Referat af bestyrelsesmødet den 5. april 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Årsresultat 685.758 kr.

OK, OK, ikke gennemgået.

Årsresultat overføres som ekstraindskud til DV-planen.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Intet
3. Indkommen post/e-mails. Fiberby – faktura -er sendt til Havnegade.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

E-mailadresse på vores hjemmeside skal skrives uden @, men i stedet skrive snabela, så spammails undgås.

Gert ferie i uge 17. Claus H er vikar.

5. Beboersager:

Lukket punkt.

 
6. Ny beplantning i gården Palle foreslår opsætning af buske/beplantning i sydlige ende af gården.

Drøftes på næste møde.

7. Gårdlaug. Gårdlaug:

Hanne er afd.bestyrelsens kontaktperson. (Henrik vicekontaktperson)

 

Bestyrelsen vil kun indgå aftale med gårdlaugets kontaktperson, Claus Bundgaard. Planteudvalget får delvis råderet over mandskabsrummet i Alsgade 24, stuen.

Mikal har primo april 2016 afleveret skitse med forslag til afd.bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede:

Hvide kasser skal væk. Træmaling til de nye kasser skal betales indenfor rammen på 3.000 kr. – Hanne tager kontakt til Claus Bundgaard.

Plantekasser i gården.

Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift-.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker

  • en tegning,
  • antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
  • antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
  • at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22

oooOOOooo

Tegning/Skitse mv. er endnu ikke modtaget.

Klaus Bundgaard har oplyst at der er én tilmeldt + gårdlaugets medlemmer (radiserne), dvs. i alt 5.

 

Bestyrelsen støtter projektet med en rammebevilling til startudgifter på 3.000 kr.

 

8. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

 

DV plan møde torsdag 7. april kl. 1700.

 

Køkkenprojekt 1-års gennemgang 15. april.

Hofor har kritiseret 3 ud af 10 gasinstallationer. 1-årsgennemgangen må tage stilling til det videre.

 

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.

Intet nyt.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet 75 % dækning efter indstilling BPU.

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

Proj,udgifter dækkes af Havnegade med 75%. Kasserer rykker. Byggeregnskab modtaget.

Tilbud fra maler – 53000 kr. for opretning af hovedtrapper. Palle bestiller reparation efter timeforbrug for udvalgte nødlidende opgange, som Palle/Gert udvælger.

Nye køkkenprojekter. Den eksisterende køkkenaftale er udløbet med udgangen af 2015. Eventuelt nyt projekt skal diskuteres på afdelingsmødet. I afd. 13 – er det køkkenleverandøren, som er licitationshaver. Dette til overvejelse.

9. Dato for I-syn og Webbestyrelse. Internt kursus for afd.bestyrelsen. Datoen besluttes på mødet 2. maj.
10. Hjertestarter Palle undersøger nærmere og vender tilbage til bestyrelsen.
11. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.

 

Hanne er i gang med en velkomstpakke. Laver nyt oplag.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk ”ARBEJDERNES BOLIGFORENING 1918” over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme. Palle/Henrik indhenter tilbud – til brug for bestyrelsen.

12. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

2/5 2016 1800 kontorvagt Hanne

2/5 2016 kl. 1830 bestyrelsesmøde