Referat af bestyrelsesmødet 2/3-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Tilbud fra VVS om vedligeholdelse i varmecentral. Sweco har vurderet tilbuddet og bedt om yderligere oplysninger.   Budgetopfølgning årsafslutning se mail 200228 1353   MUS samtale frist 4/3   Fastelavnsfest i gården søndag den 23/2         Ok
OK
4% over strøm, vand på niveau og varme er i niveau.VVS er bedt om at fremskaffe yderigere oplysninger til vurdering af vedligeholdelsesarbejder i varmecentralen.Prognose 361000 kr., som tages til efterretningOnsdag 4/3 kl. 080025-30 børn deltog
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
3.1 Steen og formanden har deltaget i kursus hos AAB i ny version webbestyrelse. Den gamle version lukker mandag 2/3 2020. Gert er tilmeldt ny webbestyrelse, Adgangskode for øvrige bestyrelsesmedlemmer skal bestilles hos Lena Hansen lha@aab.dk  
3.2 Kontoråbent Kontortid den første mandag i måneden afskaffes. Beboere henvises til morgenkontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt + Altanprojekt     Rådgiver er valgt. Næste skridt er at Simon udarbejder en rådgiverkontrakt, der sendes til gennemlæsning og underskrift hos rådgiver. Når dette er på plads aftales en dato for opstartsmøde.   Formanden spørger chefen for teknisk afdeling og drøfter evt. tilknytning af byherrerådgiver.
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport er modtaget januar 2020. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.  
6.3. Indretning af gård     Morten drøfter med Gert.
6.4. Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages. Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13.      
7.1 Datoer for næste møder.   Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 30/3/2020 1830 bestyrelsesmøde 17/9/2020 Afdelingsmøde