Referat af beboermødet 16/9-2014

Fremmødt stemmeberettigede husstande: 21, 42 udleverede stemmesedler

Alle er enige om at mødet er lovligt varslet og indkaldt.

 1. Valg af dirigent og referent
  Palle foreslår Michael som dirigent og Steen som referent. Vedtaget.
  Ingen bemærkninger til dagsorden.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  Palle fremlægger mundtligt. Vi har netop haft indbrud i E26/28. Gert mener det kan være fordi kælderdøre har stået åben. Gadedøre ses også åbne. Palle beder om at vi er opmærksomme på at holde døre og port lukket. Tricktyveri har der også været et tilfælde af.
  Projekter, hovedtrapper er komplette med de gamle håndtag på hoveddør. Budgettet ser ud til at holde. Fiberby blev udsat da vi skulle holde trappe og fiberby adskilt.
  Vores afdeling ligger ret lavt på huslejeniveau når man sammenligner med øvrige afdelinger.
  Der har netop været afholdt markvandring i ejendommen for at tilse bygningsdele som eventuelt kræver vedligehold. Der er vi blevet opmærksomme på faldstammer i kælder som flere steder skal tilses. Der kan komme mere som skal på DV-plan og det vil formenlig medføre stigninger i husleje fremover. Sidsel, EJ18,4th vil høre hvad er er sket med efeu mod Alsgade. Palle svarer at det formentligt er hærværk. Der bliver bestilt beskæring på den mod Ny Carlsbergvej. Spørger ind til køkken. Har i et år fået at vide at det vil ske om lidt og vil gerne have forklaret hvad der nu skal ske. Palle forklarer at fremover bliver der kun kørt indenfor projektets rammer, 3 modeller ingen tilpasninger.
  Lasse, EJ32, sth, efterspørger opfølgning på de ting som er blevet diskuteret på sidste møde, bl.a dør til beboerlokale. Bestyrelsen oplyser, at alle beslutninger på medlemsmødet vil fremgå af mødereferatet og vil naturligvis blive fulgt op.
  Peter, VF69,4th, ny offentlig høringsperiode – i den forbindelse vil han høre om bestyrelsen vil gøre noget i den henseende. Vi skal bede om at de skal bygge lavere? Jo flere som skriver jo bedre. Alle som kan give inspiration opfordres til at henvende sig med input til indsigelser.
  Vibeke, EJ26,2tv man kan skrive personligt og kollektivt fra bestyrelsen
  Trine EJ24, efetrspørger et udkast fra bestyrelsen.
  Hanne, opfordrer til at høringssvaret underskrives af så mange som muligt.
  Vibeke EJ26,2tv opfordrer til underskrift-indsamling på vesterfælledvej.
  Frank, VF73,2th opfordrer til at deltage i borgermøde tirsdag 18:15.
  Poul, VF71,3tv, efterlyser planche med plan. Ligger på nettet.
  Beretningen vedtaget enstemmigt.
 3. Orientering om regnskab 2013
  Erhvervslejemål har måttet istandsættes før den nye lejer kunne overtage det. Afdelingen har afholdt udgiften, og alligevel kan vi fremvise et overskud på 7.000 kr.
 4. Indkomne forslag
  a) Forslag til beboerlokalet. (Claus Bundgård Hansen)
  Dør til gården, måske få renoveret og bruge det i hverdage med børnene.
  Michael oplyser at hvis det vedtages at der skal sættes dør i, skal en sådan beslutning bekræftes på et nyt budgetmøde, hvor der skal fremlægges et konkret anlægsbudget for økonomien i dørprojektet, førend arbejdet kan sættes i gang.
  Lasse, EJ26,sth spørger til regler for småanskaffelser og om denne dør kan være en sådan? Mener ikke døren kan være så dyr. Palle svarer at dørprojektet formentligt vil koste 50.000 kr. og derfor kræves en beboerbeslutning.
  Trine E20,4th synes det er svært at tage stilling til. Forslag bør behandles i udvalg.
  Steen, mangler konkretisering påpeger at det bør være et stort projekt.
  Claus mener døren er en forudsætning for at det er interessant med fælles beboeraktiviteter.
  Sidsel, EJ18,4th spørger om man kan få ting hurtigere igennem. Alle ting tager lang tid.
  Hanne, man kan leje lokalet fra 15 til 23 for 200. Fritidsudvalg kunne få ansvar men vil samtidig overtage ansvar. Det er Gerts arbejdsplads indtil kl. 15.
  Steen VF61,4tv ting tager tid i almennyttigt byggeri.
  Palle VF61,3th, giver Steen ret i at det et stort maskineri som skal sættes i værk og godkendes.
  Peter VF69,4th, forstår demokratisk proces og at store projekter tager tid. Men dør til gård må være til at overskue.
