Dagsorden til ordinært afdelingsmøde 22/9-2016

Mød op kl.19.00 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Orientering om regnskab 2015.
 4. Indkomne forslag
  a) Forslag om nye vinduer. Bestyrelsen
  b) Forslag om frivillig køkkenmodernisering – kollektiv råderet. Bestyrelsen.
  c) Forslag om altaner i gården. Altanudvalget.
  d) Forslag om altaner på 1. sal. Rudolf Frimodt Christensen
  e) Forslag om hundehold. Jane Sørensen
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2017
 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
  a) Kasserer (Michael Hyttel) går efter tur – modtager genvalg
  b) Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Normann-Hansen og Steen Lykking Larsen går efter tur – modtager genvalg.
  c) Bestyrelsessuppleant
 7. Eventuelt

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Interesserede vil kunne hente det store afdelingsregnskab for 2014 og stort budget for 2016 på kontoret. Mød op gør din indflydelse gældende.