Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat af bestyrelsesmødet 4/1-2021

1.a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde  Ingen bem.Driftskoordinator Chr. Rosenquist vil vende tilbage med forslag til dato for DV-møde
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.2Rotter i gårdenDer er ikke siden ultimo november set rotter i gården.   Aktionen afblæses.
3.3Varmemester på varmekursus 14. januar 2021Til orientering
3.4.15/12/2020 Falck har rykket for betalingFormanden har bedt Falck indsende elektronisk faktura. Er anvist til betaling
3.5.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.   Kommunen har 27/11 afleveret nye skilte om sortering til opsætning.Varmemester har opsat relevante skilte på eller nær skraldcontainere og skraldsug.   I anledning af kommunens varslede prisstigninger grundet forkert sorteret skrald, skriver Pernille opslag på dansk og engelsk.  
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Licitationsproces i gang 15/1/2021 frist for indgivelse af tilbud fra fem tilbudsgivere.  
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført januar 2021.
6.3Opskuring af trapper.Godkendt afventer malers klarmelding.
7.1Datoer for næste møder  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 1/2/2021 1700 bestyrelsesmøde
Kategorier
Nyhed

Referat af bestyrelsesmødet 7/12-2021

1.a) Kontrolbesøg fra hovedkontoret b  kassekladde c) kassekladde webbestyrelse d) energiopfølgning mail 201126 1012 e) Svar med dato. Årligt DV planmøde er af ny driftskoordinatorforeslået til mellem kl. 07-16 i februar.  Ad A) via skype og via telefon Ad b) kassekladde afskaffet Ad c) ok Ad d) ok Ad e) minus uge 7 kl. 1600
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.2Rotter i gården. 28/11 er rotte set på køkkentrappen i nr. 30. Den ble lukket ud i gårde og er ikke set siden. Kommunen har besigtiget gården, men da der ikke var synlige tegn på rotter afvistes at opsætte fælder.Vi beder alle lejere om at holde udkik og ringe til kommunen, hvis de ser noget.   Der er opsat sedler i alle opgange om t skrald ikke må efterlades i gården eller på køkkentrapper. Al affald skal atid i lukket skraldpose kastes i mobilsuget.  
3.3.Afd. 9 er uden kontantkasse. Fremover opfordres alle lejere til at betale via mobilpay fx for leje af beboerlokale mv. 
3.4.Router til afd.kontorets internet er defekt.Kasserer har 25/11/2020 opdateret firmware; router fungerer atter.
3.5.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.   Kommunen har 27/11 afleveret nye skilte om sortering til opsætning.Formanden har 30/11/2020 sendt foto til kommunen af afd. 9’s skraldeplads en tilfældig mandag morgen i oktober med de nye containere overfyldte af restaffald, som desværre ikke nåede frem til skraldsuget.   Ingen reaktion.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Licitationsproces i gang 4/12/2020 udbudsmateriale sendt til fem entreprenører.  
6.2.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.3.Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført primo december.
6.4.Opskuring af trapper.Godkendt.
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 -4/1/2021 1700 bestyrelsesmøde
Kategorier
Bestyrelsesmøde Referat

Referat af bestyrelsesmøde 2/11-2020

1.a) kassekladdeb) kassekladde webbestyrelsec) energiopfølgning mail 200909 0846 og 201030 1210d) AAB ønsker at at besøge afd.bestyrelsen se mail se mail fra BLS 200903 0840e) egenkontrolskema 3 kvt. Udfyldes senest 15/11 se mail 201008 1207.Ad a) okAd b) okAd c) okAd d) 7/12 kl. 1700Ad e) Skemaet udfyldt.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk  
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Falck ErhvervAbonnement er pr. 1/8/2021 ændret til brandtæppe; pulverslukker og nødhjælpskasse.Skadeshjælp er fravalgt; da ejendommens forsikring via skadesservice typisk vil dække sådanne hændelser.Taget til efterretning.
3.3.Kommunikationsbudget 2021 er opstillet af AAB.Taget til efterretning
3.4.Anders Andersen tilbyder at passe sne/is opgaven. Se mail 201001 1158.Afslået. Vi spørger Gert
3.5.Trappevask og efterladte effekter.Trappevask fotograferer fremover effekter, der henstår på etagerepos.Bestyrelsen vil tilskrive relevante beboere, om straks at fjerne effekter fra trapperum.Effekter, der fjernes fra trapperum vil midlertidigt blive henstillet i storskralderum med hængelås. Varmemester har nøgle.Taget til efterretning.
3.6.Vedligeholdelsesreglement.Formanden har drøftet flyttelejligheder med AABs driftschef Rasmus Milling.Varmemester deltager i alle flyttesyn og vil give AABs inspektør inspiration, så alt relevant medtages i synsrapporten.Driftschef vil sende kopi af gældende vedligeholdelsesreglement.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt 7/9 nyt anlægsbudget 34,3 mio kr. fra byggeøkonomi huslejestigning 7,3% Budgettet godkendt på medlemsmødet 22/9.
6.2.Indretning af gård Morten drøfter med Gert.
6.3.Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt.
6.4.Opskuring af trapper.Godkendt.
7.1Datoer for næste møder.Kontortid hverdage kl. 0730-08:009/11 2020 1600 Vinduesmøde23/11 2020 1600 Vinduesmøde7/12/2020 1600 Vinduesmøde7/12/2020 1700 Besøg af kontroludvalget7/12/2020 1700 bestyrelsesmøde