Referat af bestyrelsesmødet den 5. december 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.
Budgetopfølgning.
OK, OK, ikke gennemgået.
Budgetopfølgning for 3.kvt gennemgås af kasserer.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Gennemgået.

3. Indkommen post/e-mails.
Lukket punkt Ingen post/mails.
Palle rykket Henning for priser for kloakpriser.
Palle rykket Mehdi rykket for igangsætning af køkkenprojekt.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).

5.1 Beboersager: Lukket punkt.

5,6 Kasserer undersøger forsikringsspørgsmålet omkring op/vaskemaskiner mv. i boligen.
Nyt køkken: Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsmødet om nyt køkkenprojekt – individuel kollektiv råderet. Der bliver en leverandør, som hovedentreprenør. Projektet omfatter, maling af vægge, lofter og gulvbehandling, elrenovering.
1. Beboere, der ønsker, kan få nyt køkken mod huslejeforhøjelse
2. Flyttelejligheder. Evt. indsætte nyt køkken. – ingen
3. Nedfældet bordkomfur.
4. Loft for samlede renovering skal fastsættes til 125.000 kr.
5. Antal årlige nye køkkener.

Ingen køkkener pr. automatik i flyttelejligheder. Kun konkret vurdering fra sag til sag efter bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen ønsker B og C valgmuligheden.
Ad B) Fraflytter medtager bordkomfur, men efterlader et hul i bordpladen. Dvs. tilflytter betaler en evt. reetablering.
Ad C) ingen hårde hvidevarer i afdelingen.

Økonomisk uden udgift for nuværende beboere, skal ændres til at afdelingen skal dække 25% af projekteringsomkostninger på 25000 kr.

Send mail til Palle hvis der ønskes møde med Anders fra Havnegade.

6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.
Aarslev er kommet med en pris på al kloakrenovering, hvor prisen er steget med 200.000 kr. i forhold til tidligere oplyst, samtlige forhold 1-4. Palle har bedt om et samlet overblikspapir. Palle indkalder til projektmøde med Aarslev og Klaus Nielsen i januar måned.

Vinduer: Palle drøfter med Klaus DV-plan. om evt. at bede Arne Petersen eller en anden kyndig komme til et bestyrelsesmøde og fortælle om vinduestyper mv. fx 9/1 kl. 1830.

Arne P bestilt til gennemgang af lovligheden legepladsen til en pris af 2500 kr.

Mail fra beboer om udbedring af skader legeplads. Bestyrelsen beder konsulent om rapport på bl.a. legepladsens sikkerhed mv.

Vinduer:
Klaus DV-mand ville komme med oplæg vedr. udskiftning af vinduer, døre, buevinduer over ejd.kontor, sålbænke.
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 3/10, herunder valg af teknisk rådgiver.

Køkkenprojekt:
Mehdi, Team Projekt, AAB skal lave køkkenprojekt og ønsker projektet drøftet med afd.bestyrelsen. Palle aftaler mødetidspunkt.

Linoleum: Opskuring bestilles af kasserer.

Hofor har kritiseret 3 ud af 10 gasinstallationer. Palle spørger Jan Seifert.
Seifert har rykket for mangeludbedring ovenpå 1-års gennemgang af nye køkkener .

Kloaker mv.:
Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.
Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.
Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.
Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.

Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa. Klaus Nielsen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.
Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.
Byggeregnskab modtaget.

Nyt køkken: Bestyrelsen drøftede forslag til medlemsmødet om nyt køkkenprojekt – individuel kollektiv råderet.

7. Antenne Antenneanlæg. Ekstraordinært afdelingsmøde 29.11. 29/11 2016 kl. 1900
Referat er klar til runddeling. Anna Staun, Team Jura, AAB arbejder videre med kontraktindhold og tager kontakt til YouSee. Anna vil om om nødvendigt tage et møde med YouSee sammen med afd.bestyrelsen.

8. Opfølgning af afdelingsmøde den 22.9 Gert kigger på sorte fnug på badeværelse.
Palle undersøger.

9. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.
Henrik kigger på velkomstpakke. Laver nyt oplæg.
Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk ”ARBEJDERNES BOLIGFORENING 1918” over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme. Palle/Henrik indhenter tilbud – til brug for bestyrelsen.

10. Julelukning af beboerlokale. Lokalet er lukket for udlejning til 9/1-2017

11. Hjertestarter Palle undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen. Endelig stillingtagen 9/1-2017.

12. Dato for I-syn og Webbestyrelse. Internt kursus for afd. bestyrelsen aftales senere.

13. Kontorvagter og datoer for næste møder. 9/1 1800 kontorvagt Hanne
9/1 kl. 1830 bestyrelsesmøde