Referat af bestyrelsesmøde 8/8-2023

Tilstede: Camilla, Pernille og Steen

Orden i gården

  • Klage fra beboer “Husorden” fra 11/7.
  • Cykeloprydning igen. Samme model som sidst men opfølgning med de beboere som har faststående cykler med et tykt lag støv på saddel.

Brandtjek på loft

Se mail fra Christian Bløes  videresendt til jer i aften 07/8.
Camilla spørger Christian og Steen om grunden til at det bliver foreslået og om han kan skrive oplæg til forslag til afstemning på afdelingsmødet for at kunne bruge de 300.000 på rådgivning/projektering.

Den årlige aktivitetsrapport

Se mail fra Christian Bløes fra 22-06. Vi forventer af driften tager sig af det men kan gerne minde om emner.

Vinduesprojekt

Regnskab endelig afsluttet og varslet stigning i husleje på 3,83% pr. 1. Oktober 2023.

Information til beboere om hvem der gør hvad mellem os og AAB

Det fremgår på problemer i din bolig og kontaktsiden på hjemmesiden. Camilla overvejer hvor/hvordan man kommunikerer det bedre.

Nøglesystem

11/9 er skæringsdato for start på skift af port og barnevogns- og cykelkældre. Nøgler er omdelt til alle beboere.

Afdelingsmøde 5/9

Steen samler op på endelig indkaldelse.

Ordinært afdelingsmøde 5/9-2023 kl. 19

Bestyrelsen mangler nye kræfter

Har du lyst til at deltage i den parlamentariske bestyrelses arbejde
for Afdeling 9 er du velkommen til at henvende dig og høre mere.

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter §14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 5/9-2023 kl. 19.00, Beboerlokalet, Ny Carlsbergvej 37

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde

4. Regnskab til orientering

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (se bilag her):

a) Nye køkkener via den kollektive råderet

b) Godkendelse af låneoptag, til opsætning af altaner i AAB Afdeling 9

c) Tillægsbevilling til brandgennemgang

d) Bevilling på 60.000 til ideoplæg for gårdrenovering

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a) Afdelingsformand for 2 år

Steen modtager genvalg.

b) Afdelingsbestyrelsesmedlem, 1 for 2 år

Pernille modtager ikke genvalg. Sussi stiller op til valg.

c) Suppleanter til afdelingsbestyrelsen

8. Eventuelt

Gårdlaug/plantekasseudvalget søger projektleder.

Hvad er afdelingsmødet – og hvem kan deltage?

AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i. 

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vi håber at se mange beboere til mødet. 

Referat af bestyrelsesmøde 30/5-2023

Tilstede: Camilla, Pernille og Steen

Brand Tjek

DV-koordinator anbefaler at vi får et “brand tjek”. Camilla kontakter driftsleder.

Gård

Pålsson skal rykkes igen for overslag for projektering. Pernille tager fat.

Camilla kontakter driftsleder for at bede om at Gert vander og iøvrigt rydder cykler der flyder op.

Afdelingmøde varsling

Steen sender noget ud.

Hvem godkender reservation af beboerlokale?

Det må vi alle se om vi kan huske. Steen hører om Gert kan få adgang.

Elektroniske nøgler

Er startet med opsætning i E18/20. Gert koder nøgler, men afventer næste levering.

Pernille skriver til driftsleder for at høre om tidsplan.

Fiberby kontaktperson

Steen registrerer sig.

Beboerlokale

Planter, Pernille rykker på det nu da driftsleder er tilbage.