Referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste aktivitetsopfølgning 2015.

 

OK, OK, ikke gennengået.

Liste gennemgået. Kasserer sender resultat til AAB.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Revisorudgift byggeregnskab. Kasserer spørger. Rykker for regnskab.
3. Indkommen post/e-mails. Dato for afdelingsmøde i 2016.

 

BL: Frit valg af TV-kanaler.

Afd 9 er undtaget, da vi har sløjfeanlæg

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Omvendt fakturagang:

Gert indsender leverandørfakturaer til Havnegade.

Havnegade sender fakturaer til formand og kasserer for godkendelse forinden Havnegade betaler.

Særskilt møde om gennemgang af isyn for alle bestyrelsesmedlemmer.

Gert ferie i uge 17.

5. Beboersager: Lukket punkt.  
6. Fornyelse af IT-udstyr Skærm indkøbt.

PC ca.10 år med windows vista kan ikke afvikle webbestyrelse.aab, men det kan tilgås via access.aab.dk.

Officepakke indkøbes.

PC indkøbes – Windows 10.

7. Gårdlaug. Gårdlaug:

Plantekasser i gården.

Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker

  • en tegning,
  • antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
  • antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
  • at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22

oooOOOooo

Tegning/Skitse mv. er endnu ikke modtaget.

Klaus Bundgaard har oplyst at der er én tilmeldt + gårdlaugets medlemmer (radiserne), dvs. i alt 5.

Bestyrelsen støtter projektet med en rammebevilling til startudgifter på 3.000 kr.

 

8. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

 

Intet nyt.

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet 75 % dækning efter indstilling BPU.

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

Proj,udgifter dækkes af Havnegade med 75%. Kasserer rykker

9. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere.

 

Hanne er i gang med en velkomstpakke. Laver nyt oplag.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk ”ARBEJDERNES BOLIGFORENING 1918” over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme. Palle/Henrik indhenter tilbud – til brug for bestyrelsen.

10. 10. Kontorvagter og datoer for næste møder. 4/4 2016 1800 kontorvagt Hanne

5/4 2016 kl. 1830 bestyrelsesmøde