Referat af afdelingsmøde 19/9-2019

1. Valg dirigent

Charles fra repræsentantskabet vælges som dirigent Steen som referent. Charles konstaterer at mødet er rettidigt varslet og indkaldt. 40 stemmeberettigede lejere mødt, 80 stemmesedler udleveret.

2. Bestyrelsens beretning

Michael supplerer og takker for engagement omkring gård altanudvalget. Omkring skur i gård vil vi tage Gert med på råd.

Anna 671h ytrer maglende forståelse for reorganisering af skraldområde og regulering af husorden mht. tidspunkt for støj. Morten 65st forklarer at vi mener det er en forbedring.

Hanne v63 nye vinduer til gården bør være mere støjdæmpende.

Raja v714h ønsker kontakt til bestyrelse. Klager over ingen afløser for gårdmand ved ferie.

3. Orientering om regnskab 2018

Hanne spørger til vask som har en større post, Michael svarer at rengøringsfirmaet har gjort hovedrent.

4. Indkomne forslag

4a. Nye vinduer og gårddøre

Budget uden huslejestigning sættes til afstemning. Vedtaget enstemmigt.

4b. Nye køkkener via kollektiv råderet

Ny rammeaftale på vej som vi kan træde ind i. 2 undlader at stemme, resten er for. Forslaget er vedtaget.

4c. Ro i gård fra kl 20 til 8

Afstemning foretages, 6 for, 31 undlader, 39 imod. Forslaget falder.

Ændringsforslag: fastholdelse af 21 i hverdag og 22 i weekend (fre-lørdag) sættes til afstemning

Afstemning om ændringsforslag, 39 for, 17 undlader 22 imod. Forslaget vedtaget.

4d. Nedsættelse af gårdudvalg

Forslaget nedlagt – der er luft i budget og gårdudvalg fortsætter

4e. Ændring af vedligeholdelsesreglement

Tilladelse til indbygningskomfurer i standardmål (60cm), 14 undlader at stemme, 64 stemmer for. Forslaget vedtaget.

4f. Altaner til gård

Forslaget sættes til afstemning, 58 for, 8 imod, 16 undlader. Forslaget er vedtaget.

5. Godkendelse af driftsbudget 2020

Michael forklarer om digital opmåling som koster lidt nu men skal spare os for omkostninger ved fremtidige istandsættelser (op til 25% dog med nogen usikkerhed).

Forslaget sættes til afstemning. Budgettet er enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen

6a. Bestyrelsesmedlem (Pernille) modtager genvalg

Pernille genvalgt

6b. Formand (Michael) modtager genvalg

Michael genvalgt

6c. 1 bestyrelsessuppleant (2 år)

Sussi Isaksen modtager valg.

6d. 1 bestyrelsessuppleant (1 år)

Pia Kejlbo modtager valg.

7. Eventuelt

Trappevask problemer kan meldes ind til bestyrelsen.

Opfordringer til fælles julefrokost/sommer-arrangement. Vi har ikke p.t. fritidsudvalg. Der er plads til frivillige.