Referat af afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012

Tilstede: Dirigent David Jennow, medlem af Organisationsbestyrelsen og formand i afd. 73. 23 fremmødte beboere, inklusiv bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Orientering om regnskab 2011
4. Indkomne forslag:
a. Vedligeholdelsesreglement (bestyrelsen)
b. Køkkenprojekt (bestyrelsen)
c. Undersøgelse af sølvfisk (Lasse Pehrson)
5. Orientering om bredbåndsløsninger (TV og internet)
6. Afdelingens driftsbudget 2013
7. Valg til bestyrelsen
a. Kasserer
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 1 bestyrelsessuppleant

Punkt 1

Palle byder velkommen og David Jennow vælges til dirigent. David erklærer mødet lovligt varslet. Claus Hjelm blev valgt til referent.

Punkt 2

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd og Palle supplerer:

Der var voldsom brand i gården i efterårsferien sidste år. I den forbindelse er det vigtigt, at der ikke efterlades ting i opgange. Da det kan være brandfarligt.

Nogle enkelte lejligheder er generet af en lugt fra kælderen. Bestyrelsen undersøger sagen.

Flyttelejligheder er blevet en stor økonomisk belastning for afdelingen. Det gamle erhvervslejemål efter Ole Olsen har kostet afdelingen kr. 300.000,- pga. forskellige forhold der var ulovlige. Tidligere lejer Ole Olsen kan ikke lastes for dette. Bestyrelsen takker for stort fremmøde og takker varmemester Gert for hans gode indsats.

Der er stadig problemer med ophobning af affald foran skur og skraldesug. Der var en generel diskussion vedrørende en løsning af affaldsproblemet.

En beboer syntes, at vi skal lade alle nedfaldsskakterne være åbne. Der var en generel positiv indstilling til, at fjerne låse på skrællesugene i en prøveperiode. Et medlem foreslår, at holde et møde om affaldssortering.

Videoovervågning blev diskuteret. Dette skal godkendes af den lokale politimester. Godkendelse skal sandsynligvis begrundes med bekæmpelses af kriminalitet eller sikring imod brand. Almindelig overvågning af affaldssortering bliver der næppe givet godkendelse til.

En beboer syntes at affaldssorteringen er blevet bedre. Der blev stillet forslag om at lave en vagtplan, med uddeling af blomster, når beboerne smider skraldet i de rigtige huller.

Punkt 3

Vi har overskud. Michael beretter kort om regnskabet. Regnskabet blev godkendt (selvom det kun var til orientering!)

Punkt 4: a: Vedligeholdelsesreglement:

Palle gennemgår Vedligeholdelsesreglement. Vedligeholdelsesreglement er omdelt. Grundprincippet er at man skal aflevere sin lejlighed, som man fik den. Misligholdelse betyder at beboeren skal erstatte ting der ikke er i orden, som f.eks. Forkert malet træværk og vægge, mærker i gulvet mm.

Det er ikke muligt, at overtage hårde hvidevarer fra forrige beboer. Retspraksis viser, at sådanne aftaler bliver tilsidesat og afdelingen overtager dermed vedligeholdelsesforpligtelserne. Trine gør opmærksom på problemstilling vedrørende indbygget ovn og køleskab i hendes 4 sals lejligheden. Nye køkkener har jo indbygget hvidevarer og det vil være mærkeligt, at man skal fjerne dem.

Der er flere som mener, at 4. sals-udvidelserne er dårligt udført, med hensyn til maling, lakering af gulve mm. Steen spørger om der er nogle ændringer i Vedligeholdelsesreglementet. Det forslåede Vedligeholdelsesreglement er en nedskrivning af den praksis, som allerede i dag er gældende. Bestyrelsen har ikke haft til hensigt, at ændre ved allerede gældende praksis. Der er tale om en standardisering af gældende praksis.

Alle almene boligafdelinger skal have et vedligeholdelsesreglement. Derfor er alle afdelingerne i AAB i gang med processen for, at få nedskrevet og vedtaget et lokalt vedligeholdelsesregelment. David fortæller om problemstillingen vedr. komfur, køl og frys i hans egen afdeling AAB afd.73.

Der bliver sagt, at det udleverede vedligeholdelsesreglement er svært, at forstå. Steen foreslår, at man skal have standardvedligeholdelses-reglementet fra AAB udleveret. Så kan man se forskellen på de to vedligeholdelses-reglementer. Der bliver forslået at vi udskyder afstemning af vedligeholdelses-reglementet. Og AaB’s standard-reglement bliver udleveret.

Konklusionen bliver, at afdelingen under alle omstændigheder skal have et vedligeholdelsesreglement. Afdelingsmødet kan ved beslutning til enhver tid ændre vedligeholdelsesreglementet. Dog er linjer skrevet med rødt ufravigelige, pga. lovgivning eller andre regler.

