Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat af bestyrelsesmøde 19/10-2020

1.a) konstituerende bestyrelsesmøde·     Fordeling af opgaver i bestyrelsen·     FU plan underskrivesb) kassekladdec) energiopfølgning mail 200909 0846d) AAB ønsker at at besøge afd.bestyrelsen fx primo nov 2020 se mail se mail fra BLS 200903 0840e) referat medlemmødet omdeles og sættes på hjemmesidenf) egenkontrolskema 3 kvt. Udfyldes senest 15/11 se mail 201008 1207.Ad a) Opgaver fordelt. Steen blev valgt til kassererposten.Ad b) Kassekladde OKAd c-d) udsat til næste bestyrelsesmøde.Ad e) Omdelt 19/10Ad f)  udsat til næste bestyrelsesmøde.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk  
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Falck ErhvervAbonnement er pr. 1/8/2021 ændret til brandtæppe;pulverslukker og nødhjælpskasse.Skadeshjælp er fravalgt; da ejendommens forsikring via skadesservice typisk vil dække sådanne hændelser. 
3.3.Kommunikationsbudget 2021 er opstillet af AAB. 
3.4.Anders Andersen tilbyder at passe sne/is opgaven. Se mail 201001 1158.Udsat til næste bestyrelsesmøde
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt 7/9 nyt anlægsbudget 34,3 mio kr. fra byggeøkonomi huslejestigning 7,3% Budgettet godkendt på medlemsmødet 22/9.
6.2.Indretning af gård Morten drøfter med Gert.
6.3.Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-John 
7.1Datoer for næste møder.Kontortid hverdage kl. 0730-08:002/11/2000 1700 bestyrelsesmøde
Kategorier
Afdelingsmøde Nyhed Referat

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 2020

Tirsdag den 22. september 2020 kl.19.00.

Mødet afholdtes i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus Lyrskovgade 4 – Haraldsalen

