Referat af afdelingsmøde for Afdeling 9 den 22/9-2016

40 lejemål repræsenteret, 80 stemmesedler udleveret. Fra bestyrelsen deltog Palle Madsen (formand), Michael Hyttel (kasserer), Henrik Norman, Steen Larsen og Hanne Stenting, fra organisationsbestyrelsen deltog Claus Christensen
     1. Valg af dirigent og referent

Palle bød velkommen og foreslog Michael som dirigent og Steen som referent, der begge vælges. Dog var Palle dirigent under punkterne regnskab og budget, som Michael ville fremlægge på bestyrelsens vegne. Derefter konstaterede Michael, at mødet var lovligt indkaldt og fremlagde den udsendte dagsorden, som blev vedtaget.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Palle henviste til bestyrelsens skriftlige beretning og havde et par tilføjelser: YouSee lukker for FM i vores TV-pakke februar næste år.

Carlsberg Byen har varslet, at man vil udføre spunsearbejde frem til slut oktober. Der skal bankes jernpæle ned i grunden for at sikre afstivning af udgravningen. Det kan give betydelige støjgener og rystelser med fare for sætningsskader. Det må vi holde øje med. Følg med på carlsbergbyen.dk.

Der var også høring for øjeblikket på et tillæg til lokalplanen for Carlsberg Byen. Der var stor bekymring for forringelser i forhold til tidligere tillæg. Forsamlingen opfordrede derfor bestyrelsen til at skrive et høringssvar. Det gav Palle tilsagn om.

Der kom ønsker om, at bestyrelsen styrker affaldshåndteringen, således at svineriet omkring nedkastningsrør og containere kan nedbringes. Desuden ønskes en grundigere rengøring af lågerne på nedkastningsrør.

Lasse EJ 32 udtrykte utilfredshed med bestyrelsens indsats for fællesskabet. Men heldigvis har afdelingen ikke store boligsociale problemer for øjeblikket.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

  3. Orientering om regnskab 2015

Palle (dirigent) orienterede om, at der ikke var tale om en formel godkendelse af regnskabet men kun en orientering. Michael fremlagde regnskabet og oplyste, at årets overskud var på kr. 685.758, som bestyrelsen ønskede at flytte til vedligeholdelsesplanen. Der blev så flere penge at gøre godt med. Palle afsluttede punktet med at spørge, om der var nogen indvendinger hertil. Det var der ikke, så mødet tilsluttede sig ønsket.

  4. Indkomne forslag

a) Forslag om nye vinduer. Bestyrelsen.

Emner herunder: Materialevalg træ, ønsker om bredere altandøre, mere pudsevenlige vinduer, der kan åbne indad, klart glas af hensyn til lyset.

Forslaget blev vedtaget uden nogen stemmer imod.

b) Forslag om frivillig køkkenmodernisering – kollektiv råderet. Bestyrelsen.

Palle orienterede om hvorfor den gamle model blev sløjfet. Den nye model skal være billigere og mere enkel at gå til.

Forslaget blev vedtaget uden nogen stemmer imod.

c) Forslag om altaner i gården. Altanudvalget.

Hanne præciserede at der her blot var tale om en tilkendegivelse for at kunne gå videre med undersøgelser

Forslaget blev vedtaget med 46 for og 20 imod.

d) Forslag om altaner på 1. sal. Rudolf Frimodt Christensen

Forslagsstiller ikke til stede. Altanudvalget vil gerne arbejde med denne løsning også – 1. sal hele vejen rundt. Vedtaget.

e) Forslag om hundehold. Jane Sørensen

Jane mente, at der er flere i afdelingen, der ønsker at have mulighed for at holde hund, og hun ville også gerne selv holde hund.

Forslaget faldt med 26 for og 50 imod.
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2017

Michael fremlagde budgettet, som indeholder en stigning på 2 %. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):

a) Kasserer (Michael Hyttel) går efter tur – modtager genvalg

    Valgt uden modkandidater.

b) 2. Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Normann-Hansen og Steen Larsen går efter tur – modtager genvalg.

Begge valgt uden modkandidater.

c) Bestyrelsessuppleant

Asser Nyander Poulsen blev valgt uden modkandidater.

  7. Eventuelt

Problemer med sorte fnug og mørke fuger på badeværelse. Bestyrelsen vil tage det op med Gert varmemester.

Mødet sluttede med, at Palle sagde tak for et godt møde.