Afdelingsbestyrelsens beretning 2013

Kælder
Som man vil erindre gav det voldsomme skybrud den 2. juli 2011 store oversvømmelser i vores kælder og ikke mindst skimmelsvamp. For at opnå en bedre vandsikring fremover besluttede vi at lukke gulvafløb i de gamle vaskekældre, at installere højvandslukker og at nedlægge lyskasser. For at hæmme fremtidige angreb af skimmelsvamp blev de gamle trævægge udskiftet med nye metaltrådvægge. Alt det er færdigt, og specielt de nye metaltrådvægge har betydet et bedre indeklima i kælderen, samt at der er blevet meget lysere dernede.

Vi kan imidlertid konstatere, at de fleste beboere på trods af bestyrelsens anbefalinger har stillet deres effekter direkte på stengulvet i kælderrummene. Selvom vore kældre er blevet mere sikre mod fremtidige oversvømmelser, kan jo ingen garantere, at det ikke kan ske igen. Derfor vil stadigvæk anbefale, at man stiller sine effekter op på paller eller lignende.

Affald – Værn om miljøet i gården – Undgå huslejestigninger
En gammel traver, men desværre stadigvæk lige så aktuel. Afdelingen har til trods for adskillige skriverier stadigvæk store problemer med behandlingen af affaldet, efter at vi fik vores mobilsug-anlæg for nogle år siden. Mobilsug-anlægget har betydet større krav til beboerne til at foretage affaldssortering: Almindeligt husholdningsaffald lægges i de mindre poser, lukkes og kastes ned i rørene midt i gården over for porten. Aviser og papiraffald placeres i containere i hver ende af gården. Det samme gælder for papaffald.  Midtfor er der storskraldsrummet til storskrald. Det kan være gamle møbler, elektronik og andre ting, som man ikke kan pakke til husholdningsaffald, her aftaler man med Gert, vores varmemester. Farligt affald som maling, kemikalier, defekte lysstofrør aftaler man også med Gert. Der er også opstillet en beholder til gamle batterier ved storskraldsrummet. Glas og flasker kaster man i glascontainerne i gården.

Der er desværre stadigvæk nogle beboere, der misbruger ordningen ved at fylde store sække og andre poser med affald og sætte dem ved storskraldsrummet. Så skal Gert gøre arbejdet for dem med at sortere affaldet. Der har givet store problemer med miljøet i gården. Måger hakker poser og sække i stykker og spreder affaldet. Det glæder rotterne, men det er altså noget forbandet svineri. Trods en utrættelig indsats fra vores varmemesters side, er der stadigvæk meget svineri i vores papir- og papcontainer rum, omkring vores storskralds rum etc. Noget af det skyldes sikkert, at det er børn, der sendes ned med affald, der stiller det ved siden af, fordi de ikke kan nå op. Vi vil opfordre alle til at gøre en indsats for at forbedre forholdene i gården, og holde justits ikke mindst i forhold til børnene.. Det gælder også behandlingen af storskrald. Meget ofte bliver der stillet storskrald ned i gården op til en weekend, således at det står og flyder i flere dage med fare for, at det bliver splittet af vores unger.
Afdelingsbestyrelsen skal derfor indtrængende anmode beboerne om at kontakte Gert eller bestyrelsen for en aftale om aflevering af affald, så at vi kan undgå, at der står storskrald og flyder i gården. Heldigvis har de fleste af vores beboere forstået og følger reglerne, men der er nogle beboere, der er ligeglade. Snak med dem, der sviner, eller kontakt bestyrelsen.

Cigaretskodder på fortovet
Der bliver smidt flere og flere cigaretskodder ud fra lejligheder og altaner ned på fortovet. Vi skal så på foranledning af Gert, vores varmemester understrege, at det selvfølgelig ikke er tilladt og i øvrigt er noget svineri.

Vores trapper – brandfare
Bestyrelsen skal igen anmode beboerne om ikke at smide reklamer fra sig i opgangene ved postkasserne, reklamer og lignende skal lægges i papircontainerne. Man må ikke henstille sko, skrald, cykler og barnevogne og andre ting på vores trapper. Vores trapper er en redningsvej i tilfælde af brand, og desuden kan alt kan bruges af en pyroman til påsætning af brand.

Vedligeholdelse
I det forløbne år er soklen omkring huset og trapper ved hoveddørene blevet repareret og oppudset.
Den hårdt tiltrængte renovering af hovedtrapperne er endelig i skrivende stund kommet i gang. Projektet har haft to aflyste licitationer. Det var desuden underbudgetteret i vores DV-plan, og vi skulle finde penge men uden huslejestigninger af den grund. Hovedtrapper skal have ny gulvbelægning og samtlige overflader skal males. Vores gade døre skal have nye pumper og låsetøj.

Køkkenprojekt
På sidste afdelingsmøde blev der vedtaget et køkkenprojekt, hvor interesserede beboere kan vælge et nyt moderne køkken. Afdelingen finansierer opsætning af de nye køkkener, og man betaler af med et tillæg til huslejen. (Individuel kollektiv råderet). Det er vigtigt at præcisere, at ordningen er frivillig. Der blev desuden nedsat en køkkengruppe bestående af beboere og bestyrelse, der i samarbejde med vores rådgiver har udarbejdet et projekt. Kort tid før sommerferien har der været afholdt licitation på køkkenprojektet. Der er i skrivende stund blevet indkaldt til et informationsmøde tirsdag den 3. september kl. 17.00, hvor arkitekt, økonomimedarbejder og entreprenør vil informere om projekt og økonomi. Desuden vil den praktiske gennemførelse blive gennemgået. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil desuden lave en orienterende liste over interesserede beboere for at lodde stemningen.

TV og Internet
På sidste afdelingsmøde blev der også nedsat et tv/internet udvalg, bestående af beboere og bestyrelse, der skulle udarbejde forslag om det fremtidige tv og internet i afdelingen til næste afdelingsmøde. Jf. dagsorden til vores møde den 10. september i år.

Spar på vandet – Vaskemaskiner
Afdelingsbestyrelsen skal atter en gang opfordre beboerne til at spare på vandet i hverdagen. Hvis man har dryppende vandhaner eller løbende toiletter, må man endelig hurtigst muligt henvende sig til varmemester eller afdelingsbestyrelse for at bringe det i orden. Ligegyldighed her kan koste dyrt i form af en stigning i huslejen. Afdelingsbestyrelsen vil gerne igen opfordre beboerne til at kontakte Gert for gode råd, hvis man vil opsætte en vaskemaskine. Især skal vi understrege, at man skal etablere en selvstændig hane, når man monterer en vaske- eller opvaskemaskine. Man skal i øvrigt udfylde et ansøgningsskema, der fås på kontoret eller på AAB’s hjemmeside, hvor de nærmere retningslinjer for opsætning af vaskemaskiner er nedskrevet.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen