Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2012

1. Kasseafstemning, OK

2. Budgetopfølgning, 127.000 overskud pr. 30/9 . Tab ved fraflytning bogføres ved årets slutning. Anette er spurgt til saldo, men har ikke svaret

3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 24/9/2012. Pkt 10 Falck Care.

Hanne efterlyser cirkulære. Mus samtale: ingen skematvang

Mødereferat skal offentliggøres i vinduet og på hjemmeside.

Fejemaskine DV plan, kasserer undersøger DV-plan 2012.

4. Webredaktør, Steen inviteres til næste bestyrelsesmøde.

5. Indkommen post plus mails:

6. Ny elektriker, Tilbud modtaget fra Skovlunde.

Palle indhenter et alternativt tilbud (både til små og store jobs)

7. Fra Havnegade, hvis vi ikke kan nå at blive færdig med flyttelejligheder, kan Havnegade rykke genudlejningsdatoen. Ikke aktuelt. Palle checker med Gert.

8. Skabelon til nyt AAB mail, Henrik finpudser oplæg fra Steen.

9. Arbejdsgange i bestyrelsen.

a) Ferie

Vi skal sikre, at nye i bestyrelsen får god introduktion til arbejdsopgaver.

10. Forsikringssager

Willis skal godkende skader o/15000 kr. inkl. moms.

a) Gert sender mail til Dan, når skade opstår

b) Anmeldelser til Willis

c) Dan sikrer beboers anmeldelse til politiet

d) Betalinger sker ved kassereren i afd. 9

e) Erstatninger sendes fra ALKA til AAB

f) Kvartalsvist trækker kasserer en liste over udestående regninger, der er anmeldt, der gennemgås på bestyrelsesmøde.

11. Flyttesager

a) Udover Palle skal yderligere én have kendskab til flyttesagerne. Dan deltager som nr. to fra 1.januar2013.

12. Flytteopgørelser

a) Kasserer overtager opgaven fra Palle fra 1.januar2013

15. Skraldsug, Låsecylinder kan ikke udskiftes med håndtag. Ny låge skal installeres. Dette vil blive dyrt.

16. Varmemester, MUS samtale. Hanne gennemfører samtale inden 18/12

17. Varmemester, arbejdsplan. Bestyrelsen drøfter på næste møde

18. Falck – redning ved pludselig opstået skade. Dan undersøger hos Willis. Forventeligt opsiges bygningsredning. Herefter kun abonnement på lejlighedsskader.

19. Næste bestyrelsesmøde: 3/12 1830

20. Kontorvagt 3/12 1830-1900    Palle+Hanne