31 fremmødte +6 fuldmagter, 74 stemmesedler i spil

1Valg af dirigent og referent Christina Søby, OB afd. 55 valgtes som dirigent, Bestyrelsesmedlem Steen valgtes til referent.
2Valg af stemmeudvalg Vurderet ikke nødvendigt
3Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Beretning af fromanden. En andelshaver, ønsker budget for hvor meget det koster at vi ikke kan håndtere affald. Beretningen godkendt enstemmigt.
4Forretningsorden for afdelingsmøder
Man må skille formand og kasserer så det ikke længere kan være samme person. Forretningsorden godkendt.
5Orientering om Regnskab 2019 Overskud på 341 tkr. Ikke noget at bemærke.
6Orientering om Budget 2021
2% stigning foreslået af bestyrelsen for at spare lidt op til kommende vinduesudskiftning. Det er bestyrelsens hensigt at stigningen på 2% kun skal løbe i 2021, hvorefter den fjernes igen. Budget 2021 forudsætter, at pris for vasketure stiger med 2 kr. pr. 1. januar 2021. Dvs lille maskine stiger til 19 kr. og stor maskine stiger til 24 kr.
7Behandling af indkomne forslag
 Nye vinduer og døre mm. (Bestyrelsen)
Formanden uddyber bestyrelsens anbefaling at vinduer udskiftes til samme type på begge facader gård/gade. Pålssons arkitekt gennemgår projekt for forsamlingen suppleret af projektleder Simon fra AAB. Bestyrelsesmedlem Morten B, V67 uddyber at kravet til gade er ufravigeligt fra kommunens side. En andelshaver er for nye vinduer. Er der regnet på hvor meget mindre varmeregningen bliver? En andelshaver er også meget interesseret i at spare varme. En andelshaver, er bekymret for om det bliver dyrere og om man har sikret imod det. Mener at årsgennemgang skal betales af leverandør. Ekstraarbejder tager bestyrelsen højde for at der ikke kommer for mange ved en lav pris i licitation. Pålssons svarer, at der vil være varme besparende effekt. Ingen decideret beregning. Simon AAB, svarer, at der er et udbudsmateriale, som skal sikre at licitationen holder omkostning. Pålssons uddyber, at man er opmærksomme på at være grundige omkring beskrivelser som skal minimere risikoen for ekstra-arbejde. Simon, AAB fortæller at prøvevinduet også er et tiltag for at stå sikrere på processen. Bestyrelsesmedlem Morten B påpeger, at det er et budget, så vi kender ikke den endelige pris. En andelshaver spørger til isolering. Bestyrelsesmedlem Morten bekræfter, at der ikke bliver isoleret yderligere. Kun vindue. En andelshaver stiller spørgsmål omkring hvor prøvevinduer er monteret. En andelshaver tror ikke, at det hjælper at skifte vinduer. En andelshaver spørger til vedligehold/omkostning. Kit holder det? Pålssons svarer, at det er kit, som skal kunne holde. En andelshaver spørger, om hvor lang tid det tager. Pålssons svarer 1-2 dage per lejlighed.
En andelshaver ønsker oplyst, om malerreparation indvendigt ved skade er med i budgettet. Pålssons svarer, at det formentlig vil blive taget med. En andelshaver gør opmærksom på æstetik omkring altan. Pålsson svarer, at det ikke endnu er afgjort hvordan altan partier skal udføres. En andelshaver: Vinduer til gulv i altan. Skidt ide for altanerne er ikke så pæne at kigge på. En andelshaver spørger om ejendomskontoret også er kommunens krav. Spørger vil gerne spare penge. Bestyrelsesmedlem Morten B V67, fortæller at bestyrelsen og kommunen gerne vil have så meget af det gamle udtryk tilbage. En andelshaver forstår frustrationen over, at det bliver dyrt, men synes også, der trænger til udskiftning. En andelshaver stiller alternativt forslag om, at vi skal vælge anlægsbudget 7A3 med forskellige vinduer til gård og gade. En andelshaver mener, at man må skære og skubbe. Sålbænke kan holde længe. Dirigenten beslutter, at bestyrelsens forslag, som er mest vidtgående stilles til afstemning; hvis det vedtages bortfalder det alternative forslag. Dirigenten sætter bestyrelsens forslag til afstemning.  Forslaget er vedtaget ved flertal. 50 for 14 imod, 4 undlader.
 Nye køkkener via den kollektive råderet. (Bestyrelsen) Formanden orienterer om ordning som er ophørt. Nu skal afdelingen svare de 25% af omkostningen (svarer til 1,44% huslejestigning) hvor hele omkostningen tidligere skulle dækkes af lejemålet. En andelshaver spørger til, om man stadig kan afskrive omkostning. Bestyrelsesmedlem Steen V61 forklarer, at forskellen er, at vi alle kollektivt skal deltage i 25% af omkostning. En andelshaver spørger om det er individuel råderet eller kollektiv. Dirigenten uddyber, det handler om en fælles omkostning (kollektiv råderet). En andelshaver spørger til proces/kø hvad med flyttelejligheder. Formanden svarer, at vi har aldrig lavet flyttekøkkener. En andelshaver: Hvad er et værdigt trængende køkken. Formanden svarer, at det er en simpel kø. En andelshaver spørger til for og imod. Forslaget nedstemt. 1 for; 2 undlader; resten imod.
 Fremstilling af 2- og 3-D arkitektvisualiseringer af gården med altaner mv. (Sarah Kjær, 18.3.h.)
Sarah uddyber, at forslaget gælder om at afd. 9 vil dække omkostning til at få visualiseret det vedtagne altanprojekt. Bestyrelsesmedlem Henrik E28 spørger til, hvilket formål det har. En andelshaver vil ikke have altaner i gården. En andelshaver opfordrer til at se ind i nabogården. En andelshaver mener, at det skal være en del af projektet. Forslaget nedstemt. 4 for; 8 undlader; resten imod.
8Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Tre bestyrelsesposter er på valg.
 Steen Larsen går efter tur modtager genvalg.
Valgt for 2 år.
 Henrik Norman-Hansen går efter tur modtager genvalg.
Henrik træder tilbage og lader Rolf (E26) træde til. Rolf valgt for 2 år.
 Morten Bang går efter tur modtager genvalg.
Valgt for 2 år.
 Bestyrelsessuppleant Pia Wallbohm går efter tur modtager genvalg (2 år)
Henrik E28 modtager valget i stedet for Pia. Henrik valgt for 2 år.
9Eventuelt Hovedtrappe trænger til maleristandsættelse. Bestyrelsen har afsat penge i budgettet.   Rampe til cylkelkælder i nr. 30 er belagt med alger. Bestyrelsen kigger på det.   Caféstøj. Alle opfordres til at meddele støjgener til bestyrelsen på email: afd9@aab.dk eller en seddel lagt på ejendomskontoret. Det nytter at klage over støj. Det skal gøres hver gang!   Gårdlaug. Forslag skal stilles skriftligt, så det kan komme til afstemning på et medlemsmøde. Det kan ikke ske under dagsordenspunktet eventuelt.  
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 3/9-2020

