Referat af ordinært afdelingsmøde 13/9-2022

Fremmødte husstande 25, 50 stemmesedler udleveret. 1 beboer forlod mødet før første afstemning. 2 mere forlod mødet før 5d, 2 mere før 5h. 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

Lean Bernhoff (OB) blev valgt.

2. Valg af stemmeudvalg.

Pernille Dolin og Anders Gramby blev valgt.

3. Fremlæggelse af beretning.

 – Generel snak om sikkerhed i kælderen og i gården,  om larm i gården, og om dører der larmer fordi de smækker, da armen til pumperne sommetider bliver afmonteret, eller ikke er blevet installeret korrekt. Kontakt ejendomsservice for at få dem monteret korrekt. 

Efter en spørgerunde blev beretningen taget til efterretning.

4. Regnskab til orientering.

Steen Bolbroe Jørgensen gennemgik regnskabet og efter en spørgerunde med besvarelser blev regnskabet taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag.

a) Vedtagelse af nyt råderetskatalog.

2 stemmer imod forslaget, 8 undlod af afgive deres stemmer og 38 stemmer for. Råderetskataloget godkendt.

b) Vedtagelse af lokalt tillæg til råderetskatalog

Indbyggede lamper, herunder spots, indbygningsovn samt kogeplade, der er nedfældet i bordpladen. – Der var et ændrings forslag hvor alle typer i det lokale tillæg, ændres fra Forbedring til Forandring uden reetablering, dog ikke Quooker som er en forandring med reetablering. 0 stemmer imod forslaget, 0 undlod at afgive deres stemme, 48 stemmer for. Lokalt tillæg til Råderetskataloget godkendt.

c) Vedtagelse af nyt vedligeholdelsesreglement.

0 stemmer imod forslaget, 2 undlod at afgive deres stemme og 46 stemmer for. Vedligeholdelsesreglementet godkendt.

d) Udskiftning af nøgler (500.000).

Efter en længere debatrunde med spørgsmål og besvarelser satte dirigenten forslaget til afstemning. 13 stemmer imod, 8 undlod at afgive deres stemme og 23 stemmer for. Udskiftning af nøgler godkendt.

e) Videoovervågning i port (50.000).

Efter en debatrunde med spørgsmål og besvarelser satte dirigenten forslaget til afstemning. 4 stemmer imod, 2 undlod at afgive deres stemmer og 38 stemmer for. Videoovervågning i port godkendt.

f) Ændring i antal i bestyrelsen fra 5 til 3.

Der var 0 stemmer imod forslaget, 0 undlod at afgive deres stemme og der var 44 stemmer for. Ændringen i antal af bestyrelses medlemmer godkendt.

g) Hundehold.

Efter en længere debatrunde med spørgsmål og besvarelser satte dirigenten forslaget til afstemning. Det var ikke alle stemmer der blev afgivet af de fremmødte beboere, så der var uklarhed om afstemningsresultatet og dirigenten satte derfor forslaget til skriftlig afstemning. 20 stemmer imod forslaget, 2 undlod at afgive deres stemme, 2 ugyldige stemmer og 20 stemmer for. Forslaget om hundehold bortfaldt/ikke godkendt.

h) Tørrestativ.

Efter en debatrunde med spørgsmål og besvarelser oplyste dirigenten, at der ikke var økonomi i forslaget og det kunne derfor ikke godkendes på mødet, men såfremt forslaget blev godkendt kan afd. best. arbejde videre med forslaget og få sat økonomi på, så det kan komme på som et punkt på næste afdelingsmøde. 30 stemmer imod forslaget. Forslaget om tørrestativ blev ikke godkendt.

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

Steen Bolbroe Jørgensen fremlagde budgettet hvor huslejeændringen er 0 % 

Steen Larsen gjorde opmærksom på at regnskab for vinduesprojektet foreligger meget snart hvorfor vi må se ind i at boligafgiften må stige. Det oprindeligt vedtagne budget var med en 6% stigning – vi afventer endeligt regnskab og håber vi slipper med mindre. 

Efter en kort spørgerunde med besvarelser til følge satte dirigenten driftsbudgettet til afstemning. Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

a) Afdelingsformand vælges for 1 år.

  1. Steen Larsen blev valgt uden modkandidater for en 1 årig periode

b) Afdelingsbestyrelsesmedlem.

  1. Camilla Ishøy blev valgt uden modkandidater for en 2 årig periode.
  2. c) Suppleant til afdelingsbestyrelsen.
  3. Pia Wahlbom blev valgt uden modkandidater for en 1 årig periode.

8. Eventuelt.

Kommentar om at det varme vand er meget varmt, en anden beboer i samme opgang ytrer at det er for koldt.

– Forslag om skiltning med rygeforbud på opgangene.

– Der blev kommenteret på at det er ikke i orden, at punkter på dagsordenen bliver italesat som noget der ikke skal bruges tid på at diskutere for meget.