et nyt godt år for vores afdeling.