Kategorier
Afdelingsmøde Nyhed Referat

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 2020

Tirsdag den 22. september 2020 kl.19.00.

Mødet afholdtes i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus Lyrskovgade 4 – Haraldsalen

31 fremmødte +6 fuldmagter, 74 stemmesedler i spil

1Valg af dirigent og referent Christina Søby, OB afd. 55 valgtes som dirigent, Bestyrelsesmedlem Steen valgtes til referent.
2Valg af stemmeudvalg Vurderet ikke nødvendigt
3Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Beretning af fromanden. En andelshaver, ønsker budget for hvor meget det koster at vi ikke kan håndtere affald. Beretningen godkendt enstemmigt.
4Forretningsorden for afdelingsmøder
Man må skille formand og kasserer så det ikke længere kan være samme person. Forretningsorden godkendt.
5Orientering om Regnskab 2019 Overskud på 341 tkr. Ikke noget at bemærke.
6Orientering om Budget 2021
2% stigning foreslået af bestyrelsen for at spare lidt op til kommende vinduesudskiftning. Det er bestyrelsens hensigt at stigningen på 2% kun skal løbe i 2021, hvorefter den fjernes igen. Budget 2021 forudsætter, at pris for vasketure stiger med 2 kr. pr. 1. januar 2021. Dvs lille maskine stiger til 19 kr. og stor maskine stiger til 24 kr.
7Behandling af indkomne forslag
 Nye vinduer og døre mm. (Bestyrelsen)
Formanden uddyber bestyrelsens anbefaling at vinduer udskiftes til samme type på begge facader gård/gade. Pålssons arkitekt gennemgår projekt for forsamlingen suppleret af projektleder Simon fra AAB. Bestyrelsesmedlem Morten B, V67 uddyber at kravet til gade er ufravigeligt fra kommunens side. En andelshaver er for nye vinduer. Er der regnet på hvor meget mindre varmeregningen bliver? En andelshaver er også meget interesseret i at spare varme. En andelshaver, er bekymret for om det bliver dyrere og om man har sikret imod det. Mener at årsgennemgang skal betales af leverandør. Ekstraarbejder tager bestyrelsen højde for at der ikke kommer for mange ved en lav pris i licitation. Pålssons svarer, at der vil være varme besparende effekt. Ingen decideret beregning. Simon AAB, svarer, at der er et udbudsmateriale, som skal sikre at licitationen holder omkostning. Pålssons uddyber, at man er opmærksomme på at være grundige omkring beskrivelser som skal minimere risikoen for ekstra-arbejde. Simon, AAB fortæller at prøvevinduet også er et tiltag for at stå sikrere på processen. Bestyrelsesmedlem Morten B påpeger, at det er et budget, så vi kender ikke den endelige pris. En andelshaver spørger til isolering. Bestyrelsesmedlem Morten bekræfter, at der ikke bliver isoleret yderligere. Kun vindue. En andelshaver stiller spørgsmål omkring hvor prøvevinduer er monteret. En andelshaver tror ikke, at det hjælper at skifte vinduer. En andelshaver spørger til vedligehold/omkostning. Kit holder det? Pålssons svarer, at det er kit, som skal kunne holde. En andelshaver spørger, om hvor lang tid det tager. Pålssons svarer 1-2 dage per lejlighed.
En andelshaver ønsker oplyst, om malerreparation indvendigt ved skade er med i budgettet. Pålssons svarer, at det formentlig vil blive taget med. En andelshaver gør opmærksom på æstetik omkring altan. Pålsson svarer, at det ikke endnu er afgjort hvordan altan partier skal udføres. En andelshaver: Vinduer til gulv i altan. Skidt ide for altanerne er ikke så pæne at kigge på. En andelshaver spørger om ejendomskontoret også er kommunens krav. Spørger vil gerne spare penge. Bestyrelsesmedlem Morten B V67, fortæller at bestyrelsen og kommunen gerne vil have så meget af det gamle udtryk tilbage. En andelshaver forstår frustrationen over, at det bliver dyrt, men synes også, der trænger til udskiftning. En andelshaver stiller alternativt forslag om, at vi skal vælge anlægsbudget 7A3 med forskellige vinduer til gård og gade. En andelshaver mener, at man må skære og skubbe. Sålbænke kan holde længe. Dirigenten beslutter, at bestyrelsens forslag, som er mest vidtgående stilles til afstemning; hvis det vedtages bortfalder det alternative forslag. Dirigenten sætter bestyrelsens forslag til afstemning.  Forslaget er vedtaget ved flertal. 50 for 14 imod, 4 undlader.
 Nye køkkener via den kollektive råderet. (Bestyrelsen) Formanden orienterer om ordning som er ophørt. Nu skal afdelingen svare de 25% af omkostningen (svarer til 1,44% huslejestigning) hvor hele omkostningen tidligere skulle dækkes af lejemålet. En andelshaver spørger til, om man stadig kan afskrive omkostning. Bestyrelsesmedlem Steen V61 forklarer, at forskellen er, at vi alle kollektivt skal deltage i 25% af omkostning. En andelshaver spørger om det er individuel råderet eller kollektiv. Dirigenten uddyber, det handler om en fælles omkostning (kollektiv råderet). En andelshaver spørger til proces/kø hvad med flyttelejligheder. Formanden svarer, at vi har aldrig lavet flyttekøkkener. En andelshaver: Hvad er et værdigt trængende køkken. Formanden svarer, at det er en simpel kø. En andelshaver spørger til for og imod. Forslaget nedstemt. 1 for; 2 undlader; resten imod.
 Fremstilling af 2- og 3-D arkitektvisualiseringer af gården med altaner mv. (Sarah Kjær, 18.3.h.)
Sarah uddyber, at forslaget gælder om at afd. 9 vil dække omkostning til at få visualiseret det vedtagne altanprojekt. Bestyrelsesmedlem Henrik E28 spørger til, hvilket formål det har. En andelshaver vil ikke have altaner i gården. En andelshaver opfordrer til at se ind i nabogården. En andelshaver mener, at det skal være en del af projektet. Forslaget nedstemt. 4 for; 8 undlader; resten imod.
8Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Tre bestyrelsesposter er på valg.
 Steen Larsen går efter tur modtager genvalg.
Valgt for 2 år.
 Henrik Norman-Hansen går efter tur modtager genvalg.
Henrik træder tilbage og lader Rolf (E26) træde til. Rolf valgt for 2 år.
 Morten Bang går efter tur modtager genvalg.
Valgt for 2 år.
 Bestyrelsessuppleant Pia Wallbohm går efter tur modtager genvalg (2 år)
Henrik E28 modtager valget i stedet for Pia. Henrik valgt for 2 år.
9Eventuelt Hovedtrappe trænger til maleristandsættelse. Bestyrelsen har afsat penge i budgettet.   Rampe til cylkelkælder i nr. 30 er belagt med alger. Bestyrelsen kigger på det.   Caféstøj. Alle opfordres til at meddele støjgener til bestyrelsen på email: afd9@aab.dk eller en seddel lagt på ejendomskontoret. Det nytter at klage over støj. Det skal gøres hver gang!   Gårdlaug. Forslag skal stilles skriftligt, så det kan komme til afstemning på et medlemsmøde. Det kan ikke ske under dagsordenspunktet eventuelt.  
Kategorier
Afdelingsmøde Nyhed Referat