Der stemmes om det udleverede Vedligeholdelsesreglement: 19 for og 2 imod. Forslaget godkendt.

Punkt 4 b Køkkenprojekt

Palle gennemgår køkkenprojekterne. Bestyrelsen forestiller sig, at der bliver tre forskellige modeller at vælge i mellem for hver lejlighedsstørrelse. Der er ikke taget stilling til om de 3 modeller skal være fra samme leverandør eller 3 forskellige. Palle gennemgår beregningseksempler for 3 forskellige køkkenmodeller med 3 forskellige ydelser.

Trine siger at det er vigtigt, at man vælger nogle solide køkkenmærker, så vedligeholdelsen holdes nede. En beboer spørger, at hvis man ikke har råd til køkken i år, kan man så vente til næste år. Svaret er ja. Bestyrelsen forventer der kan opsættes 15 køkkener efter ”først til mølle”-princippet” i 2013. Plus 10 indflytningskøkkener.

Køkkenerne skal være omkostningsneutrale for de øvrige beboere. Dog foreslår Bestyrelsen, at el-arbejdet i forbindelse med køkkenrenovering betales af afdelingen.

Forslaget deles op i to: Forslag 1. Hver enkelt beboer gives mulighed for, at etablere nyt køkken. Den enkelte beboer vælger selv hvilken af de tre autoriserede køkkenmodeller, han måtte ønske. Alle stemmer for. Forslaget godkendt.

Forslag 2: Bestyrelsen bemyndiges til, at beslutte opsætning af køkkener i flyttelejligheder. For 19. Imod 3. Blank 1. Forslaget godkendt.

 

Punkt 4 c Undersøgelse af sølvfisk

Lasse ejd. 32 har haft stor forekomst af sølvfisk og edderkopper. Han har ikke været tilfreds med Mortalins behandling mod skadedyr.

Dette sætter gang i en generel diskussion af skadedyr og andre smådyr i lejlighederne. En beboer har henvendt sig angående sølvfisk uden svar? Ejd. 24 st. har problemer. Claus har haft ørntvister og tror de kommer fra udluftningskanalerne.

Claus og Palle redegjorde for den foretagne behandling. Vi anvender sædvanligvis Mortalin til bekæmpelse af skadedyr. Bestyrelsen opfatter Mortalin, som professionelle. Fakta-blade for anvendte stoffer kan skaffes og Palle læste deltaljeret fakta op fra Mortalins hjemmeside. Er der skadedyr, skal de naturligvis bekæmpes. Hvis der stadig er problemer må der foretages efterbehandling. En skadedyrs-behandling koster kr.1700,-

En mindre bestand af sølvfisk, edderkopper og andre smådyr må altid kunne forventes i ejendomme af vores slags.

Bestyrelsen og Gert forpligter sig til forsat, at behandle alle henvendelser angående skadedyr. Herefter blev forslaget trukket tilbage.

Punkt 5 Michael orienterer om mulighederne for tv og internet.

Vi har pt. TDC i et gammelt sløjfeanlæg, til kr.359,- pr. måned. Denne pakke kan frameldes. Dette koster ca. kr.1000, for et teknikerbesøg. En har meldt sig villig til framelding. Men, det er endnu ikke sket i praksis.

Følgende leverandører er blevet spurgt:

Comx 738.000,- el. 390.000,- med binding i 5 år Fiberbye 325.000,- med 25000,- om året. Yousee Stofa vil gerne betale etableringsomkostningerne. Men så er afdelingen bundet i 6 år. Der er en etableringsomkostning på mellem 500.000- 700.000,-

Claus foreslår at vi vælger Stofa da prisen er det samme som nu. Der er forslag om, at vi sætter TDC ned til lille pakke. Dette kan dog kun ændres ved et Afdelingsmøde.

Palle forslår, at der bliver nedsat et TV/Internet udvalg, der skal fremkomme med et konkret forslag til næste medlemsmøde. Interesserede kan melde sig hos bestyrelsen.

 Punkt 6

Michael gennemgik driftsbudgettet for 2013. Der forventes store stigninger af bl.a. ejendomsskatter og forsikringspræmier. Derfor forslår bestyrelsen en husleje stigning på 5 procent.

Forslag til driftsbudget for 2013 vedtages med 18 stemmer for og 1 blank.

Punkt 7

a: Michael Hyttel genvalgt, som kasserer

b: Henrik Normann-Hansen og Dan Aksvig genvalgt, som bestyrelsesmedlemmer

c: Asser Nyander Poulsen genvalgt, som bestyrelsessuppleant

Alle valgt for 2 år.

Udenfor dagsorden:

Pris på installation af vandmåler, som blev drøftet på medlemsmødet i 2011, blev ved en forglemmelse ikke, som lovet – oplyst i mødereferatet fra 2011. Det rådes der bod på til næste afdelingsmøde.