Nr.DagsordenReferat
1.a)Medlemsmøde 22/9 Fristen for at aflevere indkomne forslag skal ligge tre uger inden mødet så beboerne har to uger til at fremsætte deres forslag senest. 01-09-2020 kl. 19. Endelig dagsorden med forslag og bilag skal udsendes to uger før mødet. 08-09-2020 b) kassekladde c) energiopfølgning mail 200721 12:01 d) budgetopfølgning 2.kvt mail 200722 14:49 (er delvist besvaret 22/7)A) ok b) ok c) ok d) ok  
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1Den gamle ordning med nye køkkener mod huslejeforhøjelse er ophørt.De sidste køkkener er nu synet af inspektøren. Desværre har et køkken fået alvorlige anmærkninger; leverandøren er bedt om udbedring.   Udbedring er gennemført 28/8. Sagen er lukket.
3.2KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.3Ista opsætter databoks i alle hovedtrapper til brug for fjernaflæsning af radiatorvarme. Nøgle til gadedøre udlånt til montøren i uge 35?Er gennemført.
3.4.  
3.5Legeplads  Bue på legestativ mod VF er rådnet.Tømrer er bedt tage affære.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. 
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt    Kommunen fastholder, at der skal isættes koblede vinduer, så 1918 udseendet bliver genetableret. Der udarbejdes et nyt anlægsbudget på baggrund af mere realistiske priser til brug for medlemsmødet i september. Anlægsbudget forventes pt. på 34 mio kr. 20/5 besøg hos vinduesfirmaet Frovin. Der er bestilt opsætning af to prøvevinduer (Frovin) (gård og gade) og en ny sålbænk til gårdsiden i nr. 67 stuen. Nyt anlægsbudget ovenpå erfaringerne fra prøvevinduer/sålbænkløsning.   Som led i forberedelsen af udbudsmateriale gennemføres en drone registrering i uge 26.   Primo juni er materiale sendt til kommunens arkitekt for godkendelse.   Prøvevinduer er opsat i uge 28   Nyt jern i karnap vf67 koster 0,5 mio kr. er medtaget i anlægsbudget for vinduer   Møde med kommunens  arkitekt ved de isatte prøvevinduer tirsdag 18/8 kl. 0845.   28/8 nyt anlægsbudget 34,3 mio kr. fra byggeøkonomi huslejestigning 8%  
6.2.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.4.Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages.Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13. Status ca. 20 boliger mangler. ISTA er 29/5 bedt om at opsætte varmemålere hos de sidste. ISTA sender varslingsbreve.   Ista er gået i gang 24/8. Opsætning er gennemført.
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 14/9 1600 evt. Vinduesmøde – skype 22/9/2020 Afdelingsmøde 5/10/2000 1700 bestyrelsesmøde