Referat af afdelingsmødet 21/9-2017

52 stemmesedler udleveret til 26 stemmeberettigede lejere.

1. Valg af dirigent og referent

Palle byder velkommen og foreslår at Jette fra OB dirigerer mødet. Steen referer. Jette gennemgår dagsorden. Ingen har kommentarer til den.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Orienterer om køkkenprojekt som er blokeret p.t. på grund af at priserne er højere end aftalt.

Der er i dag sat en dør på storskrald. TV fra youSee kører vi alle med fuld-pakke nu selv om vi ikke har aftale om mere.

Når man vil lukke helt for tv-levering skal man kontakte bestyrelsen som skal meddele det til Boligforeningen som skal stoppe opkrævning.

Palle takker for god behandling og samarbejde.

Beretning er vedtaget

3. Orientering om regnskab 2016

Vi har været heldige at kunne have ca. 1 mio i overskud som er sparet på bl.a. forsikring, ingen uforudsete udgifter (som herefter bortfalder) og renter.

Bestyrelsen vil gerne flytte overskuddet til vinduesprojektet.

4. Indkomne forslag

a) Forslag om forretningsorden for afdelingsmødet. Bestyrelsen

Palle forklarer om forretningsorden og Steen uddyber og forklarer omkring de valg som er foretaget på standarden:

Årsregnskab skal ikke forelægges til godkendelse på afdelingsmødet (hidtidig praksis).

Afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer (hidtidig praksis)

Bestyrelsesmedlemmer vælges særskilt.

