Dagsorden til ordinært afdelingsmøde 10.09. 2013 kl.19.00 for AAB Afd. 9. i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.  Orientering om regnskab 2012

4.  Indkomne forslag
a) Forslag om tv pakker. (TV-udvalg)
b) Forslag om internet. (TV-udvalg)
c) Oprettelse af aktivitetsudvalg.(Gro Stensgård/Claus Bundgård)
d) Forslag om vandmålere i afd.(Susan Kalving)
e) Forslag om hundehold.(August, Nora og Sidsel Staun)

5.  Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2014

6.  Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
a) Formand (Palle S. Madsen går efter tur – modtager genvalg)
b) 1 bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting går efter tur – modtager genvalg
c) 1 Bestyrelsessuppleant

7. Eventuelt              

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer.

Interesserede vil kunne hente det store afdelingsregnskab for 2012 og stort budget for 2014 på kontoret. Mød op gør din indflydelse gældende.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen