Referat af bestyrelsesmødet 13/6-2020

1.Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budget 2021- mail 200529 1557   Årlig bygningsgennemgang 9/6 kl. 09:00 – hvem vil deltage?   Landsbyggefonden   Ny ordning – Kollektiv råderet nye køkkener – se mail 200505 1446, hvis det vedtages på et medlemsmøde.   Hvor mange forventes pr. år Afskrivningsperiode? 10 år-20år? Afdelingen skal betale 25% max 25000 kr.   Affaldssortering i gården Der er flere tilfælde af, at kommunen nægter at tømme pap- eller plasticcontainere, da der desværre er smidt husholdningsaffald i. Konsekvensen er, at der mod ekstragebyr sendes en almindelig skraldebil indenfor 14 dage. P.forbuddet udfor nr. 65 og 67 er i flere tilfælde ikke blevet respekteret. Konsekvensen er, at skraldsugbilen springer over. I maj oplevedes at skradsuget var overfyldt.Råderet. Beboere skal ansøge om lov til at foretage ændringer. Uden godkendelse vil en ændring betragtes som en overtrædelse af husordenen. Skemaer findes på afd.9¨s hjemmeside www.aab9.dkOK OKVarme 10% over. Vand 22% over normalen.Budget 2021. 2% huslejestigning samt 2 kr’s stigning i vaskeriets vaskepriser pr. 1.1.2021. Varmemester deltagerDesværre er der kun midler til helhedsplaner men ingen til ordinære vedligeholdelsesarbejder såsom nye vinduer.Det overlades til medlemsmødet at beslutte om afd 9 skal tilslutte sig den kollektive råderet omkring nye køkkener.

Hvor mange 0 Heraf flyttelejl. 0 Afskrivningsperiode 10 år   Opslag sættes op i opgange mv. inkl. pris. Formanden finder prisen.Vi spørger kommunen om gule streger og en ramme båsemarkering ved 7-18 pladsen.Vi tydeliggør på hjemmesiden.  
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1Den gamle ordning med nye køkkener mod huslejeforhøjelse er ophørt. Der mangler syn af de sidste to køkkener.Raaderet og inspektør Jan Obel er rykket.
3.2KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.3Beboer har pr. mail efterlyst større hastighed på Fiberbys internet fra 100/100 til 1000/1000 mb. Fiberby har oplyst, at månedsafgiften er uændret.Udskiftningen af switces koster pt. 66.000 kr. Medlemsmødet har beslutningskompetencen. Bestyrelsen foretager ikke noget på det foreliggende.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. 
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt    Kommunen fastholder, at der skal isættes koblede vinduer, så 1918 udseendet bliver genetableret. Der udarbejdes et nyt anlægsbudget på baggrund af mere realistiske priser til brug for medlemsmødet i september. Anlægsbudget forventes pt. på 34 mio kr. 20/5 besøg hos vinduesfirmaet Frovin. Der er bestilt opsætning af to prøvevinduer (Frovin) (gård og gade) og en ny sålbænk til gårdsiden i nr. 67 stuen. Nyt anlægsbudget ovenpå erfaringerne fra prøvevinduer/sålbænkløsning.   Som led i forberedelsen af udbudsmateriale gennemføres en drone registrering i uge 26.      
6.2162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.    Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport er modtaget januar 2020. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.   Negativ melding fra Sikringsstyrelsen, da den ikke havde opgaven i 1995. Negativ melding fra arkivet i AAB.   Status: Flere vidner gør gældende, at badeværelsesarmaturet blev dispenseret mod at der blev opsat HPFI-relæ, der i 1995 ikke var standard.
6.3.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.4.Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages.Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13. Status ca. 20 boliger mangler. ISTA er 29/5 bedt om at opsætte varmemålere hos de sidste. ISTA sender varslingsbreve.  
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 9/6/2020 kl. 0900 årlig bygningsgennemgang 22/6 2020 1600 Vinduesmøde 6/7/2020 1830 bestyrelsesmøde 17/9/2020 Afdelingsmøde