Afdelingsbestyrelsen udpeger selv kasserer (ændring i forhold til tidligere)

Afdelingsbestyrelsen udpeger ikke selv formand (hidtidig praksis)

Afdelingsbestyrelsen udpeger ikke selv både formand og kasserer (hiditidig praksis)

Hermed vedtaget uden stemmer imod.

b) Forslag om ny standardhusorden for AAB. Bestyrelsen

Palle forklarer forskellen på den nye og den nuværende som enkelte præciseringer. Det største ændring er omkring erstatningsanvar i forbindelse med skader som er forårsaget. Vedtaget enstemmigt.

c) Forslag om afholdelse af projektomkostninger for nye altaner i gården. Altanudvalget / v. Hanne Stenting

Hanne motiverer og beder om at afdelingen hjælper projektet i gang med at betale det foreslåede beløb. 32 stemmer for. 6 stemmer imod. 8 undlader. Forslaget er vedtaget.

d) Forslag om etablering af gårdgruppe. Pernille Dolin vf71

Pernille præsenterer kandidater til udvalget og motiverer omkring de forbedringer som udvalget gerne vil arbejde med.

Asser vil gerne vide om man vil have mandat til at tage beslutninger. Det er ikke økonomi involveret og alt skal foretages i koordination med bestyrelsen.

Omkostninger skal forelægges på et nyt afdelingsmøde. Forslaget vedtaget enstemmigt.

e) Forslag om gårdtoilet. Marlee Gudmundsson

Forslaget falder. 16 for 20 imod, 3 undlader.

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2018

Michael forklarer at vaskeriet skal have en stigning for at driften af vaskeriet skal hvile i sig selv.

Palle forklarer at det er her man har indflydelse, fx på at overskuddet på 1 mio kr. fra regnskab 2016 overføres til vinduesprojektet. Budgettet enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år)

a) Formand (Palle S. Madsen) går efter tur – modtager ikke genvalg

Michael stiller op til formandsposten. Michael valgt uden modkandidat.

b) Et bestyrelsesmedlem (Hanne Stenting) går efter tur – modtager ikke genvalg

Punktet bliver hermed ændret så der skal vælges et medlem for et år og et for to år.

Pernille Dolin, VF71 tager to år og Morten Bang, VF67 tager et år. Begge valgt uden modkandidat.

c) Et bestyrelsessuppleant

Asser er på valg og modtager genvalg.

7. Eventuelt

VF69, 71, 73. Varmt vand problem. Si i blandingsbatteri skal renses meget ofte.

Vandet er ikke så varmt som det plejer at være.

Hanne orienterer om reception for Palle på næste torsdag 28/9 kl. 15-17 i beboerlokalet.

Kategorier
Afdelingsmøde Referat

Referat af afdelingsmøde for afdeling 9 den 29.11. 2016

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede husstande og 36 stemmesedler blev udleveret. Fra bestyrelsen deltog Palle Madsen (formand), Michael Hyttel (kasserer), Henrik Norman, Steen Larsen, Hanne Stenting og Henrik Ellesøe fra YouSee.
1. Valg af dirigent og referent

Palle bød velkommen og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. Derefter foreslog han Michael som dirigent og Steen som referent, der begge vælges uden modkandidater. Derefter fremlagde Michael den udsendte dagsorden, som blev vedtaget.

 

2. Antenneanlæg og tv-signalforsyning.

Palle indledte og forklarede forskellen på et stiklednings- og et sløjfeanlæg. Afdelingen har et sløjfeanlæg, og den nye lov om tv-signalforsyning med den nye valgfrihed for den enkelte beboer, betyder, at vores anlæg ikke længere kan bruges. Derfor skal vi beslutte i aften, om vi skal lukke vores antenneanlæg ned, eller om vi skal have bygget et stikledningsanlæg betalt af YouSee mod, at YouSee får eneret til levering af tv-signaler i 5 år. Den enkelte beboer bliver ikke tvunget til at modtage signalpakke fra YouSee, men står frit.

Derefter gennemgik Henrik Ellesøe tilbuddet fra YouSee og efter nogle opklarende spørgsmål fra de fremmødte, gik man til afstemning.

Forslag 1 om at nedlægge vores antenneanlæg:

2 stemmer for, 2 stemmer ikke, stort flertal imod. Forkastet.

Forslag 2 om nyt antenneanlæg fra YouSee og 5-årig binding:

Forslaget vedtaget uden stemmer imod. 2 undlod at stemme.

Bestyrelsen arbejder videre med at tegne kontrakt med YouSee.

Mødet sluttede med, at Palle sagde tak for et godt møde.