  Poul VF71, giver Sidsel ret. der går for lang tid når der går flere år.
  Sidsel EJ18,4th, foreslår at der skal være vejledning på hjemmesiden til hvordan man skal lave et forslag så det kan vedtages og sættes i gang.
  Palle VF71,3th, først skal det være et konkret forslag, der skal sættes penge på.
  Demokratiet foregår på den måde at møder man ikke op har man ikke indflydelse.
  Lasse, EJ26,sth, dørprojekt – hvad er proceduren. Kan man gøre noget som beboer.
  Jeppe E26, er det rigtigt at der ikke er et minimum for at iværksætte små arbejder?
  Frank, VF 73, Måske er der en blændet dør skjult bag tapetet..
  Ændringsforslag vedtaget af forsamlingen: Der skal nedsættes udvalg til at sondere mulighed for en dør til gård fra beboerlokalet. De beboere, der har lyst til at deltage i udvalget, skal sende en mail på info@aab.dk.
  Facebook gruppe findes http://facebook.com/aabafd9, bestyrelsen og aktivitets udvalg kigger på brug af lokalet.
  b) Forslag om hundehold. (Dina Ørnbæk & Sidsel Staun)
  Sidsel forklarer baggrund for at stille forslag med regler. De har spurgt sig for hvordan man gør andre steder.
  Stine EJ20,4th, hvem skal håndhæve? Larm bekymrer Stine. Hvad når hunden vokser over 60cm?
  Jesper, EJ26,1tv, spørger til blandinger med ulovlige hunde, Sidsel svarer ingen ulovlig blanding.
  Vibeke EJ26,2tv, vil tilføje at hunden ikke må gø i lejligheden.
  Sidsel EJ18,4th, mener at bestyrelsen skal håndhæve.
  Frank, VF73, hvem er politibetjent og hvad er sanktioner. Hvem sætter folk på gaden
  Dina, VF71, mener det er en del af husorden og at der er beskrevet sanktion.
  Palle, VF61,3th nævner at det er meget svært og kan tage op til tre år at udsætte overtrædere.
  Hanne VF63,2tv, vil have præciseret, at der er tale om ét husdyr. Det er max. to katte p.t.
  Stine EJ20,4th, vil advare om gener.
  Jesper EJ26,1tv, vil have præciseret antal.
  Sidsel EJ18,4th, én hund.
  Henrik EJ28, det er vigtigt at finde ud af hvem skal håndhæve det?
  Rikke, VF73,2tv. Det er ligesom med alle andre overtrædelser.
  Hanne VF63,2tv, vil gerne påtage sig at måle og veje og taler for forslaget.
  Palle VF61,3th, tilkendegiver, at bestyrelsen vil blive upopulær ved at skulle henvende sig omkring at hunden overtræder regler.
  Vibeke EJ26,2tv, synes det er helt vildt som man tager sorger på forskud.
  Poul VF71,3tv, mener ikke man kan sidestille hund og kat. Hunde har behov for selskab. Ændringsforslag til afstemning, hvor pkt. 6 ændres fra husdyr til hund.
  16 for, 25 imod, 1 blank
  Forslaget er faldet.
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2015
  Budgettet medfører en huslejeregulering på 3%. Vi har meget store tab på flyttelejligheder.
  Vi er fortsat sparsommelige og forsøger at holde huslejen i ro.
  Sidsel spørger til konto 115 – hvorfor skal der kun sættes 273000 kr. af når seneste regnskab viser et forbrug på over en million. Michael forklarer at posten er flyttet så tallene kan ikke sammenlignes. Palle sætter punktet til afstemning. Enstemmigt vedtaget.
 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
  a: Kasserer: Michael Hyttel går efter tur – modtager genvalg, genvalgt
  b: 2 bestyrelsesmedlemmer: (Henrik Normann-Hansen og Steen Larsen går efter tur – modtager genvalg) genvalgt
  c: 1 Bestyrelsessuppleant, Lasse Person, E32,sth, opstiller og vælges enstemmigt
 7. Eventuelt
  Trine EJ24, oversvømmelse igen. Hvad bliver der gjort ved det?
  Palle VF61,3th, svarer at han rensede ristene på Vesterfælledvej men at det er noget vi må være opmærksomme på i forhold til anlægsarbejder i fremtiden.
  Jesper EJ26,1tv, skraldesug – kan man have dem ulåst? Steen svarer at det er afprøvet mere eller mindre planlagt uden positive resultater. Alle må tage deres tørn for at udvide kendskabet til hvordan man bortskaffer sit affald.
  Poul, VF71,3tv er glad for trappe-renovering men vil spørge om det kan være rigtigt at gelænderet ikke skal have mere lak.
  Steen VF61,4tv, det er blevet afrenset og har fået to gange lak i henhold til kontrakten.
  Dina, opslagstavler. De opsættes indenfor 14 dage.