Kategoriarkiv: Referat

Referat af bestyrelsesmødet 7/5-2018

1. a)       Kassekladde.

 

b)      Energirapport

 

Ad a) OK

 

Ad b) Set

 

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

·         Ingen

 
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Rengøringspatrulje.  I Boligen for maj 2018 side 32 er reportage fra Køge, hvor unge 15 årige tjener lommepenge ved at holde ejendommen ryddelig for skarn, og forklarer beboere regler for affaldssortering. Afd 9 i en forsøgsperiode? Principgodkendt. Formanden undersøger løntakst. Forslag til kandidater medtages til næste møde.
4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Søndag 3. juni eftermiddag. Festudvalget med program udsender invitation senere.
4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Er tilmeldt hos Danske Bank – Business Mobile– skal aktiveres inden 14 dage.

Pernille tager affære.

 

4.5 APV opfølgning Formand laver opfølgningsplan på de anonyme APV besvarelser fra personalet.
4.6 Brug af Docu-Note Gennemgås på bestyrelsesmødet 7/5
4.7 Dialogmøde i AAB Formanden har 2/5 deltaget i et dialogmøde med oplæg fra AABs organisationsbestyrelse.

AAB vil markedsføre sig med særlige kendetegn i forhold til andre almennyttige. Dette set i lyset af bl.a. det pres, som AABs selvforvaltningskoncept føles udsat for.

 

Hvad er disse kendetegn?

·         Beboerdemokrati, afd.bestyrelse; nedsatte udvalg osv.

·         Komme hinanden ved tiltag fx oldekolle; fælles leg ???

 

Det er ikke tanken, at den enkelte afdeling skal miste eget særpræg, der besluttes lokalt ved eget medlemsmøde.

 

Oplæg vil blive præsenteret for repræsentantskab juni 2018 og efterårskonference 2018. Vedtagelse evt. i 2019.

4.8 YouSee – Click telefonabonnement 23886302 til udlejning af beboerlokale Er opsagt den dd/mm/åååå.

 

4.9 Lugtgener fra skraldsug Envac har gennemgået anlægget uden at finde utætheder.
5 Beboersager:Lukket punkt

 

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

AAB er opmærksom på salg af CO2 kvoter.
6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Rullegræs ved bøgetræ 13760 + moms

2.       Eftersår øvrige græssteder 460+moms

3.       Grusplads ved plantekasse skal friholdes for ukrudt. Varmemester tager affære.

4.       Udskiftning sand i sandkasse 8900 + moms

5.       Opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

11/6/2018 1800 kontorvagt – Steen

11/6/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

Medlemsmøde 20/9/2018

 

Referat af bestyrelsesmødet 9/4-2018

1. a)       Kassekladde.

b)      Energirapport

c)       Egenkontrol 1 kvartal (mail 180403 Michelle)

d)      Budgetopfølgning 2017 (mail 180302 Regnskab)

e)      Årsregnskab 2017 (mail 180405 Michelle)

Ad a) OK

Ad b) Set

Ad c) OK

Ad d) OK

Ad e) OK

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

·         AAB har indgået aftale om rabat hos Bauhaus for AABs køb.

·         Underskriftindsamling – Fingrene væk fra landsbyggefondens midler. Fx Link på afd. 9s hjemmeside.

·         28,4 v ønsker oplyst procedure for egenfinansiering af nyt køkken.

·         Netto-line har opsagt aftale, fremover er kun Arme Pedersen, vanekøkkenet leverandør ved kollektiv råderet.

 

·OK

·Opfordring sættes på hjemmeside.

·Opskrift er dat på hjemmeside.

·Taget til efterretning.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Ændring af mellemrum mv. mellem gulvbrædder på tagterrasser. Tømrer varsler overfor de berørte beboere ca. 15/4 til med en uges varsel.
4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Gårdudvalget spørges om at arrangere festen.

Pernille tager affære.

Forsinket fødselsdagsfest. Drøftes næste bestyrelsesmøde.

4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Kan mobilepay installeres på Ipad’en ?

Ja, det synes at virke.

Formanden tilmelder via Kassen i AAB.

4.5 Brandsikkerhed –gratis brandeftersyn, jfr. mail fra beboer. Formanden har haft samtale med Beredskabsstyrelsen, der drives som indtægtsdækket virksomhed. Intet eftersyn er gratis. Timepris ca. 1.000 kr. hvis gennemgang af ejendommen ønskes.

