Referat af bestyrelsesmødet 14/6-2021

1. a) Stikprøve kassekladde
b) cykeloprydning i gården 3. juni 2021
c) Medlemsmødet 16/9
d) Fotos af effekter på trapperne. Status på opfølgning.
e) Inspektør Thor Beck er tiltrådt pr. 1.5.2021, og han vil fremover klare alle synsforretninger i afd. 9
f) containerplads g) forslag om flere tilbud istandsættelse af flyttelejligheder. Navne på håndværkere indkaldes hermed.
h) Budget 2022 mail 210604 1130 (kasserer gennemgår)
OK 25 cykler er kasseret Kasserer sender varsel til alle lejere.
Sekretær følger op. Taget til efterretning Pernille skriver opslag til opslagstavler.
Hele bestyrelsen overvejer mulige kandidater, der vil kunne opfylde de særlige tidskrav til flyttelejligheder. Kasserer fremhævede, at der var store stigninger på udgift til dagrenovation. Udkast til budget 2022 godkendtes.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.
Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk 

3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.
Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Opsætning af nye varmemålere.
En lejer mangler at få skiftet til nye varmemålere.
Montøren havde endnu et forgæves besøg 2. juni.  AAB varsler adgang med låsesmed.
3.3.Inspiration medlemsmøde 16/9/2021 Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021 Altanregulativ se fx hos afd. 1 Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012  Støj i gården Husorden efterses
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne.
Pernille beder varmemester sætte orientering i opslagstavlerne.
3.5.Aab9.dk aab9.dk/velkommen:  mailadresse ændres fra info til afd9@aab.dk henvisning til Falck fjernes.
3.6.Kommunen har forsøgsvist fjernet 6 af 8 plastcontainere. Årsagen er, at der smides restaffald i plastcontainerne.Taget til efterretning
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.
Formanden fratræder 30/6. Formandsopgaver fordeles på øvrige bestyrelsesmedlemmer frem til medlemsmødet 16/9.
Pernille overtager pr. 1/7 personalelederfunktioen.
Godkendelsesproces fakturaer: varmemester kasserer
Morten er nyt repræsentantskabsmedlem.
5.0
Beboersager: Lukket punkt.
6Projekter
6.1Vinduesprojekt

Vinduesprojektet er påbegyndt 6/5.
Et ekstra lag mursten er anbefalet ved udskiftning af sålbænken i gården. Stormkroge monteres på altandøre.
Forslag om genmontering af sikkerhedslister på køkkentrapperne foran de nye vinduer.
6.2.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses.  Tilkøb arkitekthjælp til tidssvarende lokaler, herunder sikre genetablering af adgang til køkkentrappen i nr. 18.
Tilbud modtaget to tilbud.
Bestyrelsen har valgt arkitekt Madeleine Mathiasen (Arkitektur Butik)
Morten tager nødvendig affære.
7.1Datoer for næste møder
Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 17/6 varmemester 25 års jubilæum 5/7 kl. 1700 bestyrelsesmøde Eventuelt 2/8 kl. 1700 bestyrelsesmøde 6/9 kl. 1700 bestyrelsesmøde 16/9/2021 Årligt medlemsmøde