Referat af afdelingsmøde 10. september 2013 i AAB afd. 9

1. Valg af dirigent og referent

Mødet blev erklæret for lovlig indkaldt. Michael Hyttel blev valgt som dirigent og Dan Aksvig blev valgt som referent. 33 fremmødte beboere inkl. bestyrelsen.

2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Palle henviste til bestyrelsens udsendte beretning. Han nævnte muligheden for at henlægge til afholdelse af udgifter til slid og ælde i forbindelse med flyttelejligheder. Derved kunne man undgå ubehageligheder i form af huslejestigninger, når udgifterne som nu bliver taget over driften.

Dernæst nævnte han vores nye projekt for modernisering af køkkener i afdelingen. Til sidst nævnte han nødvendigheden af at udskifte fuger i lejligheden.

Der blev spurgt om, man kunne vælge mellem en A- og en B-ordning vedr. vedligeholdelse af vores boliger. Forskellen er meget kort, at vedr. A- ordningen vedligeholder beboeren selv lejligheden i bo-perioden. B-ordningen opkræves et tillæg til huslejen, der sættes hen på en vedligeholdelseskonto. Kontoen følger lejligheden, dvs. ved fraflytning bliver pengene stående på kontoen, som den nye beboer vedligeholder for. Ved fraflytning bliver der som regel kun vedligeholdt for, hvad der står på kontoen. Derved er der risiko for en gradvis forringelse af vedligeholdelsesstandarden. Der er beboerne på et afdelingsmøde, der bestemmer, hvilken ordning, der skal gælde i afdelingen. Beretningen blev godkendt med ingen stemmer imod.

3.  Orientering om regnskab 2012

Michael fremlagde regnskabet for 2012 der udviste et overskud på kr. 193.596. Der blev spurgt om, hvorfor konto 116 svinger fra år til år. Det afhænger af vores DV-plan, der bestemmer hvad der skal laves af større vedligeholdelsesplaner. Denne DV- plan er vedlagt budgettet fra år til år, så beboerne stemmer altså om både budget og DV-plan. Til sidst tog beboerne regnskabet til efterretning, da det kun var til orientering.

4.  Indkomne forslag

4a. Forslag om tv pakker. (tv-gruppe)

TV-gruppe ved Steen fremlagde forslaget, der var sendt ud sammen med mødeindkaldelsen. Der blev stemt om de 3 TV-pakker fra Yousee, hvor man kunne stemme alle tre gange:

1. Fuldpakken, det samme som, nu fik  8×2= 16 stemmer.

2. Mellempakken fik 13×2 = 26 stemmer.

3. Grundpakken fik 20×2 = 40 stemmer.

Grundpakken fik flest stemmer og dermed vedtaget.

 

4b. Forslag om internet. (tv-gruppe)

TV-gruppe fremlagde forslaget, der også var sendt ud med mødeindkaldelse. Etableringsudgifter kr.180.000 + moms, der afholdes af afdelingen, medens tilslutning er frivillig.

Afstemning: 25×2 = 50 stemmer for. 1×2= 2 stemmer imod. Forslaget er vedtaget.

4c. Oprettelse af aktivitetsudvalg. (Gro Stensgård/Claus Bundgård)

Vedtaget med ingen stemmer imod. Forslagsstillerne er medlemmer af udvalget. Interesserede beboere kan gå ind i udvalget efter mødet.

4d. Forslag om vandmålere i afd. (Susan Kalving)

Det blev fremhævet, at det var meget dyrt og kompliceret at få vandmålere sat op i afdelingen.  Man skulle arbejde videre med alternative løsninger for at spare vand i afdelingen.

4e. Forslag om hundehold. (August, Nora og Sidsel Staun)

Efter nogen diskussion for og imod blev forslaget forkastet med 6×2= 12 stemmer for og 18×2 = 36 stemmer imod.

5.  Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2014

Michael gennemgik budgettet for 2014, der indebar en uændret husleje. Det blev vedtaget enstemmigt sammen med DV-plan.

6.  Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):

a. Palle Madsen blev genvalgt som formand uden modkandidat.
b. Det samme gjorde Hanne Stenting som menigt bestyrelsesmedlem.
c. Steen Lykking Larsen blev valgt som suppleant. Alle valgt for 2 år.

Bestyrelsen skal endelig beklage den meget sene udsendelse af referatet. Det var simpelthen bortkommet, så vi måtte sammenstykke et nyt.