Det var brandinspektørens umiddelbare opfattelse, at de etablerede brandkamme og branddøre på loftsetagerne samt de påsatte træplader på indersiden af boligernes entredøre var et effektivt tiltag.

Han påpegede, at hoved- og køkkentrapper var flugtveje i tilfælde af brand. Dette skulle tages seriøst. Det var vigtigt, at der aldrig henstod effekter i opgangene.

Da bestyrelsen løbende sikrer, at ejendommen ikke har effekter henstillet i opgange, skønnedes det ikke nødvendigt med et brandeftersyn.

Det var muligt at aftale inspirationseftersyn af fx to opgange, hvis dette ønskedes, fremfor af hele ejendommen.

Taget til efterretning. Der foretages pt. ikke yderligere.

4.6 Erfa-møder med andre AAB afdelingsbestyrelser Møde marts i Valby. Gennemgang af Docu-Note ved IT-direktøren.

Nye regler træder i kraft 25. maj 2018.

Vi gennemfører på næste

4.7 Skal afdelingen udskifte faldstammer i forbindelse med nyt køkken opsættes? Principiel stillingtagen.

Dette er ikke sket ved de køkkener der hidtil er opsat.

Besluttet, at vi afventer en ny køkkentilbudsrunde, så vilkåret kan blive skrevet ind i kontrakten med køkkenfirmaerne.

 

4.8 YouSee – Click telefonabonnement til udlejning af beboerlokale – opsiges ? Opsiges.
4.9 Lugtgener fra skraldsug Vi bestiller Envac til at gennemgå for utætheder.

Morten aftaler med Envac.

 

5 Beboersager: Lukket punkt

 

**********************

 

6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

Ansøgningen er genfremsendt ultimo marts til kommunen, da AAB havde glemt at underskrive.

Tilskud fra Københavns Kommune kan ikke søges af almennyttige afdelinger.

Morten har oplyst, at der er muligt at få CO2 tilskud, da nye vinduer er energibesparende.

Vi afventer svar fra AAB om CO2 tilskud.

6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Nyt rullegræs eller sågræs, i områderne nær sandkasse og ved urtehaven mod nord. Gartner spørges til råds.

2.       Påfyldning af nyt sand i sandkasse

3.       Indkøb opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

7/5/2018 1800 kontorvagt – Henrik

7/5/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

Medlemsmøde 20/9/2018

 

Referat af bestyrelsesmødet 4/12-2017

1. Kassekladde

Budgetopfølgning

Godkendt.

Fjernvarmerapport. Afkøling på kritisk niveau. Varmemester er bedt om udtalelse. Formand tager affære.

 

Budgetopfølgning 3 kvt. prognose overskud hele året er godkendt. Skema indsendt til AAB,

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt.
3. Indkommen post/e-mails.

 

 

Mail fra gårdudvalget. Forslag til lyskæder i gård. Godkendt. Formand besvarer.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4a Projektstyringsværktøj – Trello Vi fortsætter med Trello.

 

 

b YouSee proces Opsigelsesblanket er under overvejelse hos AAB.

Opsigelsesblanket og introbrev omdeles snarest. Gert uddeler.

 

c AABs dokumenthåndteringsssystem Invitation til bestyrelsen rundsendes ovenpå mødet. Formanden tager affære.
5.0 Beboersager:

Lukket punkt

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6 a Vand kld a24½ GEO har været på besøg. Vi mangler at modtage rapport.

 

Aarsleff har fotograferet regnvandsbrønde i gård og gade v/Alsgade uden at finde fejl.

 

Aarsleff har peget på at et dræn i gård og gade ville kunne være løsningen på vand i kælder under Alsgade 24.

 

Vi drøfter på DV-planmødet i januar 2018.

 

6 b Vinduesprojekt Vinduesprojekt:

 

20/11 kl. 1700 afholdt møde med vinduesingeniør.

Formand har rykket for referat og svar på ansøgning til kommunen. Afventer.

 

Formand rykker chefen for AABs driftsafdeling.

6 c Køkkenprojekt Excellliste over igangværende køkkenprojekter er lagt på I-drev.

To køkkener er bestilt 4/12.

6d Terrasebrædder Tømrer udskifter terrassebrædder hos Asser og fræser terrasebrædder hos øvrige. Vi ekstratilbud indhentes hos alternativ tømrer.
7 MUS med Gert Mussamtale tirsdag 12/12 kl. 0820. Formand + Pernille.
8. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

8/1/2018 1800 Morten+Pernille

8/1/2018 1830