Referat af afdelingsmøde for afdeling 9 den 29.11. 2016

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede husstande og 36 stemmesedler blev udleveret. Fra bestyrelsen deltog Palle Madsen (formand), Michael Hyttel (kasserer), Henrik Norman, Steen Larsen, Hanne Stenting og Henrik Ellesøe fra YouSee.
1. Valg af dirigent og referent

Palle bød velkommen og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. Derefter foreslog han Michael som dirigent og Steen som referent, der begge vælges uden modkandidater. Derefter fremlagde Michael den udsendte dagsorden, som blev vedtaget.

 

2. Antenneanlæg og tv-signalforsyning.

Palle indledte og forklarede forskellen på et stiklednings- og et sløjfeanlæg. Afdelingen har et sløjfeanlæg, og den nye lov om tv-signalforsyning med den nye valgfrihed for den enkelte beboer, betyder, at vores anlæg ikke længere kan bruges. Derfor skal vi beslutte i aften, om vi skal lukke vores antenneanlæg ned, eller om vi skal have bygget et stikledningsanlæg betalt af YouSee mod, at YouSee får eneret til levering af tv-signaler i 5 år. Den enkelte beboer bliver ikke tvunget til at modtage signalpakke fra YouSee, men står frit.

Derefter gennemgik Henrik Ellesøe tilbuddet fra YouSee og efter nogle opklarende spørgsmål fra de fremmødte, gik man til afstemning.

Forslag 1 om at nedlægge vores antenneanlæg:

2 stemmer for, 2 stemmer ikke, stort flertal imod. Forkastet.

Forslag 2 om nyt antenneanlæg fra YouSee og 5-årig binding:

Forslaget vedtaget uden stemmer imod. 2 undlod at stemme.

Bestyrelsen arbejder videre med at tegne kontrakt med YouSee.

Mødet sluttede med, at Palle sagde tak for et godt møde.