Referat af ordinært afdelingsmøde 16/9-2021

Mødested: Lyrskovgade 4, Haraldssalen

Tilstede: Fra afdelingsbestyrelsen: Pernille, Morten, Rolf, Steen

Beboere fra 35 lejemål = 70 stemmer. Dog gik mange undervejs, hvorfor det endelig stemmetal ikke kan gøres op ud fra 70 stemmer. 

Fra Organisationsbestyrelsen: Charles

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent Charles
  Referent Pernille
 2. Valg af stemmeudvalg
  Astrid og Sussi
 3. Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde
  Beretningen blev godkendt.
  Der blev blandt andet snakket om affaldssortering.
  To beboere meldte sig til at gå ind i et arbejdsudvalg omkring kommunikation og skraldesortering i gården.
  Generel snak om vinduer. Husk at skrive fejl og mangler på de lister der er delt ud. Bestyrelsen undersøger, om der kan sættes kroge/hasper på vinduer, så de kan åbnes på klem.
  Snak om altanprojektet, der er intet nyt at berette, vi afventer stadig kommunen.
  For: 70 
 4. Orientering om regnskab
  Palle VF61 ønsker at bestyrelsen skal se på hvor meget vi bruger til renholdelse – om der kan spares på det. Generel snak om affaldssortering. En opfordring fra salen, at alle der ser nogle der fejlsorterer, prøver at hjælpe deres naboer de næste par måneder.  
 5. Behandling af forslag
 • a) Overgang fra Administrativ Light til Parlamentarisk bestyrelse
  For: 66
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 4 
 • b) Istandsættelsesreglement – skift fra a til b-ordning
  Forslaget nedstemt. Forslaget ikke beskrevet grundigt nok. 
 • c) Ændringer i vedligeholdelsesreglement
  For: 61
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 9
 • d) Flytte penge i DV-planen fra affalds-anlæg til beboerlokale
  For: 29
  Imod: 5
  Undlader at stemme 6
 • e) Opgradering af Fiberby Internet til 1000/1000
  For: 60
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 8
 • f) Vedtagelse af forretningsorden inkl. lokal tilpasning omkring elektronisk udsendelse af indkaldelser og bilag.
  For: 58
  Imod: 8
  Undlader at stemme: 2
  Bestyrelsen vil printe invitationer og hænge i opgangene, så alle huskes på generalforsamlingen. 
 • g) Vaskepriser gradueres efter temperatur/varighed
  For: 60
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 4
 • h) Ændring til husorden
  For: 4
  Imod: 38
  Undlader at stemme: 22
 • i) Hundehold
  For: 24
  Imod: 40
  Undlader: 0
 • j) Genisolering ved kælder og loft
  Der blev stemt om bestyrelsen kan undersøge det.
  For: 50
  Imod: 4
  Undlader at stemme: 10
 • k) Nedtagning af mobilmast på tag
  For: 22
  Imod: 28
  Undlader at stemme: 14
 1. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2022.
  Driftsbudget for 2022 blev godkendt.
  For: 70
 2. Valg til afdelingsbestyrelsen
 • a) Valg af formand (for 2 år – til 2023):
  Rolf Yde Ørum blev valgt enstemmigt/uden modkandidat 
 • b) Valg af bestyrelsesmedlem 1 (for 2 år – til 2023):
  Pernille Dolin blev valgt enstemmigt 
 • c) Valg af bestyrelsesmedlem 2 (for 1 år – til 2022):
  Camilla Ishøy blev valgt enstemmigt
 • d) Valg af suppleanter
  Sussi Isaksen (2 år)
  Pia Wahlbom (1 år)
 1. Eventuelt
  Rolf opfordrer til at man melder sig ind i Facebook gruppen (se aab9.dk/kontakt).
  Der blev stillet spørgsmål til om efeu på endegavlene i gården var værd at bevare. Det koster at vedligeholde, men tager tilgengæld meget lyd i gården.